CZ EN

Reakce Ministerstva financí na nepravdivé výroky předsedy ČSSD týkající se auditu a kontroly ROP SZ

Výrok č. 1:Vyzývám ministra financí aby přijal osobní spoluzodpovědnost za nastalé problémy ROP SZ vzhledem ke skutečnosti vina padá nejen na kraje, ale i ministerstvo financí, coby kontrolora čerpání dotací.

Výrok č. 2:Je to, jako by revizor několik let nechodil do práce a žádné kontroly neprováděl. Ministerstvo financí se situaci se snaží dohnat teprve teď, když počet černých pasažérů narostl.

MF k výroku č. 1)

Ministerstvo financí a jeho auditoři jsou zodpovědní především za oblast auditu (plně až od jeho centralizace k 1. 1.2013), nikoliv kontroly čerpání dotací. Odpovědnosti jednotlivých orgánů byly vysvětleny, např. zde: v článku ze dne 29. března 22013 - Odpovědnost za korekce mají zástupci operačního programu.

Institucí, která kromě Úřadu Regionální rady (RR) může provádět kontroly u ROP Severozápad, je Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), a to dle zákona č. 166/1993 Sb. Poslední kontrolní akce NKÚ proběhla na ROP SZ v letech 2009 – 2010 pod č. 09/26.

Z veřejně dostupných informací o této  kontrolní akci vyplývá, že v rámci kontroly nebyla odhalena závažná pochybení, a to i v oblasti výběru projektů, popř. vyčísleny nezpůsobilé výdaje na některém z kontrolovaných projektů. Pokud by tedy vina měla padat nejen na kraje, ale i na kontrolory čerpání dotací, pak by dle argumentace ČSSD spoluodpovědnost za nastalé problémy mělo přijmout i tehdejší vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, včetně jeho současného prezidenta, který tehdy působil jako jeho viceprezident.

Nelze než zopakovat dřívější stanovisko ministerstva financí, že tato logika je však stejně třeskutá jako požadovat po revizorovi jízdenek, aby zaplatil pokutu za černého pasažéra, kterého nepřistihnul.

Ze strany Evropské komise (EK) byl na počátku programovacího období akceptován fakt, že Výbor RR, složený z volených členů zastupitelstev krajů, je důležitým prvkem pro region soudržnosti a nese významný podíl odpovědnosti za činnosti související s implementací ROP Severozápad. V rámci zavedení řídicích a kontrolních systémů dle čl. 71 obecného nařízení č. 1083/2006 schválila EK rovněž to, že členové Výboru RR se budou podílet na hodnocení a výběru projektů.

Rovněž stanovisko Evropského účetní dvora potvrzuje, že nelze svalovat odpovědnost za nesprávné čerpání EU fondů na Auditní orgán MF:

„Evropský účetní dvůr opakovaně ve svých publikovaných výročních a dalších zprávách zdůraznil, že primární odpovědnost za řádné fungování řídících a kontrolních systémů operačních programů leží na jejích řídících orgánech. V případě celostátních operačních programů tedy na příslušných ministerstvech, v případě regionálních operačních programů na příslušných regionálních radách a jejich prostřednictvím na úřadech regionálních rad. Auditní orgán představuje "třetí stupeň kontroly". Ať už jsou jeho složky centralizované v gesci Ministerstva financí nebo (jako v nedávné minulosti) decentralizované, nemohou svou činností kompenzovat nedostatky v činnosti řídících orgánů vedoucí k závažným chybám v implementaci jednotlivých projektů.

Krajské politické reprezentace se v minulosti i současnosti, určitě i právem, chlubily úspěchy v míře čerpání prostředků strukturálních fondů EU pro regionální operační programy a výsledky dosaženými prostřednictvím financovaných projektů. Nedostatky a chyby v jejich implementaci jsou nicméně druhou stranou téže mince a bylo by proto alibistické se zbavovat odpovědnosti za ně.“

  • Celé stanovisko Jana Kinšta, člena Evropského účetního dvora - viz. níže, k současné diskusi o odpovědnosti za chyby v Regionálním operačním programu Severozápad

MF k výroku č. 2)

Stanoviska  vydaná Auditním orgánem ministerstva financí pro ROP SZ v letech 2010, 2011 a 2012 pokaždé obsahovala výhrady k fungování řídících a kontrolních systémů toho programu. To znamená, že Auditní orgán informoval EK, že ROP SZ nefungoval účinně tak, aby poskytl přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž že související transakce jsou legální a řádné.

Stanoviska vydaná Auditním orgán pro ROP SZ v letech 2007 - 2009 nebyla vydána vůbec nebo byla limitována, a to z důvodu, že čerpání prostředků a jejich certifikace ještě neprobíhala. Nebylo tudíž co auditovat. Pomalý náběh operačního programu implementovaného Regionální radou ROP Severozápad totiž neumožňoval MF až do roku 2008 certifikovat výdaje a provádět audity operací. Certifikace začala až v roce 2009, a proto mohl podle legislativy EU začít Auditní orgán MF provádět audity operací až v roce 2010. Od tohoto data vydával Auditní orgán každý rok stanovisko s výhradou. Navíc v prosinci 2010 podalo MF na základě auditních zjištění trestní oznámení. Auditní orgán tedy za dobu existence ROP SZ neposkytl řádné ujištění o výdajích plynoucí tímto programem a nikdy netvrdil, že by situace byla v pořádku.

Správnost výše uvedených stanovisek a výhrad k fungování ROP SZ byla potvrzena výsledky nezávislého auditu MF vykonaného prostřednictvím auditorské firmy na vzorku 35 projektů podpořených z ROP SZ. Závěry těchto auditů v souladu se závěr EK konstatovaly nedostatky v oblasti výběru projektů a nedostatečné kontroly Úřadu Regionální Rady ROP SZ.

Problémy programu Severozápad jsou dlouhodobé a situace  programu je ministerstvem financí dlouhodobě kritizována (MF podalo i trestní oznámení na základě identifikovaných problémů v případu Krajská zdravotní).  Ministerstvo financí tedy není tím, kdo se snaží něco dohnat až nyní. Tím kdo se (nutno říci neúspěšně) snaží situaci dohnat až teprve teď, jsou zejména krajští představitelé (členové Výboru RR).

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Související informace

Stanovisko Jana Kinšta, člena Evropského účetního dvora, k současné diskusi o odpovědnosti za chyby v Regionálním operačním programu Severozápad

 

Evropský účetní dvůr ve své zprávě zveřejněné v listopadu 2012 kritizoval nedostatky v činnosti Auditního orgánu pro strukturální fondy, jehož roli plní v České republice Ministerstvo financí. Považuje proto za pozitivní, že vláda České republiky přistoupila k plnění tzv. Akčního plánu dohodnutého s Evropskou komisí, jehož cílem má být odstranění především organizačních a metodických nedostatků ve fungování tohoto orgánu.

Evropský účetní dvůr však opakovaně ve svých publikovaných výročních a dalších zprávách zdůraznil, že primární odpovědnost za řádné fungování řídících a kontrolních systémů operačních programů leží na jejích řídících orgánech. V případě celostátních operačních programů tedy na příslušných ministerstvech, v případě regionálních operačních programů na příslušných regionálních radách a jejich prostřednictvím na úřadech regionálních rad. Auditní orgán představuje "třetí stupeň kontroly". Ať už jsou jeho složky centralizované v gesci Ministerstva financí nebo (jako v nedávné minulosti) decentralizované, nemohou svou činností kompenzovat nedostatky v činnosti řídících orgánů vedoucí k závažných chybám v implementaci jednotlivých projektů. Jejich zjištění případné významné míry chybovosti v operačních programech má vést k pozastavení žádostí o refundaci výdajů ze strany Evropské unie do zajištění nápravy nedostatků. Tato zjištění jsou také hlášena Evropské komisi.

Krajské politické reprezentace se v minulosti i současnosti, určitě i právem, chlubily úspěchy v míře čerpání prostředků strukturálních fondů EU pro regionální operační programy a výsledky dosaženými prostřednictvím financovaných projektů. Nedostatky a chyby v jejich implementaci jsou nicméně druhou stranou téže mince a bylo by proto alibistické se zbavovat odpovědnosti za ně.

Evropský účetní dvůr samozřejmě plně souhlasí s Evropskou komisí, že je na orgánech členského státu rozhodnout, kdo a jakým způsobem se bude podílet na zodpovědnosti za finanční korekci stanovenou k příslušnému operačnímu programu.

Zdroj: MF - oddělení Komunikace, publikováno 4. dubna 2013 ve 13:30

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář