CZ EN

Ministerstvo financí vydalo nový cenový výměr léčiv

Ministerstvo financí vydává výměr MF č. 1/16/2006 o postupu při zpracování a posuzování návrhů maximálních cen léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků, výkonů optických aplikací očních protéz a sazeb taxy laborum platných od 1. července 2006 do 30. června 2007 a při rozhodování o nich.

Tento každoročně vydávaný výměr upravuje pravidla pro přípravu nové cenové úrovně uvedených výrobků a služeb, které podléhají regulaci formou úředně stanovených cen. Vymezuje okruh subjektů povinných předložit návrhy cen a pravidla pro jejich zpracování. Vydáním letošního výměru je plně dovršena transpozice směrnice č. 89/105/EHS tím, že zabezpečuje promítnutí všech jejích požadavků na rozhodování o cenových návrzích v oblasti léčiv a zdravotních prostředků.

Všem navrhovatelům jsou předem stanovena detailní pravidla pro propočet navrhovaných cen tak, aby při jejich respektování byl cenový návrh akceptovatelný bez dalších úprav a zásahů. Současně jsou stanovena objektivní a ověřitelná kritéria, podle kterých se budou cenové návrhy posuzovat. Všem navrhovatelům bude v souladu s novým správním řádem sdělováno rozhodnutí o výsledku posouzení cenového návrhu ve správním řízení.

Výměr rovněž zajišťuje navrhovatelům ochranu proti tzv. nečinnosti správního úřadu, kdy navrhovatel bude moci výrobek uvést na trh za navrhovanou cenu, pokud do 90 dnů cenový orgán nevydá rozhodnutí o výsledku posouzení cenového návrhu. V případě nesouhlasného rozhodnutí o cenovém návrhu mohou navrhovatelé uplatnit řádný opravný prostředek, tzv. rozklad.

Nový cenový výměr při respektování zásad transparentnosti a procedurální poctivosti plně respektuje požadavky vyplývající z práva Evropské unie. Výměr nabývá účinnosti dnem 17. ledna 2006, bude publikován v Cenovém věstníku částka 2/2006 a souběžně ve zdravotnické řadě téhož věstníku 1/2006. Navrhovatelé předkládají návrhy zpracované podle jeho postupů do 20. února 2006.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář