CZ EN

Schodek státního rozpočtu stále o více než 30 mld. Kč meziročně nižší

Ke konci září dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 806,4 mld. Kč, celkové výdaje 844,7 mld. Kč a schodek hospodaření 38,2 mld. Kč. To představuje o 33,17 mld. Kč lepší výsledek v porovnání se zářím roku 2012 a nejlepší výsledek od roku 2008.

Pokladní plnění za Září 2013 v mld. Kč
Ukazatel 2012 2013
skutečnost leden-září % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-září % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 757,14 69,5 1 080,77 1 084,23 806,42 74,4 106,5 49,28
VÝDAJE CELKEM 828,56 69,3 1 180,77 1 184,23 844,66 71,3 101,9 16,10
SALDO -71,41 67,8 -100,00 -100,00 -38,24 38,2 53,5 33,17

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 49,3 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 29,8 mld. Kč), a z daňových příjmů také inkaso DPH (o 14,9 mld. Kč). Meziroční růst ovlivnilo i 10 mld. Kč převedených v září do kapitoly VPS z Fondu privatizace na krytí deficitu důchodového systému.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 3,9 mld. Kč, tj. o 1,0 %.

Inkaso DPH ve výši 158,3 mld. Kč meziročně vzrostlo o 14,9 mld. Kč, tj. o 10,4 %. Inkaso této daně je zatím vyšší než plánovaný růst rozpočtu proti skutečnosti 2012, který činil 6,2 % a na kterém se nejvíce podílela novela zákona o DPH. Ta zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 97,1 mld. Kč, což je o 3,6 mld. Kč, tj. o 3,6 % méně než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,0 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 0,7 mld. Kč. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 3,8 % dosáhlo 61,2 mld. Kč. Důvodem očekávaného růstu inkasa je zejména zrušení slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -0,4 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo +0,3 mld. Kč). Nízké plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu. V samotném září činilo inkaso této daně 1,24 mld. Kč (v září 2012 to bylo 1,25 mld. Kč).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 6,7 mld. Kč představuje meziroční pokles o 0,4 mld. Kč Na to má pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za devět měsíců roku 64,5 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 6,2 mld. Kč, tj. o 8,8 %. Inkaso této daně v samotném měsíci září činilo 18,7 mld. Kč, zatímco v září 2012 to bylo 16,9 mld. Kč (k 16. září byla placena čtvrtletní záloha na daň).
Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu.

U majetkových daní, které zatím dosáhly 6,5 mld. Kč a meziročně klesly o 2,0 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení zatím při meziročním poklesu o 0,4 % dosáhly 276,3 mld. Kč. Do rozpočtu byl zapracován dopad zavedení 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 130,1 mld. Kč (meziroční růst o 46,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 85,0 mld. Kč, a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 29,8 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 6,7 mld. Kč. Na konci září došlo v souladu se zákonem o zrušení Fondu národního majetku k převodu 10 mld. Kč do příjmů státního rozpočtu na kompenzaci deficitu důchodového systému. V roce 2012 (až v říjnu) byla na stejný účel převedena částka 14,4 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 844,7 mld. Kč čerpané ke konci září 2013 byly o 16,1 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky včetně důchodů. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 9 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 358,4 mld. Kč při meziročním růstu o 3,2 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 85,0 mld. Kč a meziročně byly nižší o 0,7 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 67,5 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2012. Šlo o 5 záloh regionálnímu školství na leden až říjen v celkové výši 64,5 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceno také 5 záloh ve výši 63,5 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,0 mld. Kč (stejně jako ve stejném období minulého roku).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 43,8 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,0 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 58,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 11,5 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 56,9 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až září 2013 skončilo schodkem ve výši 38,2 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 33,2 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 6,5 %, tj. o 49,3 mld. Kč (z toho růst EU příjmů o 29,8 mld. Kč a inkasa DPH o 14,9 mld. Kč), zatímco čerpání výdajů z meziročního hlediska nevykazuje tak vysoký růst (o 1,9 %, tj. o 16,1 mld. Kč). Meziroční výsledek je zkreslen již zmíněným převodem 10 mld. Kč z Fondu privatizace do příjmů kapitoly VPS na krytí deficitu důchodového systému. Pro stejný účel proběhl v roce 2012 převod 14,4 mld. Kč až v říjnu.

Hospodaření rozpočtu v samotném září skončilo schodkem 2,0 mld. Kč (v září 2012 to bylo 4,4 mld. Kč), když příjmy činily 102,9 mld. Kč (v září 2012 to bylo 92,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 105,0 mld. Kč (v září 2012 to bylo 96,4 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném září o 10,9 mld. Kč působil zejména zmíněný převod z Fondu privatizace. Na meziroční růst výdajů v samotném září o 8,6 mld. Kč měly vliv zejména vyšší sociální dávky (o 4,2 mld. Kč) a úrokové výdaje kapitoly Státní dluh (o 2,9 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu / leden - září v mil. Kč
leden-září 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo SR -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296 -99 555 -105 138 -71 412 -38 241

 

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí 

Dokumenty ke stažení

  

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Plnění příjmů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-záŕí % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-září % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 757,14 69,5 1 080,77 1 084,23 806,42 74,4 106,5 49,28
v tom:                
Daňové příjmy celkem 673,45 71,2 932,00 932,00 676,36 72,6 100,4 2,91
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 396,13 70,5 554,23 554,23 400,03 72,2 101,0 3,90
v tom:                
DPH 143,40 64,7 212,00 212,00 158,27 74,7 110,4 14,88
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 100,72 70,8 142,20 142,20 97,09 68,3 96,4 -3,63
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 52,37 69,4 73,30 73,30 50,36 68,7 96,2 -2,01
Spotřební daň z tabákových výrobků 32,61 69,2 47,80 47,80 31,92 66,8 97,9 -0,70
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 4,72 112,3 6,50 6,50 4,18 64,4 88,7 -0,53
Daně z příjmů PO 70,65 82,5 84,30 84,30 64,46 76,5 91,2 -6,19
Daně z příjmů FO 66,36 72,1 98,10 98,10 67,49 68,8 101,7 1,12
v tom: z kapitálových výnosů 7,11 79,0 9,00 9,00 6,73 74,7 94,6 -0,39
ze závislé činnosti 58,96 73,4 86,40 86,40 61,17 70,8 103,8 2,21
z přiznání 0,30 10,9 2,70 2,70 -0,41 -15,1 -137,9 -0,70
Správní poplatky 1,93 80,5 1,29 1,29 0,90 69,8 46,8 -1,03
Majetkové daně 8,58 70,3 9,70 9,70 6,53 67,3 76,1 -2,05
v tom: Daň dědická 0,05 46,5 0,10 0,10 0,05 47,7 102,5 0,00
Daň darovací 2,99 65,1 0,30 0,30 0,08 25,7 2,6 -2,92
Daň z převodu nemovitostí 5,54 73,9 9,30 9,30 6,41 68,9 115,6 0,87
Poplatky za uložení odpadů 1,15 81,3 1,41 1,41 1,03 73,0 89,9 -0,12
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,15 9,1 0,20 0,20 0,19 96,4 125,1 0,04
Odvody z loterií *) 1,26 x 2,60 2,60 1,98 76,0 156,6 0,71
Ostatní daňové příjmy ***) 1,94 83,5 2,43 2,43 2,09 86,2 107,9 0,15
Pojistné na SZ 277,31 72,2 377,77 377,77 276,32 73,1 99,6 -0,99
z toho: Na důchody 247,82 72,6 337,24 337,24 245,70 72,9 99,1 -2,12
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 83,70 57,9 148,77 152,23 130,06 85,4 155,4 46,37
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 66,35 57,3 126,41 129,88 101,24 78,0 152,6 34,89
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 55,23 51,7 100,04 103,50 85,05 82,2 154,0 29,82
Přijaté sankční platby 0,30 28,7 1,06 1,07 0,32 30,4 108,2 0,02
Soudní poplatky 1,12 170,7 1,35 1,35 1,08 79,9 96,1 -0,04
Dobrovolné pojistné 0,19 42,8 0,34 0,29 0,13 46,5 71,1 -0,05
Kapitola Operace SFA 1,99 59,6 1,86 1,86 2,05 110,0 102,9 0,06
Kapitola Státní dluh 10,28 157,0 3,80 3,80 6,73 177,2 65,5 -3,54
Kapitola VPS 5,08 27,1 16,69 16,69 20,04 120,0 394,8 14,96
z toho: Příjmy sdílené s EU (clo) 1,18 107,3 1,00 1,00 1,05 105,0 89,0 -0,13
*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

 

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 30.9.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.9.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.9.***) % plnění 2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 523,08 70,7 754,32 532,26 70,6 755,33 547,08 72,4 9,2 14,8 101,8 102,8
- DPH 279,50 201,00 71,9 308,70 199,40 64,6 297,30 221,62 74,5 -1,6 22,2 99,2 111,1
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 107,54 72,5 149,90 105,96 70,7 149,50 102,13 68,3 -1,6 -3,8 98,5 96,4
- clo 1,20 1,29 107,3 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 92,86 77,0 122,90 101,20 82,3 124,90 95,25 76,3 8,3 -5,9 109,0 94,1
- daně z příjmů FO 151,00 94,25 62,4 135,90 97,21 71,5 147,70 101,29 68,6 3,0 4,1 103,1 104,2
vybíraná srážkou 19,30 8,30 43,0 12,80 10,15 79,3 13,40 9,91 73,9 1,8 -0,2 122,3 97,6
závislá činnost 121,10 85,65 70,7 117,80 86,45 73,4 128,90 91,31 70,8 0,8 4,9 100,9 105,6
z přiznání 10,60 0,29 2,8 5,30 0,60 11,4 5,40 0,08 1,5 0,3 -0,5 205,8 13,0
- silniční daň 5,60 3,36 60,0 5,30 3,44 64,9 5,40 3,44 63,7 0,1 0,0 102,3 99,9
- daň z nemovitosti 9,70 6,29 64,8 8,70 7,06 81,1 9,00 7,27 80,8 0,8 0,2 112,2 103,0
- majetkové daně 13,00 9,67 74,4 12,20 8,58 70,3 9,70 6,53 67,3 -1,1 -2,0 88,7 76,1
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,51 86,7 2,90 3,30 113,9 3,90 3,36 86,1 0,8 0,1 131,5 101,6
- ostatní daně a poplatky 7,56 4,30 56,9 7,82 6,11 78,1 7,93 6,19 78,1 1,8 0,1 142,1 101,3
*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

 

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Čerpání výdajů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-září % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-září % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 828,56 69,3 1 180,77 1 184,23 844,66 71,3 101,9 16,10
Běžné výdaje 758,47 69,7 1 085,69 1 081,32 786,11 72,7 103,6 27,64
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 58,77 64,3 90,25 91,83 60,06 65,4 102,2 1,29
Neinvestiční nákupy a související výdaje 82,71 57,9 132,13 130,93 87,43 66,8 105,7 4,72
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 46,14 58,5 67,83 64,53 51,29 79,5 111,2 5,15
Výdaje na realizaci záruk 1,58 38,7 3,25 2,75 1,12 40,6 70,9 -0,46
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 25,56 75,0 37,96 31,53 24,35 77,2 95,3 -1,21
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 9,00 85,7 7,12 11,79 10,46 88,7 116,2 1,46
Neinvestiční transfery státním fondům 10,24 27,3 33,08 38,95 16,18 41,5 158,0 5,94
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 9,98 26,7 33,08 31,86 10,14 31,8 101,6 0,16
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 39,73 75,0 53,20 53,19 43,78 82,3 110,2 4,05
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 85,67 80,9 103,04 104,01 85,01 81,7 99,2 -0,66
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 45,47 80,5 56,47 58,69 49,29 84,0 108,4 3,82
Sociální dávky 355,15 72,3 500,28 495,56 358,39 72,3 100,9 3,24
v tom: Důchody 280,80 73,4 394,13 389,76 278,47 71,4 99,2 -2,33
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,78 54,5 9,80 9,75 7,51 77,0 110,7 0,73
Ostatní soc.dávky 40,80 70,0 59,44 59,22 44,58 75,3 109,3 3,78
Státní soc.podpora 26,77 70,6 36,91 36,83 27,82 75,6 103,9 1,05
Stavební spoření 5,15 85,8 5,70 5,70 4,84 85,0 94,1 -0,30
Státní příspěvek na důchodové připojištění 4,26 68,8 6,40 6,40 4,97 77,7 116,6 0,71
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 28,53 80,8 36,00 36,00 31,83 88,4 111,6 3,31
Ostatní běžné výdaje **) 8,23 45,6 24,07 16,75 9,51 56,8 115,6 1,28
Kapitálové výdaje 70,09 65,5 95,07 102,92 58,55 56,9 83,5 -11,54
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 7,16 51,2 9,60 12,67 5,45 43,0 76,2 -1,70
Investiční transfery podnikatelským subjektům 12,12 84,1 3,00 13,78 12,48 90,6 103,0 0,36
Investiční transfery státním fondům 20,58 81,0 33,69 30,46 14,09 46,3 68,5 -6,49
z toho: Investiční transfery SFDI 16,01 63,7 33,69 29,10 10,65 36,6 66,5 -5,36
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 18,50 62,9 12,68 18,30 15,94 87,1 86,2 -2,56
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 9,72 56,1 17,90 18,27 7,53 41,2 77,4 -2,19
Ostatní kapitálové výdaje **) 2,02 31,1 18,19 9,44 3,06 32,4 151,3 1,04
Saldo hospodaření SR -71,41 67,8 -100,00 -100,00 -38,24 38,2 53,5 33,17
*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.