CZ EN

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Podílí se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů, zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování včetně dohledu nad realizací mezinárodních programů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR.

a)    podílí se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů, zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování včetně dohledu nad realizací mezinárodních programů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR,
b)    tvoří metodické postupy pro implementaci programů a projektů včetně jejich pravidelné aktualizace,
c)    zajišťuje monitorování, hodnocení a evaluaci programů a projektů v rámci svěřených mezinárodních programů,
d)    administruje změny v jednotlivých programech a projektech v rámci svěřených mezinárodních programů a zajišťuje jejich projednání a odsouhlasení zahraničními partnery, zajišťuje realokace finančních prostředků; zabezpečuje úpravy rozpočtů programů a projektů, zajišťuje projednání a schválení dodatků ke smlouvám uzavřeným se zahraničními partnery,
e)    zajišťuje zpracování výročních zpráv za programy, podílí se na přípravě strategických zpráv a podkladů pro Výroční zasedání FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
f)    podílí se na uzavírání a kontrolách k programům PHARE, Transition Facility,
g)    vykonává administrativní a koordinační funkci Národního kontaktního místa pro nástroj TAIEX, 
h)    zodpovídá za předkládání výroční informace o stavu využívání zahraniční pomoci administrované ministerstvem vládě ČR,
i)    zpracovává podklady k přípravě SR za svěřené programy pomoci pro ČR,
j)    vede agendu Fondu Solidarity EU ve spolupráci s příslušnými resorty a orgány státní správy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář