CZ EN

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce platná od 1.12.2013 (.PDF, 639 kB)

s platností od 1. prosince 2013. Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole prostředků z příspěvku poskytnutého Švýcarskem.

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce byla upravena z důvodu potřeby její aktualizace o nové skutečnosti vyžádané průběžnou komunikací s donory a praktickými aspekty plynoucími z průběžné implementace projektů. Do Metodiky byly zapracovány zejména následující podstatné úpravy: úpravy postupů finančního řízení, hlášení nesrovnalostí, došlo k přidání nové kapitoly 3.4 - Uvolňování prostředků ze SR příjemcům dotací, apod.

OBSAH

OBSAH
ÚVOD
VYMEZENÍ POJMŮ
ČÁST I: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY
2. HLAVNÍ ZÁSADY – INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
2.1 Nadnárodní řídící struktura
2.2 Národní řídící struktura
3. HLAVNÍ ZÁSADY A POSTUPY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
3.1 Dohoda o projektu1
3.2 Oznámení o poskytnutí grantu (ZS = OSS)
3.3 Právní akt mezi KP/ZP a ZS
3.4 Uvolňování prostředků (dotací) ze SR příjemcům dotací – obcím a příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky
3.5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z NF vůči ZP BG
3.6 Zajištění spolufinancování
3.7 Zacházení s úroky vygenerovanými na účtech NF
3.8 Používání měn
3.9 Systém bankovních účtů
3.10 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
3.11 Nesrovnalosti
      3.11.1 Šetření nesrovnalostí
      3.11.2 Hlášení nesrovnalostí
      3.11.3 Pozastavení plateb
      3.11.4 Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí
      3.11.5 Zpětné proplácení švýcarské straně
ČÁST II: FINANČNÍ TOKY PROSTŘEDKŮ PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
4. FINANČNÍ TOKY PRO PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE32
4.1 Průběžné platby
      4.1.1 Provádění průběžných ex-ante plateb KP/ZP
      4.1.2 Provádění průběžných modifikovaných ex-ante a ex-post plateb KP/ZP (pro případ Ministerstva životního prostředí)
      4.1.3 Provádění průběžných ex-post plateb KP/ZP
      4.1.4 Financování v případě, kdy KP/ZP je OSS
      4.1.5 Provádění plateb prostředků z příspěvku na účet ZS (do SR)
4.2 Poslední průběžná a závěrečná platba
4.3 Specifika financování BG
4.4 Specifika financování projektu „Technická asistence ve finančním výkaznictví“
4.5 Specifika financování programu „INOSTART“
ČÁST III: FINANČNÍ KONTROLA
Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce
5. KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV
6. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
6.1 Řídící kontrola
6.2 Interní audit
7. AUDIT
8. TRANSPARENTNOST A EVIDENCE DOKUMENTŮ
9. PŘÍLOHY
SEZNAM ZKRATEK

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář