CZ EN

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Plánuje, sestavuje a řídí rozpočet na ICT a na centrální služby ICT s ohledem na zpracované koncepce a strategie a administruje jej ve stanovené dokumentaci.

Plánuje, sestavuje a řídí rozpočet na ICT a na centrální služby ICT s ohledem na zpracované koncepce a strategie a administruje jej ve stanovené dokumentaci. Zajišťuje smluvní vztahy s externími dodavateli, ve spolupráci s odbornými útvary ICT se podílí na přípravě zadávacích výběrových řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a podílí se na přípravě návrhů smluvních dokumentů, které následně finalizuje. Pro všechny ICT útvary ministerstva poskytuje metodickou a koordinační podporu.

a)    řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ICT ministerstva; zpracovává a vede na základě podkladů z ICT útvarů ministerstva dokumentace programů reprodukce majetku ministerstva v části ICT - dokumentace příslušných podprogramů ICT; provádí analytické činnosti v oblasti ekonomiky, reprodukce a provozování ICT,
b)    poskytuje ICT útvarům ministerstva metodickou podporu rozpočtování a financování v oblasti příslušných programů a podprogramů ICT,
c)     řídí, koordinuje a kontroluje finanční plánování v oblasti ICT ministerstva, vyhotovuje návrhy rozpočtů programového i neprogramového financování; zpracovává roční finanční plány a navrhuje střednědobé výhledy finančních nákladů, 
d)    sestavuje rozpočty a projednává s odborem Finanční návrhy ročních plánů výdajů SR, dotací z rozpočtu EU a FM na reprodukci a provoz ICT hrazených z příslušných rozpočtových položek,
e)    spravuje rozpočtový plán aktuálního účetního roku; zpracovává rozpočtová opatření a předává je odboru Finanční; kontroluje průběh čerpání rozpočtových prostředků přidělených správci příslušné rozpočtové položky v běžném roce; zpracovává Záznamy o předběžné řídící kontrole, 
f)    zajišťuje realizaci systému programového financování na základě platné vyhlášky o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku; předkládá správci programů investiční záměry akcí (projektů) vypracovaných po věcné stránce v ICT útvarech ministerstva a posuzuje je z hlediska finančního zabezpečení; předkládá žádosti o Registraci akcí na základě investičního záměru a zajišťuje případné změny registrace a žádosti Stanovení výdajů na financování akce,
g)    zpracovává a předává správci programu podklady ke zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky; na základě podkladů odborných oddělení zpracovává závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí a předává je správci programů,
h)    zabezpečuje pro ICT zadavatele uzavírání smluvních vztahů s dodavateli, provádí na základě požadavků a ve spolupráci se zadavateli ICT útvarů ministerstva přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ICT, včetně souvisejících služeb. Dle příslušné zákonné normy realizuje zadání přímo nebo výběrovým řízením prostřednictvím NEN v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva; kontroluje finanční podmínky smluvních vztahů s dodavateli ICT; zajišťuje evidenci uzavřených smluv a archiv elektronických kopií, 
i)    zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv; zajišťuje kontrolu termínového plnění fakturačních závazků k dodavatelům a uplatňování oprávněných sankcí v případě jejich nedodržení dle požadavků zadavatelů; vede a spravuje databázi fakturovaných plateb a spravuje evidenční databázi uzavřených smluv (CES – Centrální evidence smluv) v IS AVISme v oblasti své působnosti a zajišťuje přípravu smluv pro uveřejnění v Registru smluv,
j)    zpracovává v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva podklady pro zavádění, resp. vyřazení dodaného hmotného i nehmotného majetku ICT pořízeného z prostředků správce položky rozpočtu ICT do evidence majetku ministerstva,
k)    podílí se na přípravě centralizovaných zakázek v ICT v oblasti právní a finančního řízení a kontroly ve spolupráci s příslušnými útvary financování ICT jednotlivých organizačních složek státu. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.