CZ EN

Ministerstvo zorganizovalo odborný seminář k tématu transpozice směrnice o trzích finančních nástrojů tzv. MiFID

Ministerstvo financí zorganizovalo odborný seminář (14. září 2006) na téma transpozice směrnice o trzích s finančními nástroji (známé též pod zkratkou MiFID) a příslušných prováděcích předpisů. Tyto evropské předpisy musí být do našeho právního řádu transponovány v průběhu roku 2007. Přinesou významné změny do podnikání v oblasti kapitálového trhu. Jedná se především o zpřísnění požadavků na provoz a organizaci podniku obchodníka s cennými papíry a na jednání ve vztahu k zákazníkům. Ministerstvo považuje za zásadní připravit transpoziční novelu příslušných zákonů tak, aby byla co nejkvalitnější.

V souvislosti se záměrem zkvalitnit legislativní proces zorganizovalo ministerstvo odborný seminář za účasti zástupců Evropské komise, tuzemských a zahraničních expertů. Jeho cílem bylo přiblížit problematiku nových pravidel pro fungování kapitálového trhu účastníkům trhu a odborné veřejnosti. Seminář byl také příležitostí pro odbornou diskusi aktuálních otázek, které s transpozicí evropských předpisů souvisí.

Mezi hlavní diskutované oblasti patřily nová pravidla pro jednání vůči zákazníkům a pro poskytování informací, požadavky na vnitřní kontrolní systém, otázky distribuce finančních nástrojů a transparentnosti při obchodování s finančními nástroji.

Jako klíčové aspekty nového režimu byly zdůrazňovány transparentnost informací poskytovaných zákazníkům, možnost rozlišovat mezi profesionálními a drobnými zákazníky na straně jedné a způsobilými protistranami na straně druhé, zvýšení konkurence mezi různými formami trhů s finančními nástroji a jejich transparentnosti. Účastnici zmiňovali problematiku nákladů vyvolaných novými požadavky a upozorňovali na potřebnost diskuse zásadních otázek s účastníky trhu v rámci transpozičních prací.

Je obecným záměrem Ministerstva financí transponovat evropské předpisy  účelně a maximálně transparentně se zapojením účastníků trhu a odborné veřejnosti do konzultačního procesu. Proto Ministerstvo financí, vedle tohoto semináře, publikovalo konzultační materiál k pravidlům jednání vůči zákazníkům k veřejné diskusi na webových stránkách MF v sekci Finanční trh.

Tento postup umožňuje, aby účastníci trhu, dohled ČNB a odborná veřejnost mohly vznášet důležité připomínky a náměty ještě před vytvořením finálního textu novel zákonů. Napomáhá také dotčeným účastníkům trhu předvídat změny při jejich přípravě na nový režim. V dalším průběhu transpozičních prací ministerstvo zamýšlí dále pokračovat v přípravě konzultačních materiálů a prezentaci připravovaných novel formou veřejných seminářů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.