CZ EN

oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění

Zodpovídá v součinnosti s MZ za financování příslušné kapitoly.

a)    zodpovídá v součinnosti s MZ za financování příslušné kapitoly zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitoly, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu kapitoly a rozepisuje rozpočtové limity kapitoly,
b)    hodnotí výsledky hospodaření kapitoly, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečných účtů kapitoly, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitoly se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitoly,
c)    zpracovává predikce bilance příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění do dokumentace návrhu SR a střednědobého výhledu hospodaření veřejných rozpočtů a zpracovává výdaje SR a střednědobý výhled výdajů na platbu pojistného ze SR za zákonem stanovené kategorie osob do systému veřejného zdravotního pojištění,
d)    podílí se na vypracování souhrnného SZÚ za oblast financované kapitoly a výsledky hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění,
e)    posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financované kapitoly, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v příslušném informačním systému programového financování správcem financované kapitoly,
f)    řeší operativně problémové okruhy státní podpory a financování v oblasti financované kapitoly a veřejného zdravotního pojištění zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
g)    podílí se na agendách financování společných programů EU a ČR za financovanou kapitolu,
h)    podílí se na tvorbě strategií a koncepcí týkajících se financované kapitoly a veřejného zdravotního pojištění zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
i)    vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů týkajících se financované kapitoly a veřejného zdravotního pojištění zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
j)    vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se financované kapitoly a veřejného zdravotního pojištění zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
k)    zabezpečuje agendu veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven na základě zákonem stanovených úloh ministerstva v systému veřejného zdravotního pojištění, včetně realizace kontroly hospodaření a dodržování zákonných norem zdravotními pojišťovnami, vytváří nebo se podílí na tvorbě koncepce a strategie reformy veřejného zdravotního pojištění, vyhodnocuje zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven a jejich výroční zprávy, zpracovává souhrny zdravotně pojistných plánů a souhrnná data o hospodaření jednotlivých fondů zdravotních pojišťoven i hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění, hodnotí výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, kontroluje hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven a dodržování zákonů zdravotními pojišťovnami, zajišťuje datové zdroje pro potřeby vládní finanční statistiky a výkaznictví EU ve smyslu směrnice Rady 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států na zajištění přístupu k fiskálním údajům za oblast systému veřejného zdravotního pojištění, podílí se na tvorbě právních předpisů pro zdravotní pojišťovny a fondy,
l)    vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti,
m)    podílí se na tvorbě právních předpisů týkajících se integrované politiky závislostí a řídí metodicky její financování.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář