CZ EN

oddělení 1802 - Spotřební daně

Zkoumá problematiku v oblasti spotřebních a energetických daní, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti.

a)    zkoumá problematiku v oblasti spotřebních a energetických daní, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
b)    spolupracuje s odborem Sektorové politiky a odborem Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti spotřebních a energetických daní,
c)    na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti spotřebních a energetických daní,
d)    na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti spotřebních a energetických daní,
e)    spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti spotřebních a energetických daní ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
f)    zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti spotřebních a energetických daní s  právem EU, zajišťuje notifikační proces v oblasti spotřebních a energetických daní a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
g)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti spotřebních a energetických daní,
h)    dohlíží na metodické postupy orgánů celní správy a spolupracuje s GŘC na přípravě tiskopisů v oblasti spotřebních a energetických daní,
i)    spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti spotřebních a energetických daní,
j)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti spotřebních a energetických daní včetně oblastí souvisejících,
k)    postupuje dle písm. a) až j) u dalších daní spadajících mezi selektivní nepřímé daně.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář