CZ EN

Rozpočet 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.
  Schválený rozpočet 2021 SDV 2022 SDV 2023
Ukazatele organizační složky státu - Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 316 945 319 146 335 000 122 503 000
Výdaje celkem 2 423 803 777 2 410 449 869 2 404 583 309
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0 0 0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 316 945 319 146 335 000 122 503 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 147 522 744 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 9 811 575 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 159 611 000 146 335 000 122 503 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 0 0 0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 420 218 657 2 403 279 629 2 403 279 629
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 0 0 0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 585 120 7 170 240 1 303 680
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 980 981 181 839 050 588 834 730 588
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 290 016 829 283 599 099 282 138 939
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 16 806 727 16 445 062 16 358 662
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 87 276 922 86 960 353 86 960 353
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 875 432 136 735 292 723 730 972 723
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100 000 100 000 100 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 179 167 034 48 873 176 48 771 756
v tom: ze státního rozpočtu 31 644 290 48 873 176 48 771 756
  podíl rozpočtu Evropské unie 147 522 744 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 45 492 688 40 855 604 39 627 169
v tom: ze státního rozpočtu 35 681 113 40 855 604 39 627 169
  podíl prostředků finančních mechanismů 9 811 575 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 182 763 400 284 975 968 312 056 726

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář