CZ EN

oddělení 7204 - Prodej majetku, správa majetkových účastí a ostatních aktiv

Podílí se s oddělením Převody majetku a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci na tvorbě koncepce privatizace majetku státu a koncepci privatizace jednotlivých odvětví podle zákona č. 92/1991 Sb.

a)    podílí se s oddělením Převody majetku a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci na tvorbě koncepce privatizace majetku státu a koncepci privatizace jednotlivých odvětví podle zákona č. 92/1991 Sb. ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob, které jsou předmětem privatizace,
b)    realizuje rozhodnutí o privatizaci vydaná ministerstvem a vládou podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb. a zpracovává návrhy na revokaci rozhodnutí o privatizaci v případech, kdy rozhodnutí o privatizaci nelze realizovat,
c)    spravuje majetek zrušených státních podniků a jiných státních organizací, nebo vyňaté části tohoto majetku, který na ministerstvo přejde v souladu s rozhodnutím o privatizaci; uzavírá smlouvy o nájmu majetku určeného k privatizaci na dobu určitou, a to do doby jeho použití pro privatizaci, 
d)    realizuje komplexně agendu přímých prodejů a bezúplatných převodů majetku a akcií, vypořádání restitučních nároků podle zákona č. 87/1991 Sb., připravuje v návaznosti na to smlouvy s obcemi a dalšími subjekty a řeší i problematiku odstupování od těchto smluv,
e)    organizuje kompletně agendu veřejných soutěží na prodej majetku, akcií a obchodních podílů v obchodních společnostech nebo podílů na jiných než akciových společnostech na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb.,
f)    zabezpečuje při předávání privatizovaného majetku a majetku vydaného v rámci restitucí udělení plné moci a stanovení odpovědnosti ve smyslu § 21 zákona č. 92/1991 Sb.,
g)    zajišťuje změny vlastnického práva, předkupního práva, věcného a zástavního práva z kupních smluv o prodeji majetku v katastru nemovitostí,
h)    spolupracuje s obchodníky s CP při finančním a majetkovém vypořádání obchodů, plní informační povinnost hlášení obchodů obchodníka s CP a oznamovací povinnost změn podílu na hlasovacích právech vyplývajících ze zákona č. 256/2004 Sb., zákona č. 90/2012 Sb. a dalších předpisů s tím souvisejících,
i)    sleduje konkurzy, vyrovnání a likvidaci u subjektů, které mají finanční závazky z privatizace vůči státu a bývalému FNM a navrhuje další postupy,
j)    zabezpečuje celkovou organizaci a administrativní činnost při přípravě meziresortních výběrových komisí, vyhodnocovacích komisí veřejného výběrového řízení a řídících výborů pro oblast privatizace a prodeje majetku,
k)    zabezpečuje správu majetkových účastí v režimu zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb., v rámci které vykonává práva a povinnosti akcionáře nebo společníka (s výjimkou vybraných obchodních společností strategického významu), včetně obchodních společností svěřených do působnosti odboru rozhodnutím ministra a předává odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku podklady a pokyny k účtování o těchto majetkových účastech, pokud jsou součástí SFA,
l)    zajišťuje úschovu cenných papírů a operace spojené se zaknihovanými cennými papíry v režimu zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb., vede příslušnou dokumentaci a operativní evidenci, připravuje podklady pro účetnictví, výkaznictví a inventarizaci,
m)    zabezpečuje celostátní koordinaci a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnických (akcionářských) práv státu podle zákona č. 92/1991 Sb.,
n)    zajišťuje veškerou agendu související se založením obchodních společností, zejména pak zpracování všech dokumentů potřebných k návrhu na zápis obchodních společností do obchodního rejstříku,
o)    vede evidenci převzatých privatizačních projektů,
p)    zajišťuje doklady prokazující výplatu dividend pro stát jako akcionáře ve všech spravovaných akciových společnostech, předává po provedené kontrole tyto doklady příslušným útvarům ministerstva,
q)    zajišťuje přebírání a správu zpět vzatého majetku a navrhuje další dispozice s tímto majetkem, včetně případného založení obchodních společností v souvislosti se vkládáním zpět vzatého majetku do těchto společností,
r)    zajišťuje řídicí kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. u finančních prostředků získaných z prodeje majetku SPÚ v režimu zákona č. 92/1991 Sb. před jejich převodem na zvláštní účet ministerstva (Fond privatizace),
s)    zajišťuje správu aktiv a pasiv, které přešly na ministerstvo v souvislosti s ukončením činnosti ČKA, zrušení SCP a po FNM ČR,
t)    vykonává správu pohledávek vzniklých činností ČKA, SCP a FNM ČR, v rámci které připravuje podklady pro podání žalob, přihlášek do insolvenčních řízení, likvidací a pro exekuční návrhy,
u)    navrhuje alternativní řešení pohledávek, včetně jejich postupování ve veřejném výběrovém řízení, zpracovává návrhy na upuštění od vymáhání pohledávek,
v)    vyřizuje žádosti soudů a jiných žadatelů k pohledávkám ČKA, které nepřešly na ministerstvo, a v souvislosti s těmito pohledávkami zajišťuje nápravu neaktuálních zápisů v katastru nemovitostí,
w)    zajišťuje bezpečnou úschovu zajišťovacích cenných papírů k pohledávkám ČKA a cenných papírů v detenci po SCP, které spravuje,
x)    sleduje a kontroluje plnění mandátní smlouvy uzavřené s ČSOB, jejímž předmětem je výkon bankovních činností souvisejících se správou, vedením a inkasováním pohledávek z úvěrů na DBV, vykonává metodickou a koordinační součinnost s ČSOB při výkonu činností mandatáře, prověřuje a odsouhlasuje vyúčtování úplaty hrazené ČSOB dle smlouvy mandátní, zpracovává výhled peněžních toků za portfolio pohledávek z úvěrů na DBV a připravuje podklady pro tvorbu rozpočtu za tuto oblast, provádí kontrolu správnosti a úplnosti smluvní dokumentace uzavřené ČSOB s bytovými družstvy po mimořádných splátkách úvěrů na DBV a zabezpečuje její uložení v příruční spisovně DBV, spolupracuje s právníky ČSOB zastupujícími ministerstvo před soudy v souvislosti s pohledávkami z úvěrů na DBV,
y)    zabezpečuje agendu vyplývající ze smluv uzavřených ČKA, ministerstvem a ČSOB v souvislosti s prodejem podniku IPB,
z)    zabezpečuje správu majetkových účastí přešlých ze zaniklé ČKA, v rámci které vykonává práva a povinnosti akcionáře nebo společníka (s výjimkou vybraných obchodních společností strategického významu), zajišťuje úschovu cenných papírů a operace spojené se zaknihovanými cennými papíry, vede příslušnou dokumentaci a operativní evidenci, připravuje podklady pro účetnictví, výkaznictví a inventarizaci, a zabezpečuje převody a přechody majetkových účastí,
aa)    provádí úkony spojené s administrací aktiv a pasiv po zaniklé ČKA a zrušeném SCP - zadává požadavky na založení partnerů v IS AVISme, předává odboru Finanční podklady k účtování úroků pohledávek a průběžně pokyny k účtování změn výše aktiv a pasiv ve správě, vede operativní evidenci těchto aktiv a pasiv, spravuje účet cizích prostředků,
ab)    zabezpečuje agendu správce rozpočtové položky, připravuje podklady pro zpracování návrhů rozpočtu, předkládá rozbor hospodaření s rozpočtovými prostředky,
ac)    zabezpečuje zpracování inventarizačních sestav k inventurním soupisům pohledávek a závazků pro provedení dokladové inventury, a to na základě operativní evidence,
ad)    zpracovává návrhy na insolvenční řízení ve věcech, které souvisí s agendou odboru a zajišťuje jejich evidenci; jedná se správci konkurzní podstaty a s insolvenčními správci, účastní se jednání soudů a práce věřitelských výborů,
ae)    zajišťuje zpracování návrhů a dalších podání v rámci exekučních řízení, ve kterých jsou vymáhány pohledávky spravované odborem, jedná s exekutory a účastní se jednání soudů v exekučních řízeních,
af)    vykonává správu všech pohledávek, převedených na ministerstvo ze společnosti Česká inkasní, s.r.o. v likvidaci; předává podklady a pokyny k účtování o těchto pohledávkách,
ag)    zajišťuje agendu ochranných známek bývalé ČKA a jejích právních předchůdců,
ah)    zajišťuje agendu spojenou s vypořádáním blokových transakcí ČKA, poskytuje součinnost podle rámcových smluv nabyvatelům bloků pohledávek z agendy bývalé ČKA nebo jejích právních předchůdců, a to zejména v soudních a správních řízeních,
ai)    zajišťuje komunikaci a koordinuje administrativu spojenou s individuálně postoupenými aktivy,
aj)    zajišťuje případné zpětné postoupení nebo vrácení pohledávek na ministerstvo, přebírá odepsané pohledávky a zajišťuje správu těchto pohledávek.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.