CZ EN

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2022

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zveřejňuje Ministerstvo financí výroční zprávu za rok 2022 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle InfZ.

 

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1
Počet podaných písemných žádostí* 297
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 43
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 16
Počet podaných rozkladů 10

* Případné ústní žádosti o poskytnutí informace se podle InfZ neevidují, a proto se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Nejčastější důvody pro odmítnutí žádosti nebo její části v roce 2022 byly, že po Ministerstvu financí bylo požadováno poskytnutí názoru ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, či neexistující informace. Častým důvodem byla rovněž skutečnost, že žadatel svou žádost neupřesnil ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ.

 

B. Soudní řízení

V roce 2022 Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministryně financí ze dne 7. ledna 2020, č. j. MF-29763/2019/48-17, a vrátil věc Ministerstvu financí k dalšímu řízení. Ministerstvu financí byla zároveň uložena povinnost uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 11 228 Kč. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. července 2022, č. j. 17 A 30/2020- 67, je zveřejněn na této adrese: 

https://vyhledavac.nssoud.cz/DokumentOriginal/Text/705070

V roce 2022 Městský soud v Praze dále zamítl žalobu proti rozhodnutí ministryně financí ze dne 8. července 2019, č. j. 11830/2019/9008-11. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2022, č. j. 6 A 142/2019- 118, je zveřejněn na této adrese:

https://vyhledavac.nssoud.cz/DokumentOriginal/Text/705607

Nákladem ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) InfZ je výše uvedená náhrada nákladů řízení, které Ministerstvo financí uhradilo žalobkyni, resp. jejímu právnímu zástupci.

 

C. Poskytnuté výhradní licence

V roce 2022 nedošlo k poskytnutí žádné výhradní licence ve smyslu InfZ.

 

D. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení

V roce 2022 bylo podáno celkem 5 stížností na postup Ministerstva financí při vyřizování žádosti o informace.

V 3 případech bylo stížnosti vyhověno:

  • ve 2 případech bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (či její části); první stížnost byla v tzv. autoremeduře vyřízena tak, že požadovaná informace byla poskytnuta, druhá stížnost byla v tzv. autoremeduře vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí příslušné části žádosti;
  • ve třetím případě stížnost směřovala proti odložení žádosti – stížnost byla v tzv. autoremeduře vyřízena tak, že bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V 1 případě nebylo stížnosti vyhověno, neboť nebyla oprávněná – stížnost směřovala proti odložení žádosti.

V posledním případě se jedná o stížnost podanou proti výši úhrady oznámené podle § 17 odst. 3 InfZ, ke dni 31. prosince 2022 však o stížnosti nebylo rozhodnuto.

 

E. Zpoplatněné žádosti o informace

Ministerstvo financí za poskytnutí informací požaduje úhradu pouze v odůvodněných případech. V roce 2022 byla požadována úhrada ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ celkem v 9 případech (z toho byla v 1 případě úhrada požadována pouze ve vztahu k části žádosti). Ve všech případech byla důvodem pro zpoplatnění vyřízení žádosti (či její části) skutečnost, že vyhledání a následné zpracování požadovaných informací představuje mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ; v 1 případě byly zároveň požadovány i hmotné náklady spojené s vyřízením žádosti. Ve 3 případech byla požadovaná částka uhrazena, a proto Ministerstvo financí požadovanou informaci poskytlo. Ve 3 případech požadovaná částka uhrazena nebyla, a proto Ministerstvo financí postupovalo v souladu s § 17 odst. 5 InfZ a žádost (příp. její část) odložilo. Ve zbývajících 3 případech ke dni 31. prosince 2022 neuplynula lhůta pro úhradu nákladů stanovená v § 17 odst. 5 InfZ.

Pro úplnost je třeba dodat, že v roce 2022 uplynula lhůta pro úhradu nákladů stanovená v § 17 odst. 5 InfZ ve vztahu k žádosti, která byla podána v roce 2021. Požadovaná částka uhrazena nebyla, proto byla žádost odložena.

 

F. Základní přehled podání za období 2012 až 2022

Tabulka č. 2
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Počet žádostí 470 307 391 376 371 410 346 337 301 338 297
Počet vydaných rozhodnutí 45 22 60 55 87 116 119 81 86 49 59
Počet podaných rozkladů 12 10 9 21 12 4 23 7 14 6 10

 

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář