CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-72 249/2013/10/1186 IK

Dotaz:

Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 – Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího výběru uchazečů o uvedenou pracovní pozici. V reakci na toto oznámení jsem odeslal email paní Jiřině Kohoutové z Personálního a platového oddělení MF, ve kterém jsem zaprvé vyjádřil názor, že ve státní instituci se má veškeré konání řídit veřejným zájmem, což by se mělo projevovat i v přísně objektivním postupu při výběru zaměstnanců. Dále jsem paní Kohoutové sdělil, že s ohledem na skutečnost, že mé znalosti bezvýhradně splňují požadavky, které byly MF stanoveny, přičemž značně přesahuji také formální požadavky na vzdělání a praxi, bych velice přivítal, kdybych získal alespoň základní zpětnou vazbu o tom, z jakého důvodu jsem nebyl zařazen do užšího výběru uchazečů. Uvedl jsem, že cílem mého dotazu je zjistit, jak bych mohl napříště získat možnost prezentovat a prokázat MF, že mé reálné znalosti a manažerské schopnosti dosahují mimořádné úrovně; o tuto možnost stojím zejména v případě, kdy jednoznačně a v mimořádné míře splňuji ta kritéria, která lze přímo posoudit z písemné přihlášky. V neposlední řadě bych se rovněž rád vyhnul přihlašování se na výběrová řízení, jejichž výsledek je předurčen.

Na výše uvedenou žádost mi paní Kohoutová odpověděla dne 3.7.2013. V odpovědi uvedla, že na pozici vedoucího oddělení 1703 se přihlásil velký počet uchazečů (17x) a že výběr nejvhodnějšího uchazeče byl zcela v kompetenci vedení odboru 17 – Kontrola, rovněž tak rozhodnutí o tom, který z uchazečů nejvíce splňuje požadavky na nabízenou pracovní pozici.

Dále uvedla, že do užšího výběru byli zařazeni uchazeči, kteří více vyhovovali požadavkům pro výkon nabízené pracovní pozice. Skutečnost, že mi paní Kohoutová odpověděla, velice oceňuji, nicméně její odpověď nepovažuji za dostatečnou. Ještě před samotným dotazem cítím potřebu znovu vyjádřit názor, že je v nejlepším zájmu ministerstva, aby proces výběru zaměstnanců byl objektivní a transparentní, veden výhradně zájmem na tom, aby příslušnou pracovní pozici zastávala osoba ze všech zájemců nejkompetentnější, osoba všestranně způsobilá k vynikajícímu plnění daných úkolů. Věřím tomu, že pro ministerstvo by měl být přísně objektivní a transparentní postup při výběru zaměstnanců samozřejmou normou, tím spíše by se mělo při výběrovém řízení vyvarovat jakékoliv nedovolené diskriminace, jako např. věkové, či naopak zcela nevhodných preferencí, založených např. na osobní protekci, vztahu kandidáta k nějaké zájmové či politické skupině apod.

Objektivita a transparentnost výběrového řízení by se měla projevovat především v tom, že jsou stanovena relevantní kritéria výběru a že je dle těchto kritérií důsledně a nezaujatě postupováno. V případě výběrového řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 – Kontrola obsahovaly požadavky na pracovní místo kvalifikační požadavky víceméně formální, jako vzdělání či odborná praxe, a požadavky specifické, spočívající ve znalosti problematiky hospodaření ÚSC, znalosti související legislativy, jakož i legislativy v oblasti auditu a kontroly a rámcovou znalost legislativy ES/EU v oblasti řízení a kontroly fondů EU; dále zde byly stanoveny požadavky další, které nepochybně při splnění formální kvalifikace a specifických požadavků rozhodují o pracovních schopnostech měrou nejzásadnější, jako jsou řídící a organizační schopnosti, formulační, komunikační a prezentační schopnosti, tvůrčí a strukturované myšlení, iniciativnost a zodpovědnost. Pokud jsem do užšího kola výběrového řízení nepostoupil zjevně pouze na základě vyhodnocení písemné přihlášky, tedy vyhodnocení výhradně formálních předpokladů, přestože tyto požadavky naplňuji velmi výrazně přes požadovanou úroveň – vzdělání mám univerzitní jak právní, tak ekonomické a požadovanou relevantní praxi mám mnohonásobně vyšší než požadovanou, přičemž specifické znalosti jsem v plném rozsahu deklaroval i s připraveností je prokázat, snad je pochopitelné, že si kladu otázku, kolik dalších kandidátů mne v uvedených předpokladech skutečně předčilo.Jinak řečeno domnívám se, že mne výše uvedená míra splnění pouze z přihlášky zjistitelných předpokladů jednoznačně měla kvalifikovat k tomu, abych mohl svou skutečnou kompetenci prokázat v té části výběrového procesu, která bylo způsobilá ověřit jednak specifické znalosti kandidáta a jednak mnohem podstatnější výše uvedené další (osobnostní) předpoklady.

Nakonec se domnívám, že v transparentním výběrovém řízení by neměl být vyloučen nikdo pouze na základě vyhodnocení písemné přihlášky, pokud dle této přihlášky splňuje všechny základní, z podstaty věci prahová kritéria stanovená zadavatelem. Toto vše uvádím proto, aby byly lépe pochopitelné dotazy, se kterými se na povinný subjekt obracím.

Obracím se tímto na povinnou osobu s následujícími dotazy:

 1. Kolik se do výběrového řízení přihlásilo kandidátů, kteří splňovali základní kvalifikační požadavky;
 2. Kolik z kandidátů mělo univerzitní vzdělání jak právní, tak ekonomické;
 3. Kolik z kandidátů mělo praxi v top manažerských funkcích více než 10 let;
 4. Jaká byla průměrná délka praxe kandidátů, kteří postoupili do druhého kola výběrového řízení;
 5. Zda byla mezi kandidáty osoba starší 50-ti let;
 6. Zda byla mezi kandidáty, kteří postoupili do užšího výběru, osoba starší 50-ti let;
 7. Jaká byla konkrétní kritéria, podle kterých byli vybráni kandidáti do užšího výběru, v jaké konkrétní míře je úspěšní kandidáti splnili a kolik těchto kandidátů bylo;
 8. V návaznosti na bod 7 mne zvlášť zajímá, jak bylo posouzeno splnění specifických požadavků (znalosti problematiky hospodaření ÚSC, znalosti související legislativy, jakož i legislativy v oblasti auditu a kontroly, rámcová znalost legislativy ES/EU v oblasti řízení a kontroly fondů EU) pro postup do užšího výběru;
 9. Jaká konkrétní úvaha, resp. jaká míra splnění kritérií mou osobou (viz bod 7 a 8) vedla výběrovou komisi k tomu, že jsem se nekvalifikoval do užšího výběru;
 10. Jaká byla konkrétní kritéria v následujících kolech výběrového řízení (po užším výběru, byla-li jaká), podle kterých byli vybrání kandidáti vždy do dalšího kola řízení;
 11. Jaké formální předpoklady (vzdělání, praxe) splňoval a jaké, jakým způsobem a v jaké míře prokázal specifické a osobnostní předpoklady a schopnosti vítězný kandidát;
 12. Jaký je věk vítězného kandidáta;
 13. Zda ještě před výběrovým řízením existoval nějaký vztah vítězného kandidáta k MF či k jiným osobám a subjektům, které mají významný vliv na rozhodování MF či alespoň vliv na rozhodování osob, které měly vliv na výběr vítěze výběrového řízení;
 14. Jaké bylo jmenovité složení výběrové komise (či komisí) a kdo učinil konečné rozhodnutí o vítězi výběrového řízení;
 15. Zda ještě před výběrovým řízením existoval nějaký vztah vítězného kandidáta k vedoucímu odboru 17 nebo k osobě, která učinila konečné rozhodnutí o vítězi výběrového řízení.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.