Novinky

2007

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 14/2007

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé nebo spojenci?, Evropské měnové právo, Makroekonomie: moderní přístup, Marshallův plán: šedesát let poté, Modrá, nikoli zelená planeta, Public Private Partnership, Řízení lidských zdrojů, Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie, Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU a Úvod do eGovernmentu v České republice.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: European tax handbook 2007, Handbook on international corporate governance: country analyses, Investment banking: institutions, politics, and law, Pension reform in Europe: politics, policies and outcomes, Advanced strategies in taxation, Europe after enlargement, European financial systems in the global economy a nové publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací.
 • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: říjen 2007, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic. V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání publikace Fiskální výhled České republiky: říjen 2007, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x ročně.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 10/2007

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Mezinárodní měnové vztahy, Právo vnějších vztahů EU, Monitoring evropské legislativy, Euro versus koruna, Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci a Rovnost a diskriminace.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Personal finance (učebnice), The economics of casino gambling, Pension revolution, Cohesion policy 2007-13, The economics of consumer credit, The political economy of fiscal reform in Central-Eastern Europe a Taxing wages 2005-2006.
 • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: červenec 2007, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic.
 • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o zpřístupnění historických publikací „Památník Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé“ na stránkách odborné knihovny.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 11/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňová reforma, nová pravidla pro kapitálový trh, editační povinnost (závazné posouzení), ukončení daňové kontroly, faktory ovlivňující velikost veřejného sektoru ve vyspělých zemích (v angl. jazyce), dopad regionální politiky EU na výši HDP na hlavu a na proces konvergence a zaměstnanost (v angl. jazyce), zpřísnění pravidel nízké kapitalizace v rámci změn daňového zákonodárství a ručení v daňovém řízení.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se dopadu legislativy EU na ostatní země (např. USA), rizik spojených s přechodem na model privátního kapitálu, regulace pojišťovnictví (Solvency 2), veřejných výdajů pro vnější a vnitřní bezpečnost v Německu (2004), nástrojů ochrany životního prostředí (environmentálních daní a obchodů s emisemi), slovenské celní správy a komerčního důchodového pojištění v SR.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Kde tajnůstkářství nemá šanci (povinnost zveřejňovat výši vedlejších poslaneckých příjmů ve vybraných zemích), O Karlu Marxovi, squatterech a moderní ekonomii (vznik hodnotových představ z pohledu moderní ekonomie) a Silný finanční trh je pro Německo dobrý.
 • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o nových elektronických periodikách a o historickém dokumentu o Dr. Aloisi Rašínovi, prvním ministrovi financí Československé republiky.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 8/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: zavedení mýta i pro osobní auta v ČR, hodnocení podmínek podnikání v České republice, nálezy z kontrol finančních úřadů, právo Evropské unie ve vztahu k národním zájmům ČR a monetární teorie cyklu v souvislosti s dluhovým problémem a finanční krizí.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se světového hospodářského výhledu pro rok 2007, ekonomické transformace a role oligarchických vlastnických práv v Rusku, vlastnictví podniku, kontroly a výkonnosti ve firmách po privatizaci (v ČR), rozdílného hospodářského růstu v zemích eurozóny, četnosti výskytu eura v zemích střední a východní Evropy a pětiletého fungování eura v Rakousku.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady, a to Soukromé domácnosti mají více peněz (výsledky spotřebitelského průzkumu prováděného Spolkovým statistickým úřadem ve Švýcarsku a zpětný pohled na spotřebitelské zvyklosti švýcarských domácností za posledních 100 let), Papír zůstává (elektronické podání daňového přiznání v Německu) a Politické cíle, hospodářské prostředky (pohled na historický vývoj Evropské unie).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 16/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: kapitálový trh v ČR, makroekonomické souvislosti zabezpečení obrany státu, postavení finančního úřadu v systému daňové správy, řízení ekonomické migrace v EU, zdanění převodu nemovitostí v Evropě, finanční integrace akciových trhů a rozpočet EU (oba články v anglickém jazyce).
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se reformy veřejných výdajů ve vyspělých zemích, dluhů německých veřejných rozpočtů (2006), stavu a vývoje daňových nedoplatků v Německu (2006), zprávy spolkové vlády o dotacích a subvencích, reformy německého rozpočtového práva, krize a reformy sociálního státu a dále doporučujeme Vaší pozornosti statě o centrálních bankách a světových finančních centrech a burzách.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Konec levných potravin (z britského tisku) a EU plánuje nové daňové předpisy, Přitáhnout otěže (rozhovor s harvardským ekonomem J. Frankelem o nebezpečí recese v USA), Němci opět více spoří a Centrální banky ve stínu globalizace
  (z německého tisku).
 • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o novinkách v nabídce elektronických periodik na stránkách odborné knihovny.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 1/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: evidence nedoplatků veřejných rozpočtů, genderové rozpočtování (ČR a svět), zemědělská cenová statistika, propojení komoditních trhů s trhy finančních investičních nástrojů (komoditní burzovnictví) a komentář k závěrům expertní skupiny MF ke zdanění příjmů a majetku.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se mezer ve směrnici EU o daních z úspor (Savings tax directive), budoucnosti daní z příjmů z kapitálu (A. J. Auerbach – Fiscal studies), strategie daňové politiky v globalizované ekonomice (daňové zatížení společností a vysoce kvalifikované pracovní síly), zavedení modelu standardních nákladů na měření administrativního zatížení v Německu, zjišťování pracovních nákladů, národních účtů Německa (dlouhá časová řada), organizace plnění federálního rozpočtu SRN, hodnocení dopadu členství zemí SVE v EU po 2 letech, schémata možných úspor DPH v EU (stálé provozovny), hodnocení hospodářské situace a politiky v Německu za poslední rok včetně výhledů.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Vnímané daňové zatížení (propočty Institutu německé ekonomiky k vlivu zvýšení DPH na spotřebitele včetně tabulek), Sociální výdaje se za posledních deset let zdvojnásobily (Německo), Prostředky proti invazi kobylek (regulace fondů private equity) a Drahé praní peněz (administrativním náklady bankovního sektoru v Německu).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 5/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: hodnocení výsledků boje proti praní peněz, vzájemný vztah měnové politiky ČNB a vývoje výnosností na domácím kapitálovém trhu, reálná konvergence České republiky k Evropské unii v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na příspěvky týkající se současné situace v EMU v kontextu jejího dlouhodobého vývoje, zavedení eura na Slovensku, padesátileté historie i budoucnosti Evropské unie, úspěchu a využití offshore finančních center (OFC), problémů fiskální udržitelnosti v eurozóně a zavedení jednotných standardů Single Euro Payments Area pro bezhotovostní platební styk v zemích EU. Zajímavý je i článek přinášející praktické informace o evropské DPH (každoročně se opakující tzv. zelené stránky čas. International VAT monitor).
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Nerovnováhy v eurozóně, Země testované stresem (rozdílná výhodnost eura v zemích EU), ECB se odpoutává od Fed (protichůdný vývoj v Evropě a v USA), Mnohé průmyslové země plýtvají penězi (studie ECB a Spolkového ministerstva financí) a Odborníci v Paříži kritizují ECB (výsledky studie Banque de France).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 4/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: veřejný sektor a veřejné statky v České republice (zkrácená verze příspěvku na konferenci Česko v EU: proměny a inspirace), přeshraniční fúze a tzv. národní šampióni (dnešní trendy v oblasti fúzí) a první československá daňová reforma v roce 1927.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na sérii diskusních článků o ekonomické vědě (speciální číslo Problemes économiques) a na příspěvky týkající se hospodářské situace malých a středních podniků v Německu od roku 1997, cenového indexu domů (studie seznamující se současným stavem projektu Eurostatu z roku 2004), placení po telefonu, rozpočtového procesu v Norsku, řízení a hospodaření charit a dalších veřejně prospěšných organizací a rozpočtování shora dolů jako nástroje centrálního řízení zdrojů (v zemích OECD).
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Nový zákon EU má posílit konkurenci a ochranu investorů (směrnice EU o trzích finančních nástrojů MiFID – Markets in financial instruments directive) a Domove, sladký domove (podhodnocení domů v Německu, rozdíly v cenách nemovitostí v Evropě). Z anglického tisku je pak článek Jaké skutečné reformy jsou zapotřebí k zajištění budoucnosti eura.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 3/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: makroekonomická rovnováha české ekonomiky v letech 1995 až 2005, komunitární legislativa v jazycích nových členských států (absence řádného vyhlášení), příprava ČR na přijetí eura (původní vize, současný stav, eurostrategie, kritéria), dynamika konvergence cenové úrovně ČR, filantropie z hlediska daní a „Klausovy“ transformační polštáře a jejich úspěšnost.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se nového rámce EU pro dohled nad pojišťovnictvím (Solvency II), zvláštních úprav zprostředkování a poradenské činnosti v právním rámci finančního trhu na Slovensku, restrukturalizace evropského bankovnictví, charakteristiky hospodářského růstu v postsocialistických zemích v letech 1990-2003, významu zatížení hospodářských subjektů úředními statistikami (výsledky studie Německého institutu pro hospodářský výzkum – DIW), povinnosti platit daň z přidané hodnoty u činností v rámci výkonu veřejné moci a na komentář k indexu korupce 2006.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Sociální pokladny uvidí jen málo z peněžní záplavy (kam půjdou zvýšené příjmy z DPH v Německu), Peníze za nečinnost (příjmy domácností, zkreslení údajů a chudoba v Německu), Transparentnost hedgeových fondů a Švédský sociální stát stojí i nadále hodně peněz (DPH ve Švédsku a ve světě).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 2/2007

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová teorie a politika, Ekonomické časové řady, Směnka a šek v České republice, Koncesní zákon s komentářem, Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů, Sociální ekonomika, Česká republika v Evropské unii, Strukturální fondy a obce, Obchodování na komoditních trzích, Finanční řízení a rozhodování podniku, Porovnávací hodnota nemovitostí, Stínová ekonomika (III), Finanční právo a jeho instituty, Evropský soudní dvůr, Statistika pro ekonomy, Příručka pro provádění auditu u podnikatelů, Rozpočtová skladba v roce 2007 a praktické příklady.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Company tax reform in the European Union, Latin American tax handbook 2006, What explains tax evasion?, Theory and practice of excise taxation, The moral consequences of economic growth (M. Friedman), Financial services, The new public finance, The global competitiveness report 2006-2007, Information economy report 2005, Ageing and pension reform around the world, Pension economics, The Stability and Growth Pact, samozřejmě též nové publikace OECD a dalších mezinárodních organizací.
 • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: leden 2007.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 6/2007

 • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daně v Evropské unii, Zdanění majetku v Evropě, Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii, Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky, Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace, Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém, Vymáhání pohledávek, Účetnictví státní správy a samosprávy a Rozpočtové právo.
 • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Autonomy and regulation: coping with agencies in the modern state, Handbook of new institutional economics, The political economy of fiscal policy: public deficits, volatility, and growth, Transfer pricing review 2006/2007, Varieties of capitalism and Europeanization, World economic situation and prospects 2007, A guide to European VAT directives, Growth in the Central and Eastern European countries of the European Union, nové publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací.
 • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: duben 2007 a první vydání nové publikace Fiskální výhled ČR: duben 2007, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Bude vydávána 2x ročně.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 9/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: důsledky české transformační strategie pro přechod ke znalostní ekonomice, majetkové daně v EU, zkušenosti Slovinska se zavedením eura, systémové zpoplatnění silniční infrastruktury v ČR, evropské daňové právo a správa daní, dopad harmonizace sazeb DPH v ČR a finanční problém Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se střednědobého fiskálního rámce ve Švédsku, analýzy proměn světového finančního řádu a jejich dopadu na globální ekonomiku, mezinárodního bankovnictví, ratingových agentur, koncepce teorie štěstí, zdanění podnikového nástupnictví z hlediska daně dědické v Německu, metody slaďování schodku a zadlužení (stock-flow adjustment-SFA), volatility systému sociálního zabezpečení v Německu, hodnocení střednědobého rozpočtového plánování v Německu a koordinace podnikových daní spolu s konkurencí daňových sazeb v EU.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady, a to Přetrvávající deficity (ukončení deficitního řízení proti Německu, změkčení Paktu stability a růstu) a Čtvrtý pilíř
  (konkurence na německém bankovním trhu).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 12/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  Národní programy reforem členských států EU, porušování komunitárního práva v EU, investiční pobídky v ČR od roku 2007, dopad nové DPH na ceny nemovitostí v ČR, finanční stabilita České republiky,  ekologická daňová reforma a daň z nemovitostí jako nástroj bytové politiky (historické zkušenosti).
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na  články vztahující se k efektivnosti nákladů v bankovním sektoru a roli zahraničních účastí v reformních zemích, k vzájemnému vztahu mezi množstvím peněz v oběhu a vývojem na trhu nemovitostí v eurozóně a v USA, k problematice zadlužení soukromých domácností v Rakousku, k situaci na úvěrových trzích ve světě, k fungování Sarbanesova-Oxleyova zákona v USA, k provozování a zdanění sázek on-line v Dánsku a ke koordinaci daňových politik v EU.   Německa se týkají stati k vývoji komunálních rozpočtů od roku 2000 a k dani dědické a darovací.
 • V další části  Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Unie CDU/CSU chce proti vysokým státním dluhům zavést systém včasného varování (diskuse o možnosti regulovat zadlužení Německa), Steinbrück prověří působení subvencí (efektivnost subvencí), Itálie musí zůstat po škole (italská rozpočtová politika). Těžká váha s malou mocí (nestandardní pohled na EU) je název překladu příspěvku z anglického tisku.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 7/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchyceny např. zkušenosti s používáním nového zákoníku práce, problematika regulace bank a pojišťoven v Evropské unii, otázky vstupu evropských uzavřených fondů do ČR, návrhy na zlepšení efektivnosti a kvality českého legislativního procesu, srovnání nových zákonů regulujících zprostředkování pojištění v ČR a SR a také výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na příspěvky týkající se vlivu evropského práva na přímé zdanění, mezinárodních daňových důsledků obchodovatelných povolenek, malých úvěrových (internetových) platforem, prvních výsledků nových statistik o příjmech a životních podmínkách v Německu, nezdanitelných paušálů na náklady poslanců Spolkového sněmu a zavádění britského přístupu k podpoře zaměstnanosti v Německu. Zajímavé jsou i články přinášející výsledky dosavadní diskuse k návrhu Evropské komise na vytvoření jediného shromažďovacího místa pro zdanění všech obratů podniků (vně země usídlení) a zamyšlení nad souvislostí mezi zavedením eura a zdražením v Německu.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Mafiánské zboží (prohibičně vysoké tabákové daně podporují organizovaný zločin a poškozují fiskál), Jak se realizuje zlaté pravidlo (návrh na zachování vyrovnaného státního rozpočtu v Německu) a Čína překonává Maovo dědictví (ochrana soukromého vlastnictví).

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 13/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: právní úprava loterií v Evropské unii a aplikace v České republice (Rien va plus), systém pojištění vkladů v ČR (historie, současný stav a porovnání s EU), vývoj a právní úprava mezinárodního investování, specifika mezinárodní spolupráce při vymáhání finančních pohledávek, analýza finančních toků zemí Visegrádské čtyřky v letech 1993-2005 (v anglickém jazyce), zavedení eura v ČR (termín přijetí a dopady předčasného přijetí eura).
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se determinant růstu v členských zemích EU ze střední a východní Evropy, řízení a kontroly mimorozpočtových fondů, veřejných investic ve Velké Británii, složení státního rozpočtu a dynamiky veřejného dluhu (použita data zemí EU), návrhu spolkového rozpočtového plánu na rok 2008 a finančního plánu 2007 až 2011, mezinárodní finanční integrace vybraných států střední a východní Evropy (2000-2005), příjmů ze zdanění korporací (USA), zdanění kapitálových příjmů v globalizované ekonomice a analýzy dopadů zvyšující se mobility kapitálu na míru korporační daně (použita data zemí OECD 1981-2001).
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Ekonomické svědomí Německa (Detsche Bundesbank a Evropská centrální banka), Daň dědická cíleně ničí kapitál (rozhovor s U v. Suntumem, který neobvykle argumentuje pro zrušení daně dědické), Stát chce transparentní státní podniky (k plánu zavedení Public Kodexu ve státních podnicích v Německu) a Steinbrück prověří všechny daňové dohody (k plánu revize daňových dohod v Německu; zmíněna též ČR).
 • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o novinkách v nabídce tištěných periodik v odborné knihovně.

Vydáno

Informace Odborné knihovny MF č. 15/2007

 • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: sankce v daňovém řízení, integrace regulace a dohledu nad finančními trhy, reforma veřejných financí, cenová regulace v EU, daňové odpočty a stabilizace veřejných rozpočtů, Česká republika a eurozóna, velikost veřejného sektoru, kurzové sázky.
 • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se spojitosti mezi úrokovými mírami a směnnými kurzy, predikce měnových krizí (případová studie ČR a Ruska), nejdůležitějších daní v mezinárodním srovnání (2006), jednotného vyměřovacího základu korporační daně v EU, vývoje daňové a odvodní zátěže v členských zemích OECD, důvodů držení peněžní zásoby v eurech v zemích SVE (studie), reformy daně dědické a darovací v Německu a Švýcarsku a spotřebitelské nálady v celosvětovém měřítku.
 • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Denní obrat: 3 210 000 000 000 dolarů: globální devizový obchod vzrostl od roku 2004 o 71 procent (podle šetření Banky pro mezinárodní platební vyrovnání – BIS), Poprvé od roku 1969 vyrovnaný státní rozpočet (Německo), Koalice brzdí Steinbrücka v boji s daňovými kouzelníky, Eon obhajuje zvýšení cen (hospodaření německého energetického koncernu) a Kartelový úřad zasáhne na trhu s elektřinou (kritika cenové politiky koncernů). Z anglického tisku jsme vybrali: Miluj tu, s níž jsi: měnové kurzy (silné euro z pohledu jednotlivých zemí eurozóny).