Novinky

Priority MF při prosazování rovnosti žen a mužů pro rok 2008

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

 • Pracovní místa
 • Ministerstvo financí
 • Personalistika MF
 • Personální politika
 • Rovné příležitosti
 • Rozpočtové zásady

Genderová politika MF v roce 2008

Dokumenty ke stažení

 

 1. Připravit tiskovou zprávu, případně i článek do odborného tisku ke všem zásadním událostem z oblasti uplatňování rovnosti žen a mužů (příp. i lidských práv), které spadají do okruhu působnosti Ministerstva financí.
  • Odpovídá: oddělení Komunikace MF
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31.12.2008
 2. Iniciovat přípravu osvětové akce v tisku zaměřené na gender budgeting a uplatňování rovných příležitostí obecně.
  • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12. 2008
 3. Pokračovat v činnosti pracovní skupiny k prosazování rovnosti mužů a žen v resortu MF. Hlavním úkolem pracovní skupiny je podílet se na  rozpracování úkolů vlády v rámci MF i pro jednotlivé resortní organizace a koordinovat činnosti související s problematikou rovnosti mužů a žen v resortu MF.  Skupina bude nadále spolupracovat rovněž při rozpracování závěrů z jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, které se budou týkat resortu MF.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 1. 2009  pro podání zprávy o výsledcích činnosti pracovní skupiny
 4. Při tvorbě jak obecně závazných právních předpisů, tak i vnitroresortních  předpisů a opatření  dbát na dodržování a prosazování principů rovného postavení mužů a žen.  Revidovat, popřípadě následně rušit, měnit nebo doplňovat ty předpisy, které jsou s tímto principem v rozporu.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2008
 5. U nově jmenovaných vedoucích zaměstnanců MF zajišťovat vzdělávání zahrnující základní legislativu Evropské unie zaměřenou na  problematiku diskriminace a prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2008
 6. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách z oblasti lidských práv se zřetelem na rovnost příležitostí mužů a žen.
  • Odpovídají: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2008
 7. Nadále dodržovat princip rovného postavení žen a mužů zejména  v záležitostech  odměňování, pracovních příležitostí a pracovních podmínek. Při přiznávání nenárokových složek platu (osobní příplatek, odměny) rozhodovat objektivně v souladu s obecně stanovenými zásadami.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci, do jejichž působnosti rozhodnutí náleží
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2008
 8. Provést analýzu současné situace z hlediska rovných příležitostí žen a mužů v resortu pomocí vnitřních (resortních) statistik.
  • Odpovídají: ředitel odboru Personálního MF, ředitelé podřízených správních úřadů a vedoucí personálních útvarů
  • Termín: 31. 12. 2008
 9. Aktualizovat evidenci počtu stížností a vedených soudních sporů týkajících se diskriminace a nerovnosti příležitostí žen a mužů na pracovištích resortu Ministerstva financí.
  • Odpovídají: ředitel odboru Personálního MF, ředitelé podřízených správních úřadů a vedoucí personálních útvarů
  • Termín: 31. 10. 2008
 10. Čerpání FKSP ministerstva z pohledu genderového principu vyhodnotit za rok 2008; analýzu průběžně využívat k přípravě projektů a programů péče o zaměstnance.
  • Odpovídá: ředitel odboru Personálního MF (správci položek rozpočtu FKSP)
  • Termín: 15. 1. 2009
 11. Aktivně spolupracovat se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené a informovat je o činnosti MF. V případě zájmu a možností jim umožnit pracovní činnost (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) po dobu mateřské/rodičovské dovolené.
  • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12. 2008
 12. Umožnit práci na zkrácený pracovní úvazek zaměstnancům pečujícím o potřebné členy rodiny, popřípadě po nezbytně nutnou pracovní dobu umožnit těmto zaměstnancům i práci doma.
  • Odpovídá: ředitel Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12. 2008.

Související informace - Metodika MPSV a MF - Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen

Doporučované

Nejčtenější