Novinky

Zjednodušená evidence dotací

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • Programové financování
 • IS EDS/SMVS
Aktualizováno 25. 11. 2021
 • Soubor Rozpočtový informační systém Zjednodušená evidence dotací Technický manuál verze 1.00
 • Publikace nové verze souboru - Technický manuál RIS ZED verze 2.00

Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací a modulu RIS ZED.

Cílem zavedení zjednodušené evidence je rozšíření rozpočtového systému o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí mohlo disponovat uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu.

Správce RIS ZED: Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet.

Legislativní ukotvení RIS ZED: § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech).

Informace pro poskytovatele dotací

S účinností od 1. 1. 2022 dochází k rozšíření rozpočtového systému o údaje o neinvestičních dotacích, a to prostřednictvím modulu RIS ZED tak, aby poskytoval ucelený přehled o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Se zavedením zjednodušené evidence přichází i nový informační systém pro sledování neinvestičních a dalších dotací (např. z Evropské unie, finančních mechanismů, výzkumu, vývoje a inovací atd.) – tzv. RIS ZED.

Atributy evidované v RIS ZED jsou uvedeny v § 14 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 218/2000 Sb.:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou,
 2. název a adresu poskytovatele,
 3. poskytovanou částku,
 4. účel, na který je poskytovaná částka určena,
 5. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, a dokument rozhodnutí o poskytnutí dotace v pdf.

Záměrem je evidovat v RIS ZED zejména atributy, které jsou podle RP povinnou součástí každého rozhodnutí o poskytnutí dotace.

RIS ZED bude zajišťovat tyto úkoly:

 1. správa programů a správa akcí,
 2. rozhraní na externí informační systémy včetně Integrovaného informačního systému státní pokladny,
 3. volitelné vydávání návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změn.

Data o akcích budou moci být do RIS ZED vkládána prostřednictvím:

 1. Jednotného dotačního portálu,
 2. obecného rozhraní,
 3. ručního zadání přes portálovou aplikaci.

Pro založení a změnu programu v RIS ZED, ruční zadání dat o akcích a pro přípravu návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace je ze strany poskytovatele nezbytné nominovat pověřenou osobu pro RIS ZED.

Pověřená osoba pro RIS ZED předkládá správci informačního systému podklady pro založení nebo změnu programů ZED a žádá přístupy nebo jejich změny pro pracovníky poskytovatele, kteří vstupují do RIS ZED. Pověřená osoba pro RIS ZED je nominována poskytovatelem pro všechny programy ZED, případně pro vymezenou oblast programů. Seznam pověřených osob pro RIS ZED spravuje MF.

Kontakt pro poskytovatele: kc.zed@mfcr.cz

dokument popis
Aktuality
Technické informace - nová verze technického manuálu RIS ZED. Dne 25. 11. 2021 byl publikován aktualizovaný dokument Technický manuál RIS ZED, verze 2.00.

 

dokument popis
Metodické informace
Novela rozpočtových pravidel v části programové financování (.PDF, 678 kB) Základní informace k zákonu č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v části programové financování.
Šablona pro založení programu ZED (.XLSX, 10 kB)  Šablona pro založení a změnu programu v RIS ZED. 
Šablona pro založení uživatele ZED (.XLSX, 9 kB)  Šablona pro založení a změnu přístupu pro pracovníky poskytovatele v RIS ZED.

 

dokument popis
Technické informace
Technický manuál RIS ZED verze 2.00 (.ZIP, 2469 kB) Technický manuál pro RIS ZED. 

 

Nejčtenější