CZ EN

oddělení 4704 - Revize výdajů

Tvoří koncepce dlouhodobého vývoje jednotlivých odvětví z hlediska možností bilance státního rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu zejména v oblasti revizí výdajů státního rozpočtu.

a)    tvoří koncepce dlouhodobého vývoje jednotlivých odvětví z hlediska možností bilance státního rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu zejména v oblasti revizí výdajů státního rozpočtu, 
b)    vytváří návrhy opatření přispívající k posilování stability a odolnosti výdajových politik za účelem zajištění udržitelnosti veřejných financí, 
c)    spolupracuje s odbory Kontrola a Auditní orgán a dalšími kontrolními orgány ČR za účelem posilování synergie analytických, kontrolních, auditních a rozpočtových agend, 
d)    vypracovává návrhy koncepce rozvoje finančního řízení ve veřejné správě, včetně jeho provázanosti s obdobnými nástroji EU, 
e)    podílí se na tvorbě strategií, koncepcí a metodik v oblasti hodnoty za peníze, 
f)    odpovídá za oblast hodnoty za peníze a revize výdajů, 
g)    koordinuje pracovní skupiny a zajišťuje metodické řízení za oblast revize výdajů, 
h)    zajišťuje zpracování materiálů pro jednání vlády a vedení ministerstva v oblasti revize výdajů veřejných rozpočtů, 
i)    zajišťuje koordinaci a metodické řízení oblasti hodnoty za peníze a připravuje metodiku v oblasti provozních výdajů, investic, politik a regulace, 
j)    ve spolupráci s odborem Rozpočtová politika společensky významných odvětví, odborem Rozpočtová politika strategických odvětví a ostatními orgány veřejné správy připravuje jednotlivé analýzy revizí výdajů z pohledu hodnoty za peníze, transparence a strategie veřejných institucí, včetně návrhů věcných řešení, 
k)    ve spolupráci s odborem Rozpočtová politika společensky významných odvětví, odborem Rozpočtová politika strategických odvětví a ostatními orgány veřejné správy poskytuje odbornou podporu při realizaci návrhů věcných řešení, 
l)    při přípravě jednotlivých analýz a při přenosu zkušeností v oblasti hodnoty za peníze spolupracuje s externími partnery včetně mezinárodních organizací (např. mezinárodní měnový fond, organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropskou komisí), 
m)    účastní se jednání pracovních skupin, včetně zahraničních pracovních skupin, 
n)    koordinuje spolupráci a sdílí zkušenosti s jinými orgány veřejné správy v oblasti hodnoty za peníze, 
o)    ve spolupráci s odborem Vnější vztahy a komunikace zveřejňuje výsledky své činnosti včetně metodik a analýz. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář