CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. srpna 2013

Bod č. 13:
Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ustanovení § 2c odst.1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by měla vláda rozhodnout o žádostech obcí zaslaných Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu s novelou zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí.

Na základě uvedeného zákona požádalo 44 obcí, aby do seznamu nemovitých věcí určených k přechodu do vlastnictví obcí bylo zařazeno 605 nemovitých věcí (staveb a pozemků).

Po prošetření předmětných žádostí z hlediska splnění podmínek stanovených zákonem se vládě navrhuje, aby do seznamu byla zařazena jedna stavba a dva pozemky v k.ú. Opava – Předměstí a jeden pozemek v k.ú. Třeboň.

U ostatních požadovaných nemovitých věcí se navrhuje, aby do tohoto seznamu zařazeny nebyly, a to z důvodu nesplnění zákonem stanovených podmínek. Obcím se zejména nepodařilo prokázat, tak, jak jim ukládá zákon, že tyto nemovité věci k rozhodnému datu 31. prosince 1949 byly v jejich vlastnictví, nebo bylo zjištěno, že nebyly k 24. květnu 1991 ve vlastnictví České a Slovenské Federativní republiky.

Bod č. 14:
Žádosti hlavního města Prahy o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ustanovení § 2c odst.1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.

Ministerstvo financí připravilo na žádost Kanceláře prezidenta republiky materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda rozhodnout o žádostech hlavního města Prahy zaslaných Správě Pražského hradu v souladu s novelou zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění.

Na základě uvedeného zákona požádalo hlavní město Praha, aby do seznamu majetku určeného k přechodu do vlastnictví obcí byly zařazeny vybrané nemovité věci (stavby a pozemky) nacházející se v katastrálním území Hradčany a Malá Strana a tvořící součást areálu Pražského hradu.

Na základě jednoznačného stanoviska Správy Pražského hradu a po posouzení záležitosti se vládě navrhuje, aby tyto nemovité věci do seznamu schvalovaného vládou zařazeny nebyly, neboť jsou i nadále nezbytně potřebné k plnění povinností Kanceláře prezidenta republiky.

Bod č. 22:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě ke schválení návrh smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Chilskou republikou. Cílem je omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Mezi zeměmi je obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Česká republika má v současné době v platnosti 81 mezinárodních daňových smluv komplexního charakteru. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Chilskou republikou navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN.

 

Pro informaci:

Bod č. 1:
Čistá pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU za první pololetí 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o čisté pozici České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za první pololetí 2013.

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.