CZ EN

oddělení 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu

Plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka, včetně zabezpečení případného pověření k zastoupení státu na valných hromadách, navrhuje obsazení míst členů statutárních orgánů vybraných obchodních společností strategického významu.

a)    plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka, včetně zabezpečení případného pověření k zastoupení státu na valných hromadách, navrhuje obsazení míst členů statutárních orgánů vybraných obchodních společností strategického významu, realizuje v nich výkon akcionářských práv státu, řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv u vybraných společností strategického významu v oblasti své působnosti, posuzuje a zpracovává podkladové materiály pro jednání zástupců ministerstva ve statutárních orgánech vybraných obchodních společností strategického významu,
b)    zajišťuje a poskytuje dotace ze SR určené pro tvorbu fondů pro pojišťování úvěrových rizik u EGAP a financování vývozu se státní podporou u ČEB, z pozice poskytovatele dotace zajišťuje kontrolu příjemce dotace (ČEB, EGAP),
c)    tvoří Strategii vlastnické politiky státu, zajišťuje koordinaci a implementaci strategie a plnění jednotlivých opatření a úkolů ze strategie vyplývajících,
d)    zajišťuje doklady prokazující výplatu dividend pro stát jako akcionáře ve všech vybraných obchodních společnostech strategického významu a po provedené kontrole předává tyto doklady příslušným útvarům ministerstva,
e)    podílí se s dalšími ministerstvy, věřitelskými bankami a dalšími subjekty na přípravě restrukturalizačního programu u vybraných obchodních společností strategického významu, předkládá návrhy na řešení a zabezpečuje realizaci přijatých rozhodnutí,
f)    vykonává působnost ministerstva danou zákonem č. 58/1995 Sb., a zajišťuje za ministerstvo činnosti vyplývající z tohoto právního předpisu,
g)    zabezpečuje vydávání prováděcího předpisu k zákonu č. 58/1995 Sb.,
h)    vytváří podmínky a metodické postupy pro rozhodování ministerstva o nezařazení, zařazení či vyřazení subjektů do systému IMU a zabezpečuje k tomu příslušné podklady a stanoviska, vede komplexní agendu k jednotlivým žádostem a případům systému IMU,
i)    hospodaří s rozpočtovými prostředky na podporu exportu,
j)    podílí se s odborem Kontrola na realizaci dorovnávání úrokových rozdílů a při kontrole těchto případů u subjektů zařazených do systému IMU,
k)    připravuje ve spolupráci se zainteresovanými resorty celostátní koncepci poskytování finančních nástrojů podpořeného vývozu,
l)    tvoří, implementuje a informuje o naplňování Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem,
m)    zajišťuje spolugestorství v CGC OECD,
n)    podílí se s odborem Státní majetek na přípravě a tvorbě zásadních programů privatizace majetku státu a na koncepci privatizace ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci,
o)    podílí se s odborem Státní majetek na zabezpečení celostátní koordinace a metodického usměrňování jednotného výkonu vlastnických (akcionářských) práv státu podle zákona č. 92/1991 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.