Novinky

Zjednodušená evidence dotací

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • Programové financování
 • IS EDS/SMVS
Aktualizováno 9. 11. 2022
 • Soubor Rozpočtový informační systém Zjednodušená evidence dotací Technický manuál verze 1.00
 • Publikace nové verze souboru - Technický manuál RIS ZED verze 2.00
 • Publikace Informace ke Zjednodušené evidenci dotací
 • Metodické informace – publikace informace pro Garanty RIS ZED, Pověřené osoby RIS ZED a Garanty RIS ZED IT.
 • Metodické informace – aktualizace šablon
 • Technické informace - nová verze příloh technického manuálu RIS ZED - verze 2.1
 • Publikace nové verze souboru - Technický manuál RIS ZED verze 3.00
 • Technické informace - Konfigurační předpis a Číselník právních forem
 • Technické informace - Provedení změn v nastavení testovacího prostředí pro ověření webových služeb RIS ZED
 • Metodické informace – Prezentace ze seminářů RIS ZED květen - červen 2022
 • Metodické informace – Prezentace ze školení „Základní funkcionality a práce v systému RIS ZED.“
 • Metodické informace – aktualizace Šablony pro založení uživatele RIS ZED
 • Metodické informace – Prezentace ze školení „Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu
 • Technické informace - nová verze Číselníku právních forem RIS ZED
 • Technické informace - Technický manuál RIS ZED verze 4.0; Úprava struktury stránky k ZED
 • Technické informace - Technický manuál RIS ZED verze 4.1
 • Technické informace - Technický manuál RIS ZED verze 4.2

Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací a modulu RIS ZED.

Cílem zavedení zjednodušené evidence je rozšíření rozpočtového systému o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí mohlo disponovat uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu.

Správce RIS ZED: Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet.

Legislativní ukotvení RIS ZED: § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech).

Informace pro poskytovatele dotací

S účinností od 1. 1. 2022 dochází k rozšíření rozpočtového systému o údaje o neinvestičních dotacích, a to prostřednictvím modulu RIS ZED tak, aby poskytoval ucelený přehled o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Se zavedením zjednodušené evidence přichází i nový informační systém pro sledování neinvestičních a dalších dotací (např. z Evropské unie, finančních mechanismů, výzkumu, vývoje a inovací atd.) – tzv. RIS ZED.

Atributy evidované v RIS ZED jsou uvedeny v § 14 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 218/2000 Sb.:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou,
 2. název a adresu poskytovatele,
 3. poskytovanou částku,
 4. účel, na který je poskytovaná částka určena,
 5. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, a dokument rozhodnutí o poskytnutí dotace v pdf.

Záměrem je evidovat v RIS ZED zejména atributy, které jsou podle RP povinnou součástí každého rozhodnutí o poskytnutí dotace.

RIS ZED bude zajišťovat tyto úkoly:

 1. správa programů a správa akcí,
 2. rozhraní na externí informační systémy včetně Integrovaného informačního systému státní pokladny,
 3. volitelné vydávání návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změn.

Data o akcích budou moci být do RIS ZED vkládána prostřednictvím:

 1. Jednotného dotačního portálu,
 2. obecného rozhraní,
 3. ručního zadání přes portálovou aplikaci.

Pro založení a změnu programu v RIS ZED, ruční zadání dat o akcích a pro přípravu návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace je ze strany poskytovatele nezbytné nominovat pověřenou osobu pro RIS ZED.

Pověřená osoba pro RIS ZED předkládá správci informačního systému podklady pro založení nebo změnu programů ZED a žádá přístupy nebo jejich změny pro pracovníky poskytovatele, kteří vstupují do RIS ZED. Pověřená osoba pro RIS ZED je nominována poskytovatelem pro všechny programy ZED, případně pro vymezenou oblast programů. Seznam pověřených osob pro RIS ZED spravuje MF.

Kontakt pro poskytovatele: kc.zed@mfcr.cz 

Aktuality - rok 2022

dokument popis
Aktuality - rok 2022
Technické informace - nová verze technického manuálu RIS ZED. Ministerstvo financí informuje, že dne 25. 2. 2022 byl publikován aktualizovaný dokument Technický manuál RIS ZED, verze 3.00.
Technické informace - Provedení změn v nastavení testovacího prostředí pro ověření webových služeb RIS ZED

Ministerstvo financí informuje, že v rámci plánované odstávky prostředí Testování třetích stran IISSP (T3S IISSP) provede v termínu 11. – 24. 5. 2022 technické změny s cílem konsolidovat funkcionality a procesy pro integrační testování Rozpočtového informačního systému – Zjednodušené evidence dotací (RIS ZED). 
Během odstávky bude sjednoceno celé prostředí pro testování funkcionalit RIS ZED do testovacího prostředí RIS ZED, které bylo dosud dostupné pouze pro koncové uživatele (tj. testující přes zástupce ZED_TEST). Nově bude do tohoto prostředí přesměrována komunikace webových služeb RIS ZED publikovaných v T3S IISSP. Uživatelé tak nadále budou moci přistupovat k datům programů a akcí RIS ZED v jednom prostředí nezávisle na tom, zda byly vytvořeny uživatelem přímo v RIS ZED, nebo v něm registrovány pomocí rozhraní. 
Provedená změna dále rozšíří možnosti integračního testování poskytovatelů dotací, protože umožní provázat testovací systémy IISSP a RIS ZED v rámci Testovacího prostředí třetích stran. V testovacím prostředí RIS ZED tedy bude možné využít data rozpočtu, resp. čerpání skutečnosti z IISSP, a naopak v testovacím systému RISRE IISSP budou dostupná data akcí, založená v testovacím systému RIS ZED.
Tato změna nebude mít žádný dopad na technické nastavení ani na strukturu služeb a dat RIS ZED publikovaných v prostředí T3S IISSP. Všechny doposud založené programy a agregační akce budou i v konsolidovaném testovacím prostředí RIS ZED. Akce, které byly uživatelsky založeny přímo v testovacím prostředí RIS ZED, budou dostupné i nadále, akce založené prostřednictvím testovacího rozhraní nebudou přeneseny a je nutné je případně znovu registrovat v testovacím prostředí RIS ZED. 
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz 

Prezentace ze seminářů Dne 10. 6. 2022 zveřejnilo MF pro informaci prezentaci ze seminářů „Zjednodušená evidence dotací RIS ZED“ konaných na přelomu května a června. Materiál obsahuje informace o legislativních východiscích RIS ZED, jeho funkcích, organizačních a komunikačních podmínkách, konvenci akcí a programů RIS ZED, postupech instalace, možnostech přístupu přes automatizované rozhraní a testování v IS. Další části tvoří informace související s provozem RIS  ZED v tomto roce a s přípravou rozpočtu na rok 2023.
Prezentace ze školení „Základní funkcionality a práce v systému RIS ZED.“ Dne 1. 7. 2022 zveřejnilo MF pro informaci prezentaci ze školení „Základní funkcionality a práce v systému RIS ZED“ konaných v průběhu června t.r. Materiál obsahuje pokyny pro instalaci RIS ZED, návody pro přihlášení do systému a práci v něm, včetně vkládání stejnopisů rozhodnutí o poskytnutí dotace a detailních informací o číselnících RIS ZED. Dále jsou v něm uvedeny praktické ukázky používání a ovládání aplikace.
Metodické informace – úprava šablony Dne 7. 7. 2022 byla aktualizována šablona pro založení nebo změnu údajů uživatele RIS ZED. Byly doplněny role pro rozpis závazných parametrů SR v Rozpočtovém informačním systému programového financování.
Prezentace ze školení „„Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu" Dne 14. 7. 2022 zveřejnilo MF pro informaci prezentaci ze školení „Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu“ konaných ve dnech 11. a 12. 7. 2022. Materiál obsahuje návody a postupy pro přípravu rozpočtu a střednědobého výhledu v RIS ZED. Jeho součástí je návod pro přihlášení do aplikace, postup založení agregační akce, ovládání záložek RIS ZED při přípravě rozpočtu a pokyny pro export rozpisu rozpočtu.
Technické informace - nová verze technického manuálu RIS ZED

Dne 25.7.2022 zveřejnilo MF novou verzi Technického manuálu RIS ZED. Aktualizovaný soubor Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.0, obsahuje novou formu textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve variantě s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi, a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

MF dále informuje, že publikaci nové verze webových služeb předpokládá v následujících termínech:

 • 8. – 11. 8. 2022 pro Testování třetích stran RIS ZED,
 • 29. 8. – 4. 9. 2022 na produkčním prostředí RIS ZED.

Konkrétní datum publikace bude potvrzeno v další komunikaci a zveřejněním na webových stránkách Zjednodušené evidence dotací.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz  

Technické informace - nová verze technického manuálu RIS ZED

Ministerstvo financí informuje, že dne 16. 9. 2022 zveřejnilo aktualizaci Technického manuálu RIS ZED. Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.1, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.1.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny změny související s opravou drobných chyb zjištěných ve verzi 4.0:

 • Opravu popisu elementu Oduvodneni,
 • Aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd kvůli chybě v definici typu pro element UzemiKod,
 • Aktualizace požadavků a odpovědí u příkladů 9 a 10 kvůli chybě ve struktuře odpovědi.

MF dále informuje, že publikace nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.1 bude provedena na produkčním prostředí RIS ZED v termínu 22. 9. 2022 ve večerních hodinách v rámci mimořádné odstávky IISSP.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz

Technické informace - nová verze technického manuálu RIS ZED

Ministerstvo financí informuje, že dne 9. 11. 2022 zveřejnilo aktualizaci Technického manuálu RIS ZED.

Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.2, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.2.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny následující změny:

 • Rozšíření povolených znaků v textových polích,
 • Odpovídající aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd,
 • Aktualizace popisu vybraných polí.

MF dále informuje, že nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.2 jsou publikovány na produkčním prostředí RIS ZED.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz

Aktuality - rok 2021

dokument popis
Aktuality - rok 2021
Technické informace - nová verze technického manuálu RIS ZED. Dne 25. 11. 2021 byl publikován aktualizovaný dokument Technický manuál RIS ZED, verze 2.00.
Metodické informace – informace pro Garanty RIS ZED, Pověřené osoby RIS ZED a Garanty RIS ZED IT.  Dne 15. 12. 2021 pro informaci zveřejněny materiály k dalším krokům zavádění RIS ZED distribuované Garantům RIS ZED, Pověřeným osobám RIS ZED a Garantům RIS ZED IT.
Metodické informace – úprava šablon  Dne 17. 12. 2021 byly aktualizovány šablony pro zavádění programů a zakládání uživatelů. 
Technické informace - nová verze příloh technického manuálu RIS ZED. 

Dne 28. 12. 2021 byla zveřejněna nová verze technických příloh dokumentu Technický manuál RIS ZED.
Během testů komunikačních rozhraní byl nalezen rozdíl mezi specifikací Technického manuálu a definicí webových služeb obsažených v publikovaných technických přílohách. Rozdíl spočíval v odlišně definovaných datových typech atributů AkceId a AkceAgregacniId (definice webových služeb přiřazovaly oběma atributům numerický datový typ, místo správného alfanumerického, který odpovídá avizované struktuře generovaného čísla Akce).
Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 2.1, publikovaného v souboru Manual_RISZED-Technicky-manual_v021.zip, obsahuje upravené technické přílohy, textace Technického manuálu RIS ZED nebyla měněna.
Za chybu v publikovaných technických přílohách se omlouváme.
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz  

dokument popis
Metodické informace
Novela rozpočtových pravidel v části programové financování (.PDF, 678 kB) Základní informace k zákonu č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v části programové financování.
Šablona pro založení programu RIS ZED (.XLSX, 12 kB) Šablona pro založení a změnu programu v RIS ZED. 
Šablona pro založení uživatele RIS ZED (.XLSX, 12 kB) Šablona pro založení a změnu údajů uživatele RIS ZED, včetně role pro provádění rozpisu závazných parametrů SR.
Informace ke ZED (.PDF, 448 kB)  Informace ke Zjednodušené evidenci dotací.
Informace k ZED pro Garanty RIS ZED a Pověřené osoby RIS ZED (.PDF, 481 kB)  Instrukce Garantům RIS ZED a Pověřeným osobám RIS ZED pro zakládání uživatelů, programů a agregačních akcí ZED.
Informace k ZED pro Garanty IT RIS ZED (.PDF, 234 kB)  Informace o RIS ZED pro Garanty RIS ZED IT.
Prezentace ze seminářů RIS-ZED květen - červen 2022 (.PDF, 2224 kB) Prezentace ze seminářů „Zjednodušená evidence dotací RIS ZED“, které se konaly na přelomu května a června 2022. Materiál obsahuje informace o legislativních východiscích RIS ZED, jeho funkcích, organizačních a komunikačních podmínkách, konvenci akcí a programů RIS ZED, postupech instalace, možnostech přístupu přes automatizované rozhraní a testování v IS. Další části tvoří informace související s provozem RIS  ZED v tomto roce a s přípravou rozpočtu na rok 2023.
Prezentace ze školení „Základní funkcionality a práce v systému RIS ZED“ (.PDF, 2247 kB) Prezentace ze školení Zjednodušená evidence dotací RIS ZED červen 2022. Prezentace obsahuje návody a postupy potřebné pro ovládání RIS ZED.
Prezentace ze školení „„Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu" (.PDF, 4676 kB) Prezentace ze školení „Zjednodušená evidence dotací – příprava rozpočtu“ konaných v červenci 2022. Prezentace obsahuje návody a postupy potřebné pro práci v RIS ZED při přípravě návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu.

 

dokument popis
Technické informace
Technický manuál RIS ZED - verze 4.2 (.ZIP, 2693 kB)
Technický manuál RIS ZED - verze 4.1 (.ZIP, 2652 kB)
Technický manuál RIS ZED - verze 4.0 (.ZIP, 3201 kB)
Technický manuál pro RIS ZED
Konfigurační předpis RIS ZED (.PDF, 654 kB) Konfigurační předpis
Číselník právních forem RIS ZED (.XLSX, 14 kB) Číselník právních forem

 

Doporučované

Nejčtenější