CZ EN

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2012

V souladu s článkem 20 Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 56 – Interní audit a inspekce roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních, zpracovanou ke dni 15. 2. 2013.

S účinností od 1. ledna 2006 je vyřizování stížností upraveno v ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ministerstvo financí v zájmu vyřízení všech podání, vyjadřujících nesouhlas s určitou skutečností, postupuje podle vnitřního předpisu, kterým jsou stanovena interní pravidla pro vyřizování stížností podaných ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu a pro ostatní podání obsahově nenaplňující definici pojmu „stížnost“. Tato podání jsou označována jako nesouhlasná podání, podněty nebo žádosti.

Celkový počet přijatých podání do odd. 562 - Inspekce s přiděleným číslem jednacím v roce 2012 činil 1134, z toho 838 bylo zaevidováno v centrální elektronické databázi „Petice a stížnosti“, 296 podání převážně elektronických, doručených na e-podatelnu Ministerstva financí, bylo odloženo bez evidence z důvodu nevyužitelnosti.

Ve srovnání s rokem 2011 (907 podání) došlo v roce 2012 (1134 podání) k nárůstu o 227 podání, což je o 25 %.  Přehled počtu jednotlivých podání, včetně porovnání s loňským obdobím, je uveden v tabulce č. 1.

Druh podání Počet r.
2011
Počet r.
2012
Rozdíl
Tabulka č. 1 - Přehled přijatých podání za období roku 2012 podle druhů
Stížnosti podle § 175 správního řádu (SŘ) 63 15 - 48
Nesouhlasné podání 128 140 + 12
Podněty 450 501 + 51
Žádosti 156 175 + 19
Petice 5 7 + 2
Celkem počet vyřízených podání 802 838 + 36
Počet podání posouzených v odd. 562 a odložených bez evidence 105 296 + 191
Celkem počet přijatých podání 907 1 134 + 227

Zdroj: MF - odbor 56 - Interní audit a inspekce Následující tabulka č. 2 uvádí způsob vyhodnocení podání.

Způsob vyhodnocení a zpracování Stížnosti podle § 175 SŘ Nesouhlasné podání Žádosti Podněty, petice CELKEM
Tabulka č. 2 - Přehled počtu stížností a ostatních podání podle způsobu vyřízení
(a) (b) (c) (d) (a+b+c+d)
Důvodné 2 3 0 0 5
Částečně důvodné 2 3 0 0 5
Nedůvodné 9 61 0 8 78
Postoupeno 1 64 45 236 346
Odpovězeno stěžovateli s vysvětlením 0 0 0 190 190
Žádost 0 0 123 0 123
Odloženo a/a 1 9 7 74 91
CELKEM 15 140 175 508 838

Zdroj: MF - odbor 56 - Interní audit a inspekce

Ze všech vyhodnocených podání vyplývá 5 důvodných a 5 částečně důvodných, což je  oproti roku 2011 méně o 7, kdy bylo posouzeno z hlediska důvodnosti a částečné důvodnosti 17 podání. Nedůvodnými bylo v roce 2012 shledáno 78 podání, to znamená částečné snížení o 23 oproti roku 2011 (101). Z důvodu nepříslušnosti Ministerstvu financí bylo postoupeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu 346 podání, tj. o 49 podání více, než v roce 2011 (297). Ve 190 případech bylo stěžovatelům podáno vysvětlení k možnostem řešení jejich podání nebo k možnostem ministerstva z hlediska jeho působnosti.

Počet 15 stížností, posuzovaných podle § 175 správního řádu ve vztahu k celkovému množství (1134), vyplývá ze skutečnosti, že převážná část podání z celkového počtu byla určena pro daňovou správu. Tato podání se řešila podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011. Také většinu podání doručených elektronicky nebylo možné vyřizovat podle správního řádu, neboť nebyla potvrzena certifikovaným elektronickým podpisem, proto byla zařazena mezi ostatní podání.

Z hlediska vyhodnocení stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze konstatovat, že z 15 stížností byly vyhodnoceny 2 důvodné, 2 částečně důvodné,  9 nedůvodných, 1 podání bylo postoupeno věcně příslušnému orgánu, 1 stížnost byla odložena pro nedostatek konkrétních údajů.

Předmětem důvodných, resp. částečně důvodných podání bylo např. nezaslání potvrzení o doručení datových zpráv v důsledku technické závady. V dalším případě stěžovatel nesouhlasil se způsobem doručení odpovědi poštou. Nápravou bylo neprodlené zaslání požadovaných informací elektronicky. Obsahem nesouhlasných podání bylo i nevhodné chování pracovníků finančních úřadů, např. ve věci odmítnutí žádosti o pomoc s vyplněním daňového tiskopisu. V odpovědi bylo sděleno mimo jiné, že správa daní předpokládá klientský přístup správce daně, zásadu vstřícnosti a slušnosti, ale nemá povinnost vyplňovat za daňové subjekty daňová přiznání.

Žádostí bylo doručeno 175, tj. o 19 více, než v roce 2011 (156). Vyskytly se mezi nimi žádosti o prominutí daně. K obsahu těchto žádostí je třeba uvést, že v daňovém řádu již není upraven institut individuálního promíjení daně nebo příslušenství daně. Individuální prominutí daně, např. z důvodů odstranění či snížení tvrdosti nebo ze zdravotních a sociálních důvodů, není v kompetenci Ministerstva financí a ani ministra financí osobně.

Následující tabulka č.  3 rozděluje počet podání do skupin podle věcného zaměření.

Obsah podání Počet
Tabulka č. 3 - Přehled počtu podání v roce 2012 podle věcného obsahu
Postup územních finančních orgánů (daňové řízení) 133
Upozornění na daňové úniky, příp. nezákonné podnikání 191
Průtahy v daňovém řízení, vyřízení stížností a žádostí 6
Nesouhlas s vyřízením předchozího podání 19
Hospodaření územních samosprávných celků (dotace obce, finanční kontrola) 106
Vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů 34
Prostředky EU 23
Převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika 44
Problematika kapitálových trhů 13
Situace v ČR a úsporná opatření 31
Korupční jednání 5
Loterie, sázkové hry 30
Činnost stavebních spořitelen 3
Pracovně právní vztahy a činnost vedoucích pracovníků 12
Žádost o pomoc v tíživé životní situaci 29
Náhrada škody 11
Postup celních úřadů a ředitelství 10
Výklad zákonné úpravy, stanovisko MF 26
Cenová problematika (energie, vodné, stočné, nájemné), poplatky 33
Elektronická komunikace (e-podatelna, elektronické formuláře) 4
Činnost bank, spořitelen 18
Činnost pojišťoven a penzijních fondů 57
Počet vyřízených podání celkem 838

Zdroj: MF - odbor 56 - Interní audit a inspekce

Celkové hodnocení

Z přehledu vyplývá, že 133 podání směřovalo k činnosti územních finančních orgánů. Počet podání tohoto typu se v roce 2012 neodchýlil oproti roku 2011 (143). Převážná část těchto podání vyjadřovala nesouhlas s průběhem daňových řízení nebo postupem finančních úřadů při daňové kontrole. Stěžovatelé často žádali vyřízení svých námitek vůči postupu finančního úřadu při daňovém řízení. Podání byla podle skutečného obsahu vyhodnocena jako stížnosti, které se podle daňového řádu podávají správci daně, vůči jehož postupu směřují. Z důvodu věcné nepříslušnosti Ministerstva financí byla tato podání v souladu s daňovým řádem postoupena správnímu orgánu věcně a místně příslušnému.

Druhou nejvýznamnější oblastí byla upozornění občanů na daňové úniky, popřípadě na jiné možné nezákonné postupy při podnikání. Tato oblast zaznamenala značný nárůst oproti roku 2011. Celkem bylo přijato 191 oznámení, což je o 76 podnětů více, než v roce 2011, kdy jich došlo 115. Polovina z nich byla doručena elektronicky na e-podatelnu Ministerstva financí nebo e-mailovou adresu petice.stiznosti@mfcr. V rámci uplatňování principu dobré správy byla vyřizována i podání bez formálních náležitostí, které předepisuje daňový řád. V některých případech bylo nutné vyžádat doplnění a upřesnění informací. V případě pouze obecného tvrzení o daňových únicích, bez dostatečného zdůvodnění podezření z daňových úniků a uvedení konkrétních informací, byla podání odložena. Podezření na daňové úniky s konkrétním a šetřitelným obsahem byla prostřednictvím SO 904 – Správní činnosti postoupena Generálnímu finančnímu ředitelství k vyhodnocení. V případě konkrétního a šetřitelného obsahu byla upozornění následně postoupena místně příslušnému správci daně k využití při kontrolní činnosti a k prověření. Oznamovatelé byli informováni, že jim kontrolní orgány nemohou poskytnout žádné další informace o výsledcích šetření jejich oznámení, protože daňovým řádem je stanoveno, že úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Daňová správa si velmi váží podnětů ze strany veřejnosti, neboť slouží ke zkvalitnění kontrolní činnosti při zjišťování daňových úniků.

Další z oblastí, kde byl zaznamenán vysoký počet 106 podání, byly podněty k přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, k provedení finanční kontroly vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů a možného zneužití poskytnutých dotací. Těmito podněty se zabýval odbor kontroly Ministerstva financí, který má v působnosti dozor státu nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb. Oznamovatelům bylo podáno vysvětlení k právním účinkům zákona č. 420/2004 Sb., a ke kompetencím Ministerstva financí. Ministerstvo financí není příslušným přezkoumávajícím orgánem hospodaření obcí. Do jeho kompetence náleží přezkoumání hospodaření krajů, příp. hlavního města Prahy, pokud o to požádá a regionálních rad regionů soudržnosti.

Výrazné snížení z 21 podání v roce 2011 na 5 v roce 2012  nastalo u podnětů s korupčními prvky. Oznamovatelé spojovali podezření z korupčního jednání s vykonávanou kontrolní činností pracovníka na finančním úřadě v souvislosti s daňovými úniky. Po prošetření Generálním finančním ředitelstvím se korupční nařčení nepotvrdila.

Stejný či obdobný počet podání zůstal jako v roce 2011 např. u cenové problematiky, činnosti bank a oblasti loterií a sázkových her, kam směřovalo 30 podání. Stěžovatelé ve svých podáních nesouhlasili s postupem společností provozujících tento druh činnosti, zejména ve věci nedodržování předepsaných pravidel a žádali prověření povolení. Zasílali také připomínky k loterijní legislativě nebo žádali o vysvětlení provozování různých spotřebitelských soutěží, zda pravidla těchto soutěží podléhají loternímu zákonu.

Zvýšení počtu stížností o 13 bylo zaznamenáno na činnost pojišťoven ze 44 v roce 2011 na 57 v roce 2012, např. při likvidačním řízení, na jednání pojišťovny při likvidaci pojistné události. Předmětem podání byly také stížnosti na činnost České kanceláře pojistitelů. Časté stížnosti vedly Ministerstvo financí k návrhu úpravy zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v tom směru, že Česká kancelář pojistitelů nebude moci zaslat výzvu k zaplacení příspěvku, aniž by současně  s touto výzvou zaslala porovnání dat vedených touto Kanceláří a dat z registru vozidel. Stěžovatelé byli zpětně informováni o skutečnosti, že dohled nad pojišťovnictvím v ČR vykonává Česká národní banka, a podání byla postoupena zmíněné instituci k vyřízení.

Mírné snížení jsme zaregistrovali v žádostech o pomoc v tíživé a finanční situaci, které občané adresovali přímo panu ministrovi. Ve srovnání s rokem 2011 se počet těchto žádostí snížil ze 40 na 29. Pisatelé žádali o pomoc z důvodu zadlužování se, neschopnosti splácet půjčky v důsledku nezaměstnanosti, následné exekuce apod. Tyto žádosti však přesahují možnosti ministerstva z hlediska působnosti stanovené kompetenčním zákonem a nepřísluší k řešení Ministerstvu financí.

Stejné množství reakcí jako v minulém roce v počtu 31 jsme obdrželi na hospodářskou situaci v ČR včetně úsporných opatření. Obsah podání často zobrazoval témata, o kterých byla veřejnost informována prostřednictvím sdělovacích prostředků.  Na e-mailové adrese „Petice a stížnosti“ lidé reagovali např. na publikované zprávy a komentáře uveřejněné v tisku, TV a rozhlase. Zasílali odkazy na internetové adresy článků a zpráv s aktuální tematikou. Vyjadřovali svůj názor a nesouhlas s navrhovanými změnami v oblasti úsporných opatření. Na takovéto podněty bylo reagováno zpětnou odpovědí s vysvětlením účelu přijatého opatření nebo byl pisatel nasměrován na věcně příslušný správní orgán zabývající se danou problematikou. Nevyužitelná podání byla bez odezvy odložena.

Z celkového počtu evidovaných 838 podání bylo doručeno 417, tj. 49,8 %, prostřednictvím elektronických podání včetně datových zpráv.

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, publikováno 28. února 2013

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář