CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-62663/2013/10/1033IK

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací:

Ministerstvo financí stanovilo v příloze č. 1 k výměru Ministerstva financí č. 01/2013 maximální cenu za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy (dále jen „vnitrostátní železniční dopravní cesta") pro dopravce po dráze celostátní.

Podle stanoviska SŽDC nejsou součástí nákladů na provozování vnitrostátní železniční dopravní cesty tyto náklady:

  • na obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení při úkonech přístavby zásilek z kolejí dráhy celostátní do místa odevzdávky zátěže v kolejích vlečky, umístěných na drážním pozemku v žst. (tzv. přípojový provoz), prováděných dopravcem po dráze celostátní.
  • na provozní kontroly a údržbu součástí zabezpečovacích zařízení celostátní dráhy instalovaných historicky v kolejišti vleček.

SŽDC z tohoto důvodu vymáhá náhradu těchto nákladů po provozovatelích vleček. Vzhledem k tomuto postupu SŽDC žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Vycházelo Ministerstvo financí při stanovení maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro rok 2013 z údajů o nákladech státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC")?
  2. Provedlo Ministerstvo financí kontrolu, zda byly náklady SŽDC vyčísleny v souladu s vyhláškou č. 501/2005 Sb.?
  3. Vede SŽDC oddělenou evidenci nákladů na obsluhu zab. zařízení zaměstnancem SŽDC při úkonech přípojového provozu (viz výše) prováděného dopravcem po dráze celostátní a nákladů na zákonné kontroly a provozní údržbu součástí zabezpečovacích zařízení celostátní dráhy instalovaných v kolejišti vleček?
  4. Byly náklady vynaložené SŽDC na úkony dle dotazu č.3 odečteny od celkových nákladů SŽDC na provozování vnitrostátní železniční dopravní cesty před stanovením maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty?
  5. Jaká byla celková suma nákladů SŽDC na obsluhu, provozní kontroly a údržbu součástí zabezpečovacích zařízení celostátní dráhy instalovaných v kolejišti všech vleček v rámci České republiky v roce 2011 a 2012?

 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář