CZ EN

Stát v lednu hospodařil s přebytkem 9 mld. Kč

K 31.1.2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 106,2 mld. Kč, celkové výdaje 97,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,1 mld. Kč (v lednu 2016 vykázán přebytek 45,9 mld. Kč).

Meziročně nižší přebytek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU, které byly v lednu 2017 nižší o 25,8 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly refundovány relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Ukazatel 2016 2017
Skutečnost
leden
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden
% plnění Index
2017/2016
Rozdíl
2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1  8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 125,86 10,7 1 249,27 1 249,27 106,17 8,5 84,4 -19,69
VÝDAJE CELKEM 79,99 6,4 1 309,27 1 309,27 97,07 7,4 121,4 17,08
SALDO 45,87 -65,5 -60,00 -60,00 9,10 . 19,8 -36,77
Pokladní plnění za Leden 2017 (v mlD. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Proti meziročnímu poklesu celkových příjmů o 19,7 mld. Kč, tj. o 15,6 %, který ovlivnily nižší prostředky přijaté z EU, naopak působilo inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení. To meziročně vzrostlo o 5,7 mld. Kč, tj. o 6,6 %.

Inkaso DPH ve výši 29,1 mld. Kč je meziročně vyšší o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Od 1.1.2017 klesl změnou rozpočtového určení daní podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH ze 70,25 % na 69,68 % ve prospěch podílu obcí (odhad negativního dopadu na SR je 2,1 mld. Kč). Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Inkaso DPH v roce 2017 by mělo být pozitivně ovlivněno vyšším promítnutím dopadů opatření, která byla zavedena v roce 2016 – jedná se o zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb, do které se od prosince 2016 jako první zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb. Naopak negativně se na inkasu projevilo snížení sazby DPH právě na stravovací služby z 21% na 15%. Celoroční odhadovaný pozitivní rozpočtový dopad za první fázi EET je malý s ohledem na relativní váhu těchto tržeb v celkovém maloobchodním obratu. Výraznější rozpočtový dopad zavedeného opatření lze očekávat až po spuštění druhé fáze EET od března 2017.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 12,6 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč, tj. o 7,6 %, více než v lednu 2016.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 6,7 mld. Kč při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2016 o 0,5 % zejména z důvodu zavedení tzv. zelené nafty i pro živočišnou prvovýrobu. Toto opatření umožňuje zemědělcům žádat o vrácení daně zpětně i za rok 2016 (očekávaný dopad na SR v roce 2017 ve výši cca -1,7 mld. Kč).

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 4,2 mld. Kč, což je meziročně o 0,5 mld. Kč, tj. o 12,1 %, více. V rozpočtu této daně na rok 2017 se promítlo zejména zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2017 a proto je i přes očekávané negativní rozpočtové dopady související s přijetím protikuřáckého zákona jeho výše o 2,4 % nad úrovní inkasa roku 2016.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 0,8 mld. Kč, tj. o 8,4 %, zatím dosáhlo 9,8 mld. Kč. Očekávaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2016 o 6,6 % je dán vysokou úrovní zaměstnanosti a především rychlým tempem růstu mezd. Navýšení platů ve veřejném sektoru za poslední čtvrtletí roku 2016 má také pozitivní dopad na výši meziročního nárůstu inkasa. Negativní dopad na výši inkasa bude mít v průběhu roku 2017 legislativní úprava ve věci navýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (odhadovaný dopad ve výši cca -0,9 mld. Kč).

Relativně nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání souvisí, stejně tak jako i v minulém roce, s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně je placena na konci prvního kalendářního čtvrtletí. Zásadní pozitivní změnou, která je již v rozpočtu promítnuta, je úprava rozpočtového určení daní, která od 1.1.2017 snížila obcím podíl z celkového výnosu o 30 p.b. ve prospěch státního rozpočtu (recipročně došlo k úpravě procentního podílu u výnosu DPH ve prospěch obcí). Negativní dopad na inkaso bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, které bylo účinné od roku 2016 a díky splatnosti daně se projeví až v inkasu tohoto roku (očekávaný dopad ve výši cca -0,2 mld. Kč).

Na inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 1,2 mld. Kč, bude mít v roce 2017 zásadní vliv zejména rozhodnutí vlády osvobodit od daně výsluhové nároky u ozbrojených složek (předpokládaný dopad ve výši cca -0,7 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu).

Inkaso daní z příjmů právnických osob, které je zatím ve výši 0,8 mld. Kč, je výrazně ovlivněno platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí právnické osoby až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2017 je rozpočet této daně o 2,7 % vyšší než inkaso roku 2016. V rozpočtu je zohledněno zavedení rezolučních fondů ve finančním sektoru (dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,4 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2017 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 0,9 mld. Kč, se v roce 2017 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním lednu projevila další vratka na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 29 mil. Kč (v období let 2015-2016 bylo z tohoto titulu vráceno na základě soudních rozhodnutí již 4,8 mld. Kč). Daň z nabytí nemovitých věcí dosáhla 0,9 mld. Kč a její meziroční růst stejně jako v minulém roce reflektuje relativně vysokou aktivitu na realitním trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 8,6 % dosáhly 36,7 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,5 % proti skutečnosti 2016. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2017 o 4,9 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i růst průměrných pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 14,1 mld. Kč (meziroční pokles o 25,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 9,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2016 nižší o 25,8 mld. Kč, což je dáno zejména vysokou skutečností roku 2016, kdy zejména v první polovině roku docházelo k refundacím velkých objemů prostředků, které se vztahovaly k programovému období 2007-2013.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 97,1 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2017 byly o 17,1 mld. Kč, tj. o 21,4 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2016 rozpočet předpokládá jejich růst o 7,3 %. Relativně vysoký meziroční růst ovlivnily zejména meziročně vyšší výdaje na důchody o 7,2 mld. Kč, dále vyšší transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách o 5,3 mld. Kč (loni první transfer proběhl až v březnu), vyšší odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU o 2,6 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery SFDI o 2,0 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP a FM) zatím dosáhly 3,9 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč více než v lednu 2016.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,1 %). K 31.1.2017 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 44,2 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 7,6 mld. Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 7,2 mld. Kč. Tento růst je výrazně ovlivněn zálohou, která byla v prosinci 2016 převedena České poště na výplatu lednových důchodů. Tato záloha byla o 5,4 mld. Kč nižší než v prosinci 2015 a zároveň tak ovlivnila výši výdajů na důchody i v lednu.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 23,2 mld. Kč a meziročně vzrostly o 6,5 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 16,7 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 15,5 mld. Kč (v lednu 2016 to bylo 14,2 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,3 mld. Kč (v lednu 2016 to bylo 1,1 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 %, ke kterému došlo od 1. září 2016.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 5,5 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,3 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2016 o 6,6 % vychází ze zvýšení plateb z 870 Kč na 920 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2017.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 0,8 mld. Kč, což je o 0,3 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2016 o 19,6 mld. Kč, tj. o 23,3 %. Je tvořen zejména investicemi ve výši 58 mld. Kč, které mají financovat společné programy EU a ČR (vč. SZP a FM). Zbývajících 45,9 mld. Kč představuje prostředky, které mají být čerpány výhradně z národních zdrojů. Největší nárůst kapitálových výdajů proti skutečnosti 2016 očekává Ministerstvo životního prostředí (o 8,1 mld. Kč), dále Ministerstvo zemědělství (o 3,4 mld. Kč), Ministerstvo dopravy (o 2,5 mld. Kč), Ministerstvo obrany (o 2,3 mld. Kč) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (o 2,0 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2016 přebytkem ve výši 9,1 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2016 výsledek nižší o 36,8 mld. Kč.

leden 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo SR 2 924 6 666 6 946 3 835 17 012 14 883 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611 20 997 42 415 45 045 28 583 45 869 9 100
Saldo státního rozpočtu / leden (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení:

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2016 2017
Skutečnost
leden
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden
% plnění Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 125,86 10,7 1 249,27 1 249,27 106,17 8,5 84,4 -19,69
v tom:                
Daňové příjmy celkem 86,40 8,3 1 112,79 1 112,79 92,12 8,3 106,6 5,72
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 52,61 8,5 664,96 664,96 55,42 8,3 105,3 2,81
v tom:                
DPH 28,20 11,4 258,20 258,20 29,15 11,3 103,4 0,95
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 11,67 8,2 151,00 151,00 12,55 8,3 107,6 0,88
- Spotřební daň z minerálních olejů 6,40 8,7 78,40 78,40 6,65 8,5 103,9 0,25
- Spotřební daň z tabákových výrobků 3,75 7,3 55,70 55,70 4,21 7,6 112,1 0,45
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,09 4,6 1,90 1,90 0,07 3,5 77,4 -0,02
Daně z příjmů PO 0,75 0,7 114,20 114,20 0,84 0,7 112,0 0,09
Daně z příjmů FO - v tom: 10,50 9,7 120,40 120,40 11,23 9,3 107,0 0,73
- z kapitálových výnosů 1,35 12,2 10,10 10,10 1,23 12,2 91,6 -0,11
- ze závislé činnosti 9,04 9,4 105,10 105,10 9,80 9,3 108,4 0,76
- z přiznání 0,11 6,7 5,20 5,20 0,20 3,8 173,4 0,08
Správní poplatky 0,25 17,9 1,41 1,41 0,26 18,4 102,8 0,01
Majetkové daně - v tom: 0,77 7,4 11,60 11,60 0,90 7,8 117,5 0,13
- Daň dědická 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 18,4 0,00
- Daň darovací -0,10 x 0,00 0,00 -0,03 x . 0,07
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 0,86 8,4 11,60 11,60 0,93 8,0 107,6 0,07
Poplatky za uložení odpadů 0,11 7,0 1,55 1,55 0,11 7,3 104,0 0,00
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,04 35,3 0,10 0,10 0,04 37,3 105,4 0,00
Daň z hazardních her (vč. zrušených odvodů z loterií a VHP) 0,01 0,2 4,20 4,20 0,00 0,1 28,0 -0,01
Ostatní daňové příjmy *) 0,32 13,3 2,30 2,30 0,33 14,5 105,0 0,02
Pojistné na SZ - z toho: 33,79 8,0 447,83 447,83 36,70 8,2 108,6 2,91
- na důchody 30,04 8,0 398,06 398,06 32,62 8,2 108,6 2,58
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 39,46 28,4 136,49 136,49 14,05 10,3 35,6 -25,40
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 39,38 32,3 119,05 119,05 13,83 11,6 35,1 -25,55
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (bez FM)**) 35,55 38,0 97,07 97,07 9,78 10,1 27,5 -25,77
- Soudní poplatky 0,11 9,6 1,19 1,19 0,10 8,1 88,7 -0,01
- Příjmy sdílené s EU 0,15 9,7 1,60 1,60 0,14 8,7 92,0 -0,01
Kapitola Operace SFA 0,02 2,7 0,62 0,62 0,01 2,0 75,4 0,00
Kapitola Státní dluh 0,00 x 0,00 0,00 0,16 x x 0,16
Kapitola VPS 0,06 0,3 16,82 16,82 0,06 0,3 100,0 0,00

*) dopočet do celku
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2016 a 2017 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Celkem r. 2017 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden % plnění 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   117,28     119,07     129,03   1,78 9,97 101,5 108,4
- Daňové příjmy 790,08 69,26 8,8 857,53 70,77 8,3 920,96 74,79 8,1 1,50 4,03 102,2 105,7
                           
- DPH 321,60 39,27 12,2 352,60 39,68 11,3 370,50 41,37 11,2 0,41 1,69 101,0 104,3
- spotřební daně (vč. energ. daní) 142,60 12,50 8,8 149,40 12,31 8,2 158,80 13,22 8,3 -0,19 0,91 98,5 107,4
- daně z příjmů PO 131,90 0,95 0,7 150,20 1,04 0,7 169,20 1,21 0,7 0,09 0,17 109,5 116,3
- daně z příjmů FO 157,80 14,63 9,3 165,10 15,72 9,5 180,50 16,73 9,3 1,08 1,01 107,4 106,4
- z kapitálových výnosů 13,50 1,82 13,5 16,20 1,83 11,3 14,90 1,67 11,2 0,01 -0,15 100,6 91,7
- ze závislé činnosti 137,90 13,04 9,5 145,40 13,67 9,4 159,20 14,81 9,3 0,63 1,14 104,8 108,3
- z přiznání 6,40 -0,23 -3,5 3,50 0,22 6,3 6,40 0,25 3,9 0,45 0,03 -98,2 111,4
- silniční daň 5,40 0,45 8,4 5,70 0,45 7,8 5,90 0,55 9,2 -0,01 0,10 98,1 122,3
- daň z nemovitých věcí 10,10 0,10 1,0 10,30 0,08 0,8 10,40 0,08 0,7 -0,02 0,00 81,1 94,0
- majetkové daně 9,50 0,74 7,8 10,30 0,77 7,4 11,60 0,90 7,8 0,03 0,13 103,5 117,5
- dálniční poplatek ****) 4,10 x x 4,20 x x 4,50 x x x x x x
- ostatní daně a poplatky 7,08 0,62 8,7 9,73 0,72 7,4 9,56 0,75 7,8 0,11 0,02 117,1 103,1
                           
- Pojistné na SZ 400,67 32,19 8,0 421,99 33,79 8,0 447,83 36,70 8,2 1,60 2,91 105,0 108,6
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   15,83     14,51     17,54   -1,32 3,03 91,7 120,9

*) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2016 2017
Skutečnost
leden
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden
% plnění Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 79,99 6,4 1 309,27 1 309,27 97,07 7,4 121,4 17,08
Běžné výdaje 79,43 6,8 1 205,40 1 204,37 96,23 8,0 121,2 16,81
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 0,05 0,0 118,78 117,92 0,08 0,1 165,4 0,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 3,86 3,1 119,28 118,31 3,14 2,7 81,4 -0,72
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 1,45 2,8 46,32 46,32 0,01 0,0 0,5 -1,44
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 1,29 1,29 0,28 21,7 x 0,28
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1,18 2,3 49,31 46,94 0,70 1,5 59,5 -0,48
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 1,77 18,9 13,59 13,40 1,82 13,6 102,5 0,04
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 5,34 12,1 40,72 40,63 7,57 18,6 141,9 2,23
- Neinvestiční transfery SZIF 3,29 9,7 32,25 32,16 3,57 11,1 108,6 0,28
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 5,20 8,2 66,36 66,36 5,48 8,3 105,4 0,28
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 16,66 13,3 128,73 128,98 23,19 18,0 139,3 6,54
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 6,85 12,3 62,52 64,01 5,89 9,2 86,0 -0,96
Sociální dávky **) - v tom: 36,61 7,2 530,47 530,29 44,24 8,3 120,8 7,63
- Důchody 27,13 6,8 411,35 411,35 34,32 8,3 126,5 7,19
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,72 9,7 8,45 8,44 0,72 8,6 100,2 0,00
- Ostatní soc.dávky 5,58 8,3 70,66 70,50 6,02 8,5 107,8 0,44
- Státní soc.podpora 3,17 8,1 40,01 39,99 3,18 7,9 100,1 0,00
Stavební spoření 0,00 0,0 4,60 4,60 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 0,0 7,30 7,30 0,00 0,0 x 0,00
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 0,42 1,0 37,50 37,50 3,00 8,0 715,8 2,58
Ostatní běžné výdaje ***) 1,50 7,8 26,24 28,13 1,12 4,0 74,7 -0,38
Kapitálové výdaje 0,56 0,7 103,87 104,90 0,84 0,8 149,4 0,28
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,03 0,3 15,77 15,76 0,06 0,4 203,0 0,03
Investiční transfery podnikatelským subjektům 0,01 0,2 5,20 6,79 0,03 0,5 292,4 0,02
Investiční transfery státním fondům - z toho: 0,15 0,5 38,68 38,77 0,27 0,7 178,2 0,12
- Investiční transfery SFDI 0,08 0,3 33,53 33,53 0,00 0,0 x -0,08
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 0,01 0,3 5,92 8,34 0,03 0,4 311,3 0,02
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 0,27 3,0 10,56 10,63 0,35 3,3 127,9 0,08
Ostatní kapitálové výdaje ***) 0,08 0,9 27,75 24,61 0,09 0,4 108,1 0,01
Saldo hospodaření SR 45,87 -65,5 -60,00 -60,00 9,10 . 19,8 -36,77

*) skutečnost v roce 2016 i 2017 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.