CZ EN

Průvodní informace MF pro územní samosprávné celky (Kraje a obce) - Zřizování účtů ÚSC u ČNB

Průvodní informace pro územní samosprávné celky (ÚSC) - Kraje a obce

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Jeho cílem je úprava a fungování rozpočtového systému jako součásti integrovaného informačního systému státní pokladny. V souvislosti s projektem státní pokladny bylo schváleno vymezení peněžních prostředků státní pokladny výhradně jako prostředků na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u ČNB.

Související informace -  ze dne 9. ledna 2013

KRAJE a Hl. město Praha

Tato právní úprava vymezuje peněžní prostředky státní pokladny výhradně jako prostředky na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u České národní banky.

A. POSTKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ - Kraje a Hl.m. Praha

Podle přechodných ustanovení zákona č. 501/2012 Sb.,  budou výše uvedené finanční prostředky poskytovány na dosavadní účty vedené u bank nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Proto si musí územní samosprávné celky v této lhůtě zřídit u České národní banky účty určené k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Výjimkou jsou výdaje realizované v systému programového financování dle § 16 odst. 2, kde zůstává zachován stávající systém financování.

V návaznosti na výše uvedené je nutné, aby kraj, hl. m. Praha dopisem statutárního zástupce neprodleně po zřízení účtu u České národní banky (uzavření smlouvy o běžném účtu) sdělili číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření příslušnému poskytovateli dotace, popř. návratné finanční výpomoci. Tuto informaci kraj sdělí příslušnému poskytovateli dotace i v případě, kdy pouze zajišťuje převod dotací obcím prostřednictvím rozpočtů krajů (§ 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.).

Pro zajištění převodu dotací, jejichž poskytovatelem je Ministerstvo financí, je nutné číslo účtu zřízeného u České národní banky sdělit Odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování.

Více informací ke zřízení účtu u České národní banky a další informace je možno zjistit na internetových stránkách této instituce:

B. PŘEVOD DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ - Kraje a Hl.m. Praha

Účty obcí u České národní banky budou také určeny k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, které jsou obcím a krajům převáděny správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením správci daně a Ministerstvu financí.

Je proto nezbytné, aby neprodleně poté, co bude zřízen účet u České národní banky, příjemce (kraj nebo hl. m. Praha) dopisem statutárního zástupce sdělil číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření svému místně příslušnému správci daně. 

Obce

Tato právní úprava vymezuje peněžní prostředky státní pokladny výhradně jako prostředky na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u České národní banky.

A. POSTKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ - Obce

Podle přechodných ustanovení zákona č. 501/2012 Sb.,  budou výše uvedené finanční prostředky poskytovány na dosavadní účty vedené u bank nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Proto si musí územní samosprávné celky v této lhůtě zřídit u České národní banky účty určené k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Výjimkou jsou výdaje realizované v systému programového financování dle § 16 odst. 2, kde zůstává zachován stávající systém financování.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby obec dopisem statutárního zástupce neprodleně po zřízení účtu u České národní banky (uzavření smlouvy o běžném účtu) sdělila číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření:

  • příslušnému kraji, aby mohl zprostředkovat převody dotací ze státního rozpočtu dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. (např. se jedná o příspěvek na výkon státní správy, dotace na volby apod.),
  • poskytovateli v případě dotace (návratné finanční výpomoci), která není obci uvolňována prostřednictvím rozpočtů krajů. Jde zejména o dotace ze státních fondů, z Národního fondu apod..

V této souvislosti MF upozorňuje na povinnost zřídit účet u České národní banky platí i pro dobrovolné svazky obcí, které budou příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Poskytovateli je třeba sdělit číslo účtu u České národní banky včetně termínu jeho otevření, ten jinak nebude moci po uplynutí přechodného období 3 měsíců dotaci popř. návratnou finanční výpomoc žadateli poskytnout.

Více informací ke zřízení účtu u České národní banky a další informace je možno zjistit na internetových stránkách této instituce:

B. PŘEVOD DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ - Obce

Účty obcí u České národní banky budou také určeny k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, které jsou obcím a krajům převáděny správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením správci daně a Ministerstvu financí.

Je proto nezbytné, aby neprodleně poté, co bude zřízen účet u České národní banky  obec dopisem statutárního zástupce sdělila číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření svému místně příslušnému správci daně.

Související informace

Informace k převodům výnosů daní do rozpočtů obcí a krajů od 1. 1. 2013 (Informace GFŘ)

Dne 1. lednu 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V  souvislosti s  výše  uvedenou  legislativní   změnou  došlo   od 1. 1. 2013   ke   vzniku 14 nových finančních úřadů s krajskou územní působností, které budou převádět nároky na celostátních hrubých výnosech daní (např. daně z přidané hodnoty, daně z příjmů) a nároky na výnosech daní (např. daně z nemovitostí) do rozpočtů obcí a krajů.

Konkrétně budou peněžní prostředky zasílány obcím a krajům pouze z bankovních účtů nově vzniklých (krajských) 14 finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012. Celé číslo bankovního účtu finančního úřadu má tři části a skládá se z předčíslí účtu, čísla účtu a kódu banky (vždy kód 0710). Předčíslí účtu identifikuje druh daně, jejíž výnos je příjemci převáděn. Číslo účtu (tzv. matrika bankovního účtu) jednoznačně určuje finanční úřad, který převedl peněžní prostředky na účet obce nebo kraje. Pro jednotlivé finanční úřady jsou tato čísla uvedena v následující tabulce Matriky bankovních účtů FÚ - od 1.1.2013 

VZOR - Informace ÚSC (Kraj/obec) o zřízení účtu u ČNB (.DOC, 26 kB)

Související informace

Zdroj: MF - odbor 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 9. ledna 2013; ke stažení ve formátu Word a PDF 

Zákon č. 501/2012 Sb.

ze dne 18. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Zveřejnění zákona o státním rozpočtu ČR - pro rok 2013 ve Sbírce zákonů

Dnes 31. 12. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013   a zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedeného mj. vzniká pro všechny organizační složky státu povinnost počínaje dnem 1. 1. 2013 mj. realizovat rozpočet v rozpočtovém informačním systému (viz ustanovení §3 rozpočtových pravidel).

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 31. 12. 2012

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář