CZ EN

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Zkoumá problematiku v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti.

a)    zkoumá problematiku v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
b)    spolupracuje s odborem  Sektorové politiky a odborem Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování, 
c)    na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci přípravy a sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim,
d)    připravuje a sjednává návrhy smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim, zajišťuje v rámci těchto smluv a protokolů vnitrostátní projednávání a legislativní proces spojený s jejich vstupem v účinnost,
e)    na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
f)    zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování s  právem EU,
g)    zajišťuje notifikační proces v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
h)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
i)    dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracuje s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
j)    spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů z oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
k)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi či odbornou veřejností v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování, včetně oblastí souvisejících,
l)    posuzuje a řeší spory a nesrovnalosti a vykonává další působnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v postavení správce daně v oblasti mezinárodního dvojího zdanění a interpretace mezinárodních daňových smluv v oblasti daní z příjmů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář