CZ EN

Motivový obrázek

Státní rozpočet pro rok 2024 míří do třetího čtení

Poslanecká sněmovna na dnešní schůzi poslala do závěrečného čtení státní rozpočet na rok 2024 s úspornými opatřeními, který meziročně sníží deficit na 252 mld. Kč. Rozpočet počítá s celkovými příjmy 1940 mld. Kč a výdaji 2192 mld. Kč. Do návrhu jsou samozřejmě promítnuta i opatření z Ozdravného balíčku.

Sněmovní tisk 549 - Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace v PSP ČR

Celkově Ozdravný balíček během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč, a přibrzdí tak tempo zadlužování státu. Jen v příštím roce balíček přispívá ke snížení salda státního rozpočtu o 97,7 mld. Kč. Třetí čtení bude pravděpodobně zahájeno na přelomu listopadu a prosince 2023. 

Vracíme se k prioritě naší vlády, kterou je rozpočtová disciplína. Rozpočet plní naše závazky zvýšením výdajů na obranu a školství, nesaháme ani na sociální dávky – a to i přes rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

„Sestavili jsme první rozpočet této vlády, který nečelí mimořádným výdajům vyvolaným vnějšími krizemi, jako bylo skokové zdražení energií nebo pomoc Ukrajině či uprchlíkům hledajícím v ČR bezpečí před agresí Ruské federace. Schválený rozpočet tak můžeme označit jako odpovědný. Vracíme se k prioritě naší vlády, kterou je rozpočtová disciplína. Rozpočet plní naše závazky zvýšením výdajů na obranu a školství, nesaháme ani na sociální dávky – a to i přes rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu,“ řekl ke schválenému návrhu rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanjura. 

Ukazatele státního rozpočtu v letech 2023 a 2024 (v mld. Kč)
Ukazatel SR 2023 SR 2024 rozdíl 2024 - 2023
Příjmy státního rozpočtu 1 928 1 940 12
Výdaje státního rozpočtu 2 223 2 192 -31
Saldo státního rozpočtu 295 252 -43

Do návrhu rozpočtu roku 2024 je mimo jiné plně promítnut závazek vlády vyčlenit na výdaje na obranu v příštím roce částku odpovídající 2 % HDP (téměř 160 mld. Kč). Tyto výdaje nejsou rozpočtovány pouze v kapitole Ministerstva obrany, ale i v kapitolách dalších resortů, jako například Správy státních hmotných rezerv, Ministerstva zahraničních věcí, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, Národního bezpečnostního úřadu nebo Ministerstva dopravy.

Rozpočet také posiluje výdaje na školství a plní především závazek vlády navýšit platy učitelů na 130 % průměrné mzdy v ekonomice (průměrný plat učitele v příštím roce stoupne o 2 501 Kč na 52 426 Kč). Zároveň také zachovává výši výdajů na vědu a výzkum z národních zdrojů (40,2 mld. Kč) ve stejné výši jako v roce 2023.

Výrazně více prostředků (meziročně o 36 %) musí stát vyčlenit i na financování státního dluhu, které má vzrůst na 95 mld. Kč z letošních 70 mld. Kč. Platba státu do veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce se zvýší na 151 mld. Kč (podle zákonné automatické valorizace od 1. ledna 2024 dosáhne platba za osobu a měsíc 2 085 Kč).

Naopak v neinvestičních výdajích státních institucí dochází k úsporám, jak se vláda zavázala v Ozdravném balíčku. Mzdové výdaje napříč všemi kapitolami meziročně klesnou o 2 %, což přinese celkovou rozpočtovou úsporu v rozsahu 9,2 mld. Kč. Provozní výdaje státu (bez výdajů Ministerstva obrany) byly zredukovány o 5 %, resp. o 2,3 mld. Kč. Na základě Ozdravného balíčku došlo také k výrazným škrtům v národních dotacích v jednotlivých kapitolách, a to v souhrnné výši 84,1 mld. Kč, včetně plánovaného ukončení státní podpory přenosové soustavy a distribuční sítě v objemu 38 mld. Kč. Bez tohoto vlivu představují dotační škrty částku 46,1 mld. Kč.

Celkově ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem pracuje navržený rozpočet pro rok 2024 s výdaji nižšími o 31 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 1,4 %. Rozpočtový deficit by se měl zlepšit o 43 mld. Kč, ale fakticky odráží úspory v ještě větším rozsahu. 

„Celkové výdaje rozpočtu klesnou poprvé od roku 2016. Reálně vláda zredukovala deficit o více než 43 mld. Kč. Kdybychom přičetli k letošnímu plánovanému schodku (295 mld. Kč) zvýšené výdaje na obranu včetně těch na neustále se zvyšující dluhovou službu (48 mld. Kč + 25 mld. Kč), dosahoval by rozpočtový schodek v příštím roce 368 mld. Kč. Pokud bychom promítli do tohoto deficitu čistě jen opatření z Ozdravného balíčku plánovaná na příští rok (-97 mld. Kč), dostali bychom se na deficit 271 mld. Kč. Museli jsme tak aktivně najít dalších 19 mld. Kč úspor, což nebylo lehké, ale nakonec jsme v pětikoalici dosáhli kompromisu,“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura. 

Objemově největší kapitolou rozpočtu bude v příštím roce spravovat opět Ministerstvo práce a sociálních věcí, jenž bude přerozdělovat 926,5 mld. Kč (meziročně o 3 %, resp. o 27 mld. Kč více). V jeho kapitole jsou promítnuty především sociální výdaje včetně důchodů ve výši 706,2 mld. Kč, což je nárůst o 34,5 mld. Kč proti letošnímu roku mimo jiné také vlivem zákonné valorizace, která od ledna 2024 zvýší základní složku penzí o 360 Kč. Průměrný důchod tak od ledna stoupne na 20 635 Kč.

Druhou největší kapitolou s plánovanými výdaji 269 mld. Kč (meziroční nárůst o 1,5 %, resp. o 3,9 mld. Kč) zůstává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které ve svých výdajích pokrývá i 8,5 mld. Kč pro zvýšení platů učitelů. Největší nárůst výdajů mezi kapitolami bude mít v příštím roce Ministerstvo obrany vzhledem k závazku vlády zvýšit prostředky na obranu země na úroveň 2 % HDP. 

Příjmová strana státního rozpočtu počítá s daňovými příjmy v objemu přes 952 mld. Kč (meziroční nárůst o 5 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 756 mld. Kč (meziročně o téměř 68 mld. Kč více). Inkaso daně z přidané hodnoty by mělo dosáhnout téměř 387 mld. Kč (nárůst o 5 mld. Kč), spotřebních daní bezmála 159 mld. Kč (nárůst o 6,7 mld. Kč), daně z příjmu právnických osob bez daně z neočekávaných zisků přes 198 mld. Kč (nárůst o 41 mld. Kč) a daně z příjmu fyzických osob ve výši 155,5 mld. Kč (nárůst o 20,8 mld. Kč). Rozpočet také zahrnuje příjem 127,5 mld. Kč z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Oproti návrhu Ministerstva financí odeslanému vládě koncem srpna doznal státní rozpočet několika změn, a to nejen ve struktuře výdajů, ale i v celkové výši finančních prostředků, se kterými bude stát v příštím roce hospodařit. Z titulu dalšího vývoje pokladního plnění a nově schváleného programu otevření pracovního trhu pro pracovníky ze třetích zemí zahrnulo Ministerstvo financí do upravené verze rozpočtu očekávané daňové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 6 mld. Kč. Kromě toho byly do konečné verze rozpočtu zahrnuty vyšší předpokládané příjmy z dividend společností, ve kterých stát vykonává akcionářská práva. Tyto dodatečné příjmy v celkové výši 19 mld. Kč byly přerozděleny mezi resorty v rámci zářijových politických jednání, nicméně deficit zůstal oproti prvnímu návrhu nezměněn. 

Ozdravný balíček, který míří k projednání Senátu ČR, pomůže ke zlepšení hospodaření veřejných financí a již v příštím roce se i díky němu sníží deficit veřejných financí na 2,2 % HDP z letošních odhadovaných 3,6 % HDP. V roce 2025 by měla konsolidace pokračovat a deficit klesnout na 1,7 % HDP. Střednědobý výhled Ministerstva financí počítá se schodkem rozpočtu ve výši 235 mld. Kč pro rok 2025 a jeho dalším poklesem na 220 mld. Kč v roce 2026.

Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol (v Kč)
číslo kapitoly kapitola státní rozpočet 2023 státní rozpočet 2024
301 Kancelář prezidenta republiky 431 517 595 424 890 297
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 552 674 530 1 501 576 393
303 Senát Parlamentu 661 350 102 662 206 891
304 Úřad vlády České republiky 1 403 335 781 1 223 353 700
305 Bezpečnostní informační služba 2 227 190 270 2 149 787 270
306 Ministerstvo zahraničních věcí 9 999 525 244 9 984 584 185
307 Ministerstvo obrany 111 808 740 647 151 181 002 791
308 Národní bezpečnostní úřad 332 031 158 313 067 665
309 Kancelář veřejného ochránce práv 162 239 700 153 400 504
312 Ministerstvo financí 23 959 621 516 23 469 044 512
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 899 423 653 905 926 539 123 911
314 Ministerstvo vnitra 99 733 224 285 97 446 613 586
315 Ministerstvo životního prostředí 19 824 751 417 20 912 456 666
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 22 548 519 295 15 126 136 906
321 Grantová agentura České republiky 4 657 413 025 4 600 000 000
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 53 790 687 885 39 696 835 293
327 Ministerstvo dopravy 112 700 866 821 103 673 185 639
328 Český telekomunikační úřad 2 222 277 137 2 433 439 405
329 Ministerstvo zemědělství 57 485 751 119 53 707 002 714
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 265 023 032 191 268 968 969 809
334 Ministerstvo kultury 18 512 591 071 16 577 671 049
335 Ministerstvo zdravotnictví 15 592 522 966 11 450 526 881
336 Ministerstvo spravedlnosti 36 537 616 335 35 761 515 449
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 189 695 700 186 277 988
344 Úřad průmyslového vlastnictví 232 509 280 209 310 508
345 Český statistický úřad 1 374 418 368 1 168 359 292
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 905 601 998 3 742 789 405
348 Český báňský úřad 189 507 591 176 621 670
349 Energetický regulační úřad 306 643 922 305 560 991
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 273 353 093 259 966 340
355 Ústav pro studium totalitních režimů 193 808 789 187 422 525
358 Ústavní soud 241 412 885 242 300 618
359 Úřad Národní rozpočtové rady 26 286 994 25 688 149
361 Akademie věd České republiky 7 177 502 810 7 642 481 529
362 Národní sportovní agentura 6 908 296 695 6 904 453 648
364 Digitální a informační agentura 0 1 997 225 525
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 33 383 441 33 354 153
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 74 917 734 72 045 731
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 23 319 886 22 354 064
374 Správa státních hmotných rezerv 3 778 578 416 3 672 734 868
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 472 955 196 486 157 965
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 519 503 730 518 471 853
377 Technologická agentura České republiky 6 327 572 010 6 282 134 018
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 616 610 013 610 947 413
381 Nejvyšší kontrolní úřad 630 992 091 590 376 060
396 Státní dluh 69 966 880 286 94 966 880 286
397 Operace státních finančních aktiv 380 000 000 10 000 000
398 Všeobecná pokladní správa 358 519 256 425 273 765 679 558
Celkem   2 222 954 141 348 2 192 035 985 673

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.