Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Vedoucí samostatného oddělení Vládní a parlamentní agenda

Datum od-do: 24.3.2023 - 14.4.2023

Samostatné oddělení Vládní a parlamentní agenda je přímo podřízeno ministru financí a vytváří pracovní podmínky pro plnění úkolů ministra jako člena vlády. Jedná se o vysoce odpovědnou a samostatnou pozici v menším pracovním kolektivu, při které vedoucí samostatného oddělení vstupuje do každodenního pracovního kontaktu s nejvyšším managementem Ministerstva financí a s klíčovými pracovníky Úřadu vlády ČR, ostatních ústředních orgánů státní správy a Kancelářemi Poslanecké sněmovny a Senátu. Uchazeč by měl disponovat prokazatelnými manažerskými dovednostmi, být komunikativní, pečlivý, samostatný, rozhodný, odolný vůči stresu, schopný zvládnout souběžné plnění několika zásadních úkolů a umět řešit problémové situace pozitivním způsobem s důrazem na dosažení vytýčeného cíle a nalezení potřebného konsenzu případně kompromisu. Nový vedoucí dostane při zaučení podporu celého týmu samostatného oddělení i Kabinetu ministra financí.  

Vydáno

Právník podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky

Datum od-do: 21.3.2023 - 5.4.2023

Nabízíme možnost získat všestranné zkušenosti v přátelském a mladém pracovním kolektivu. Zkušené kolegy rádi rovnou zapojíme komplexně do chodu oddělení. Nejste-li legislativec, práci si osvojíte v rámci psaní jednodušších změn právní úpravy, přípravy a studia právních stanovisek a spolupráce se zkušenějšími kolegy na rozsáhlejších projektech, včetně práce na nových zákonech. Zkušenost lze získat i spoluprací s daňovými experty mimo státní sféru, kteří se na klíčových projektech ministerstva taktéž podílejí. 
 

Vydáno

Ekonom/ka, daňový/á expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy

Datum od-do: 20.3.2023 - 11.4.2023

Odborník na této pozici tvoří návrhy dalšího rozvoje daňové soustavy. V oblasti daní a cel spolupracuje s kolegy nejen z Ministerstva financí, ale také rezortních organizací - Finanční správy, Celní správy a Finančně analytického úřadu, či zástupci jiných rezortů a odborné veřejnosti. Můžeme Vám nabídnout velice různorodou práci, do které mimo již zmíněného spadá také dohled nad metodickými postupy orgánů finanční a celní správy, dále koordinační dohled při řízení projektů v rámci sekce Daně a cla, nebo také spolupráci s kolegy na tvorbě Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. 

Vydáno

Auditor/Auditorka (specialista technik/stavař) v Auditním orgánu

Datum od-do: 16.3.2023 - 31.3.2023

V našem týmu zkušených auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů v oblasti finanční podpory z EU. Kromě základních benefitů MF částečně umožňujeme výkon práce z domova, k dispozici je i komplexní školící projekt MMR „Systém vzdělávání“ pro zaměstnance celé implementační struktury ESIF.

Vydáno

Kontrolor/Kontrolorka v oddělení Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště

Datum od-do: 16.3.2023 - 5.4.2023

Náplň inzerované pozice v té nejsložitější činnosti spočívá v tvorbě dlouhodobé koncepce, koordinace a metodickém usměrňování systému finanční kontroly u státních organizací, včetně tvorby návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a finanční kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů v celé veřejné správě České republiky jako celku. Konkrétně se nový/á kolega/kolegyně zaměří na zpracování plánů kontrolní činnosti pro oblast veřejnosprávní kontroly s celorepublikovou působností a také zajištění přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly, tj. externí kontroly s prvky procesního auditu, zaměřené na správné (tj. zákonné, účelné, efektivní a hospodárné) nakládání s prostředky státního rozpočtu u různých typů státních subjektů. 
 

Vydáno

Kontrolor/Kontrolorka

Datum od-do: 16.3.2023 - 5.4.2023

Realizace přezkoumání hospodaření územních celků a veřejnosprávních kontrol včetně tvorby koncepčních a metodických materiálů a návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů. Zpracování a předkládání podkladů, odborných stanovisek a připomínek k návrhům právních předpisů a k jiným materiálům, vyžádaným útvary ministerstva nebo dalšími orgány veřejné správy. 

Vydáno

Vedoucí oddělení Daňové analýzy

Datum od-do: 16.3.2023 - 5.4.2023

Staňte se součástí týmu Ministerstva financí, který se podílí na tvorbě daňové politiky České republiky, vytváří analýzy a prognózy daní a hodnotí dopady realizovaných či zamýšlených daňových změn.

Vydáno

Právník/právnička podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky

Datum od-do: 16.3.2023 - 17.4.2023

Oddělení Legislativy příjmových daní připravuje a zpracovává legislativní návrhy zákonů v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády, ve vládě a v Parlamentu ČR. Činnost oddělení zahrnuje analýzu a vyhodnocování informací ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury pro potřeby přijetí nové právní úpravy a spolupráci na zpracování stanovisek ke složitým právním souvislostem právních předpisů v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství. Oddělení připravuje též vyjádření vlády k řízením před Ústavním soudem ohledně návrhu na zrušení právního předpisu v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství. 

Vydáno

Ekonom/ka, daňový expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy

Datum od-do: 14.3.2023 - 3.4.2023

Oddělení Souhrnné daňové vztahy v rámci Ministerstva financí zkoumá zejména problematiku daňové soustavy, správy daní a cel s akcentem na daňové příjmy veřejných rozpočtů a na mezinárodní spolupráci. Analyzuje stávající stav daňové soustavy, stav finanční a celní správy a FAÚ a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Ve spolupráci s resortními organizacemi zpracovává koncepci dalšího vývoje finanční a celní správy a FAÚ. Do náplně práce oddělení patří spolupráce nejen s organizacemi v České republice, ale také s Evropskou unií a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Vydáno

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva a náměstka/náměstkyni generálního ředitele pro úsek financí a provozu společnosti Česká exportní banka, a.s.

Datum od-do: 10.3.2023 - 27.3.2023

Ministerstvo financí jako akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena představenstva ve společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČO 63078333.

Vydáno

Kontrolor/kontrolorka v odd. Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště II.

Datum od-do: 9.3.2023 - 29.3.2023

Náplní činností je zajištění přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly, tj. externí kontroly s prvky procesního auditu, zaměřené na správné (tj. zákonné, účelné, efektivní a hospodárné) nakládání s prostředky státního rozpočtu u různých typů státních subjektů. 

Vydáno

Metodický pracovník/Metodická pracovnice Centrální harmonizační jednotky

Datum od-do: 8.3.2023 - 28.3.2023

Ministerstvo financí, Centrální harmonizační jednotka, hledá do oddělení Harmonizace finančního řízení kolegyni/kolegu na pozici metodický pracovník do služebního poměru na dobu neurčitou. Pokud máte zájem zvýšit kvalitu veřejné správy v České republice a spolurozhodovat o tom, jak bude náš stát nakládat s veřejnými prostředky, rádi vymýšlíte nové postupy a prosazujete své myšlenky v praxi, pak hledáme právě Vás!

Vydáno

Zrušení veřejné soutěže vyhlášené dne 13. 10. 2022 - PP č. 86689/2001

Oznámení o zrušení VS pozemky parc.č. 4363, jehož součástí je stavba RD čp. 15, 16, parc. č. 4377/5, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, parc.č. 4377/6, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, parc.č. 4377/7 a parc.č. 4377/8, k.ú. Benešov u Prahy, obec a okr. Benešov.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.