CZ EN

Ministerstvo publikovalo první konzultační materiál k MiFID

Ministerstvo financí v rámci prací na přebírání evropské legislativy finančního trhu připravilo první z řady konzultačních materiálů ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tyto evropské předpisy, které musí být do našeho právního řádu transponovány v průběhu roku 2007, přinášejí významné změny do podnikání v oblasti kapitálového trhu. Jedná se především o zpřísnění požadavků na provoz a organizaci podniku obchodníka s cennými papíry a na jednání ve vztahu k zákazníkům.

V souvislosti se záměrem zkvalitnit legislativní proces přichází ministerstvo s postupem, kdy nejprve publikuje konzultační materiály k veřejné diskusi a teprve poté přikročí k tvorbě transpozičních novel. Tento postup umožňuje, aby účastníci trhu, dohled ČNB a odborná veřejnost mohli vznášet  zásadní připomínky a náměty již v průběhu přípravných prací, a nikoliv pouze připomínkovat finální text novely. Tento postup také napomáhá dotčeným účastníkům trhu předvídat změny při jejich přípravě na nový režim.

Konzultační materiál, který je k dispozici na internetových stránkách ministerstva, uvádí první tématický okruh týkající se pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům. V průběhu podzimu na něj naváže několik konzultačních materiálů k dalším tématickým okruhům upravovaných zmiňovanými směrnicemi např. otázky tržní infrastruktury či vymezení základních pojmů.

Je obecným záměrem Ministerstva financí transponovat evropské předpisy účelně, tj. vyhovět jejich požadavkům s ohledem na potřeby českého finančního trhu, a maximálně transparentně, tj. zapojit do konzultačního procesu širokou odbornou veřejnost.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář