CZ EN

oddělení 4502 - Kontrola a realizace ekologických závazků

Zajišťuje stanoviska k předkládaným projektům ekologických opatření k nápravě a k navrhovaným metodickým změnám realizačních projektů.

a)    zajišťuje stanoviska k předkládaným projektům ekologických opatření k nápravě a k navrhovaným metodickým změnám realizačních projektů,
b)    sleduje postup a správnost ekologických opatření k nápravě, průběžných i závěrečných odborných zpráv,
c)    zajišťuje účast oddělení na kontrolních dnech nabyvatelů a spolupracuje a jedná se všemi zúčastněnými stranami,
d)    zajišťuje po věcné a odborné stránce pro ministerstvo jako zadavatele podmínky zadání ekologických veřejných zakázek,
e)    připravuje věcné podklady pro přípravu realizačních smluv se zhotoviteli prací, sleduje průběh prací a dodržování podmínek uzavřených smluv, ukončení prací a předání díla,
f)    zajišťuje vedení a aktualizaci databáze realizovaných prováděcích projektů, zodpovídá za vedení a aktualizaci databáze faktur za oblast ekologie,
g)    tvoří celostátní koncepci realizace odstraňování starých ekologických zátěží, tvoří příslušné metodiky a vnitřní řídící dokumentaci ministerstva,
h)    koordinuje komplexně řešení důsledků ekologických škod z pohledu smluv a právních dopadů,
i)    vede agendu stanovisek ministerstva k žádostem o prostředky z fondů EU v oblasti starých ekologických zátěží,
j)    zajišťuje uzavírání a ukončování ekologických smluv a jejich dodatků, a komplexní návrhy řešení a související písemnou komunikaci se zúčastněnými stranami,
k)    zajišťuje evidenci příslušných smluv a žádostí souvisejících s ekologickými privatizačními závazky,
l)    zajišťuje posuzování majetkoprávních změn na straně nabyvatelů ekologických smluv a komplexní odpovídající věcné i metodické návrhy řešení,
m)    zpracovává statistické výkazy v souvislosti s garancemi ekologických smluv,
n)    zajišťuje agendu související s poskytováním garancí státu na odstranění ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území, s realizací postupů vedoucích k odstranění těchto škod a s realizací revitalizací dotčených území,
o)    sestavuje plán příjmů a výdajů fondu privatizace,
p)    zpracovává přehledy o stavu a pohybu peněžních prostředků Fondu privatizace,
q)    zajišťuje kontrolu souladu výdajů Fondu privatizace s plánem příjmů a výdajů fondu privatizace,
r)    plní funkci správce rozpočtu Fondu privatizace dle § 26 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb.,
s)    zpracovává měsíční, čtvrtletní a roční finanční rozbory, provádí mimořádná šetření a analýzy,
t)    zpracovává požadované výstupy z účetnictví pro odbor Hospodářská politika podle požadavků.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář