Novinky

2012

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 12/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata proměna rozpočtu EU po roce 2014 a reformy politik, makroekonomické kondicionality v politice soudržnosti EU a jejich možné rozšíření do dalších oblastí unijního práva, návrh k zajištění ochrany zahraničních investic založených mezinárodní dohodou EU, poplatky za studium na veřejných vysokých školách, nová organizace finanční správy, zvláštní požadavky na úředníky veřejné správy, financování veřejných rozpočtů, celní politika EU, zavádění e-auditních postupů do kontrolní praxe správce daně, obtížně srozumitelné daňové předpisy a návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně. V anglickém jazyce vyšly např. články týkající se vlivu daně z přidané hodnoty na potraviny ve spotřebním koši a hospodářské krize ve výsledcích nefinančního podnikového sektoru v ČR.
 • Ze zahraničních zdrojů je upozorněno např. na články   z německy psaného tisku, a to přehled celosvětových opatření německého fiskálu proti daňovému úniku, připomínky k návrhu německého zákona, který má usnadnit přechod státních úředníků do podnikové sféry, nerovnováha a nestabilita ekonomiky jako důsledek nárůstu rozdílů mezi chudými a bohatými, důvody neústavnosti dosavadních daňových úlev poskytovaných v případě dědění podnikového majetku v Německu, kritika koncepční diskriminace financování vlastním kapitálem v německém daňovém právu a návrh EK týkající se zavedení placených informátorů o hospodářských deliktech v podnicích.
  • Z anglicky psaného tisku  jsou vybrány např. články zaměřené na  hospodářskou situaci ve Francii, na rozpočtový deficit v USA, na digitální peněženku, elasticitu zdanitelného příjmu na Novém Zélandu, na dopad na snížení příspěvků na sociální zabezpečení na zaměstnanost (zhodnocení reformy z roku 2003 ve Francii) a na náklady na plnění daňových povinností. Články o korupci v Rusku a nástrojích makroobezřetné politiky centrálních bank jsou z ruského tisku. Šedivá tvář ekonomiky je téma slovenského článku.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 11/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata  analýza směrnice IMD2 (Insurance Mediation Directive), enviromentální pojištění, mezinárodní zdanění příjmů, nemovitosti v daňové a účetní praxi, duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele, revize směrnice o zprostředkování pojištění a návrhu nařízení o sdělení klíčových informací o investičních produktech, bankrot obcí a zahraniční zkušenosti, daň z příjmů při ukončení podnikání, změny v zákoně o účetnictví, návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně, právní úprava společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích, změny v oblasti vystavování daňových dokladů od 1.1.2013 a zásada proporcionality při správě daní.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se plánu reformy daně z nemovitostí v Německu, změn účetního práva malých kapitálových společností, daňového zákona pro rok 2013 (plánovaných změn v oblasti financování) a KfW v Německu (státní podpůrná banka)
  •  Z anglicky psaného tisku byly pro Vás např. vybrány články zaměřené na globální likviditu (koncepty, měřítka a důsledky z pohledu měnové politiky), na nárůsty necenové konkurenceschopnosti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy na trhu EU, přehled světové ekonomiky zaměřený především na otázku rostoucí nerovnosti jako jednoho z největších sociálních, hospodářských a politických problémů současnosti, na analýzu stavu běžného účtu obchodní bilance Číny a směnných kurzů čínského jüanu, amerického dolaru a dalších měn, na metodu snižování korupce a na koncentraci bankovního odvětví a na zadluženost podniků (střední a východní Evropa).

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 10/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata  potenciální dopady nové bankovní regulace na bankovní sektor v České republice, vliv  sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci, odraz ekonomického vývoje vybraných zemí ve struktuře výdajů na konečnou spotřebu, vlastnosti rozhodnutí při správě daní, správní trestání a správní právo trestní, kontinuita daňového řízení v kontextu s probíhajícím insolvenčním řízením, odpočet DPH a dotace, nařízení a novela směrnice o trzích finančních nástrojů  a škody v dani z příjmů a jejich náhrady.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající  se rizika radikální konsolidace, sbližování podnikového zdanění mezi Německem a Francií, historie a filozofie zaměření Deutsche Bundesbank a nové státní smlouvy o loteriích v Německu.  V anglické a německé jazykové verzi je dostupný článek věnovaný novým zásadám pro infrastruktury finančního trhu dle CPSS-IOSCO.  Z anglicky psaného tisku jsou  např. vybrány články zaměřené na  financování vědy a výzkumu, rozsáhlou regulaci bank eurozóny a anglickou centrální banku.  Článek Sociální aspekt daňových reforem je k dispozici v ruštině.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 9/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata nájemné, přezkumné řízení daňové, finanční leasing v účetnictví a daních, nová evropská úprava evropských fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního podnikání, dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností, měnová unie bez fiskální a hospodářské unie, efektivnost rozvojové pomoci a spolupráce, specifika majetkových vztahů ve státním sektoru, majetek státu z pohledu daně z příjmů, abeceda povinností starostů k rozpočtu a účetnictví, daň silniční v praxi, zajištění daně u příjmů nerezidentů, lékaři v zahraničí a daň z příjmů, nový pokyn k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně, daňové řešení stravenek a trestněprávní rovina porušení daňových předpisů.
 • Ze zahraničních zdrojů je upozorněno  např. na články  z německy psaného tisku, týkající se synchronizace konjunkturálních cyklů v eurozóně a dopadů finanční krize, zdanění bohatých v Evropě, způsobu a nutnosti daňové reformy, elektronické fakturace, zkušeností podnikových daňových oddělení s finanční správou ve 24 zemích světa (průzkum Mezinárodní poradenské společnosti Deloitte) a soukromých úspor v Rakousku – bezpečnostní kotvy v krizových dobách.
  • Z anglicky psaného tisku jsou vybrány články zaměřené na změny ve financování vyššího vzdělání z období 2012-2013 v Anglii, problémové regiony Španělska a Itálie, režim exit tax u různých typů reorganizace firem ve světle práva EU a nedostatek podpory pro zakládání nových podniků předurčených k růstu v Evropě.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 8/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata ocenění soukromých lékařských praxí, švarcsystém jako nelegální práce, novela zákona o rozpočtovém určení daní, zdanění dědictví ze zahraničí v rámci EU, státní závěrečný účet a hospodaření územních rozpočtů za rok 2011, pořizovací hodnoty domů a bytů, ovlivnění daně z příjmů insolvenčním řízením, historický majetek obcí, bytová družstva  a zákon o obchodních korporacích a mediace v právním prostředí.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se stavu a perspektiv  zjednodušené daně z příjmů, aspektů  daně z výnosu u cloud computingu a zdanění obratů ze softwarových projektů. Z anglicky psaného tisku jsou  vybrána  témata: skandál kolem sazby LIBOR, bankovní unie v EU, daňové šetření na příkladu spolkové země Dolní Sasko, nové tendence ve fiskální politice – generové rozpočtování, vývozní specializace Francie a dalších čtyř předních  zemí EU v letech 1990‐2009, působení zimních olympijských her v Salt Lake City v Utahu z roku 2002 na zaměstnanost, vývoj cen zlata a dopady politických rozhodnutí týkajících se dluhové  krize na evropské trhy státních dluhopisů. Ze slovenského tisku se upozorňuje  na článek, který je  zaměřen na analýzu rigidity spotřebitelských cen v SR.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 7/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny zákona o dluhopisech, klamavá reklama v oblasti finančních služeb, legislativa zadávání veřejných zakázek, změny ve veřejné správě ČR od 1.7.2012, vývoj zkrácených pracovních úvazků v Evropě, katastr nemovitostí a jeho význam pro daň z nemovitostí, návrh EK k právní úpravě koncesí, vliv globalizace na fungování mezinárodního obchodu a finanční gramotnost (účast ČR v mezinárodním pilotním projektu). V anglickém jazyce je článek zabývající se rozložením zvýšeného daňového břemene u zemědělských produktů a potravin v ČR. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se sazby daně z příjmu a principu sociálního státu, dědické daně v Německu, stabilní ceny benzínu v Rakousku a přínosu daňového práva při dluhové krizi státu. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: bankovnictví a finance ve střední a východní Evropě, akciové trhy, španělský bankovní systém, prevence a řešení daňových sporů v rámci mezinárodní výměny informací, zdanění kapitálových příjmů v USA a Velké Británii, koordinace hospodářské politiky eurozóny a reorganizace francouzského hospodářství.
 • Ze slovenského tisku je upozorněno  na článek, který je zaměřen na kvantifikaci přínosů a nákladů vstupu SR do měnové unie, a z ruského tisku na článek týkající se rizik dluhové politiky Ruska na pozadí globální dluhové krize.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 6/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata rozpočtová a daňová reforma podle Karla Engliše, novinky týkající se znaleckých posudků v novele zákona o přeměnách,  právní úprava provozování sázkových her na internetu, nepřímá držba cenných papírů - právní pojetí cenných papírů vedených v podobě záznamů na účtu,  změny legislativy financování veřejných rozpočtů, státní dozor nad obcemi, registrace veřejnoprávních subjektů k DPH, úvaha nad daní z převodu nemovitostí v ČR, zákon o Finanční správě ČR, význam konceptu sociálního státu po ekonomické krizi, specifika francouzského přímého zdanění a jeho terminologické aspekty, trhy práce ve státech Visegrádské čtyřky a ekonomická krize a vývoj vnímané korupce v zemích Visegrádské čtyřky a v Číně.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se přehledu změn ve zdaňování podnikového následnictví v Německu, kvality odhadů daňových příjmů, souvislostí mezi růstem a velikostí podniků, podílu státních či polostátních bankovních subjektů Německa na nákladech restrukturalizace zadlužení Řecka a nové koncepce ochrany zaměstnanců ve fyzicky náročných zaměstnáních v Německu, která se týká snížení důchodového věku. Článek k integrovanému trhu služeb bezhotovostního platebního styku v eurech je v anglické i německé jazykové mutaci. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: nová podoba bankovnictví, možnosti snížení nákladů státu, penzijní fondy z pohledu DPH v EU, daňové stimuly výzkumu a vývoje v Evropě, odměňování vedoucích pracovníků ve finančním sektoru a zemětřesení v Tóhoku z pohledu ekonomických nákladů.  Ze slovenského tisku je upozorněno  na článek, který je zaměřen na krátkodobý vliv rozpočtových vztahů s EU na slovenskou ekonomiku.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 5/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata revize transparenční směrnice,  úprava přechodu nájmu bytů, rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv po novele zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, úprava veřejných zakázek v SRN a ČR, změny legislativy financování veřejných rozpočtů, namátková kontrola a její místo při správě daní, účetnictví jako důkaz v daňovém řízení, zdanění podnikatelů v ČR a SRN, daňové doklady v elektronické podobě, DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012, návrhy daňových změn, dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v ČR a věcné změny v zákoníku práce od 1.1.2012. V anglickém jazyce je uveden příspěvek  na téma testování vypovídací schopnosti ukazatelů daňové progresivity.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články  z německy psaného tisku, týkající se postupu stanovení bodu konjunkturálního obratu při zohlednění problematiky reálného času a lhůty povinné archivace daňových dokladů.  Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: hodnocení doktrín boje s daňovými úniky v USA a EU, návrhy ukončení plateb v hotovosti, stínové bankovnictví, německý hospodářský model, vliv sociálních výdajů na hospodářskou činnost a systém sociálních dávek.  Neméně zajímavé jsou články z ruského tisku týkající se peněz a tržního hospodářství a  příčin poklesu cen v aukcích a problémů s realizací státních zakázek. Ze slovenského tisku je upozorňováno na dva  články, které jsou zaměřeny na vlivy změn sazeb zdanění práce v zemích eurozóny a na vybrané prvky daňové techniky.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 4/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata organizace dohledu nad finančním trhem v EU, bankovnictví a trestní odpovědnost právnických osob, propojení korporátní a osobní daně z příjmů v  EU, trestní odpovědnost daňového poradce, postup firmy v případě zpronevěry účetního, ekonomické aspekty stárnutí populace ve vyspělých zemích, mandatorní výdaje a flexibilita fiskální politiky v ČR, priority evropského pojišťovnictví pro rok 2012, vliv politicko rozpočtového cyklu na hospodářskou politiku ČR, dary v účetnictví a daních, spolupráce mezi veřejnými zadavateli – nová výjimka pro zadávání veřejných zakázek a změny v nemocenském pojištění v roce 2012. V anglickém jazyce je uveden příspěvek na téma Česká republika na  cestě k euru.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   z německy psaného tisku, týkající se návrhu zákona k odstranění studené progrese, k francouzskému skupinovému zdanění, k daňovému břemenu z titulu korporační daně ve Francii, k opatření proti skladování hotovosti a ke  zmaření praní peněz. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: dluhové kapitálové trhy, účetnictví veřejného sektoru, vzory snížených sazeb DPH v EU, zvláštní zpráva o finanční inovaci, historické modely a dynamika veřejného dluhu, výdaje a investice do nehmotného majetku v Německu a stav italské ekonomiky.
 • Neméně zajímavý je článek z ruského tisku týkající se přednášky k 250. výročí vydání Teorie mravních citů od Adama Smithe (nositele Nobelovy ceny).

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 3/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny rozpočtových pravidel, požadavky na úředníka ve veřejné správě, aplikace institutu ručení v daňových řízeních, DPH ve zdravotnictví v roce 2012, mezinárodní vymáhání daňových pohledávek ve světle nové právní úpravy, nový globální měnový a finanční systém a otázka hegemonie, veřejná zadluženost zemí střední a východní Evropy v kontextu světové hospodářské krize, zahraniční obchod ČR a jeho podpora v období krize, akciová společnost na prahu rekodifikace a zákonnost poplatku  za vedení úvěrového účtu. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se požadavku Spolkového soudního dvora na tvrdé tresty pro pachatele daňových úniků, nového prováděcího výnosu k oblasti „daňové zvýhodněné účely“, dědické daně (prověření privilegií bohatých dědiců) a novinek ve zdanění podnikové transformace. Z anglicky psaného tisku jsou vybrána  témata: produktivní vládní výdaje a fiskální udržitelnost, dopad účtů nezaměstnanosti na trh práce, britský zákon o úplatkářství z roku 2010: obsah a důsledky, integrovaný evropský trh karetních plateb a nedostatky evropského trhu obchodování s emisemi.
  • Neméně zajímavý je článek z ruského tisku týkající se Ruska v mezinárodním pohybu kapitálu a   stať ze  slovenského tisku k efektivnosti investic do zdravotnictví a jejím determinantám.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 2/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata evropská ekonomika ve střednědobé perspektivě, transparentnost a regulace v lobbingu, čtyři možné  scénáře vývoje ekonomie v dlouhodobém horizontu, hmotněprávní standardy ochrany přímých zahraničních investic, zadávání veřejných zakázek, nařízení o krátkých prodejích a swapech úvěrového selhání, zdanění zpevněných ploch pozemků daní z nemovitostí, provozovatelé elektronických tržišť veřejné správy, právní úprava postavení a činnosti finančního arbitra, daň z nemovitostí v roce 2012 a daň z příjmů z více pohledů.  Ve slovenštině je zajímavý článek Fiskální udržitelnost penzijních systémů jako významná část problematiky veřejných financí. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající  se hodnocení účelu a efektu snížené sazby DPH, zákona o optimalizaci prevence praní peněz, historického pohledu na rovnou daň, etickou stránku odborných ekonomických studií, článků atd. a dlouhodobých dopadů nezaměstnanosti v době recese na životní úroveň jednotlivce.
  • Z anglicky psaného tisku byla vybrána  témata:  působení volatility makroekonomických a fiskálních proměnných na skladbu    veřejných výdajů prostřednictvím empirické analýzy dat (10 zemí EU), elektronické útoky, zvláštní zpráva o státním kapitalismu, Londýn jako nejvýznamnější mezinárodní finanční centrum,  budoucnost evropského systému DPH, udržitelnost veřejných financí ve Francii a ponaučení z první globalizace 1870-1914 (studie).
  • Neméně zajímavý je článek ze slovenského tisku ke změnám v práci daňových úřadů z titulu nového slovenského zákona o správě daní.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 1/2012

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny v cestovních náhradách, v předčasném starobním důchodu, daně z kapitálových příjmů, odborný konzultant v daňovém řízení, retroaktivita při stanovení daňové povinnosti, vyměřování daní, základ daně pro DPH, novelizace zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, zdanění příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti, evropské systémy pojištění vkladů a odhad nákladů nezaměstnanosti z pohledu veřejných rozpočtů.
 • Ze zahraničních zdrojů  se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se změn v nařízení o zdanění energií a elektřiny a plánovaných změn od roku 2013, zdražení ekologické elektřiny, ústavnosti příspěvku solidarity  a  obratové daně (DPH) v roce 2009 v Německu. Z anglicky psaného tisku byla vybrána témata: úvěrový trh, návrh zákona proti pirátství na internetu (SOPA) v USA,  reforma veřejných financí a fiskální konsolidace v jednotlivých zemích eurozóny, hospodářské důsledky zvyšujícího se státního dluhu  USA a  změny v průběžném důchodovém systému. Neméně zajímavé jsou články ze slovenského tisku k elektronickým aukcím a k přeshraniční spolupráci dohledů nad bankami.