CZ EN

Veřejná diskuse č. I/2005. - k novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu

„Veřejná diskuse k ZPKT“ prosinec 2004 - 7. února 2005.

Informace k průběhu veřejné diskuse k návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá tento návrh zákona odborné i široké veřejnosti k neformální diskusi. Zaslané příspěvky Ministerstvo financí vyhodnotí a zváží zapracování přijatých podnětů buď ještě do tohoto návrhu zákona nebo v případě připomínek koncepčnějšího charakteru pak do další novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou bude nutné připravit vzhledem k dalším nově přijatým směrnicím v oblasti poskytování investičních služeb.

Své připomínky zasílejte na adresu zpkt@mfcr.cz s uvedením předmětu „Veřejná diskuse k ZPKT“ od 1. prosince 2004 do 7. února 2005.

Ministerstvo financí nebude odpovídat jednotlivě na každý zaslaný podnět, ale zveřejní do 7. března 2005 na této internetové stránce zprávu s vyhodnocením obdržených připomínek od veřejnosti.

Za všechny zaslané připomínky Ministerstvo financí předem děkuje.

Veřejná diskuse - k novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Ministerstvo financí připravilo a odeslalo do připomínkového řízení návrh zákona, který novelizuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu a dalších 9 zákonů včetně občanského zákoníku. Hlavním důvodem vypracování novely je transpozice několika směrnic Evropských Společenství v oblasti služeb na finančním trhu – především směrnice o prospektu cenného papíru a směrnice o nabízení finančních služeb na dálku. Kromě transpozice práva ES upravuje návrh zákona také některé změny v zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, jejichž potřeba se projevila v praxi v prvních měsících účinnosti tohoto nového zákona (účinného od 1.5.2004) a také v rámci procesu směřujícímu k vytvoření centrálního depozitáře cenných papírů, jehož vznik zákon o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá.

Návrh zákona byl připraven ve spolupráci s pracovní skupinou, jejímiž členy byli kromě pracovníků Ministerstva financí také zástupci Komise pro cenné papíry, České národní banky, zástupci odborných sdružení a další odborníci na problematiku práva kapitálového trhu. Zákon by měl zlepšit fungování kapitálového trhu tím, že výrazně zjednoduší možnost obchodování zahraničních cenných papírů na českém burzovním a mimoburzovním trhu a zároveň i obchodování českých cenných papírů na jiných burzách v Evropské unii, návrh zákona dále zpřesňuje způsob, jakým jsou informováni investoři v případě nových emisí kótovaných nebo veřejně nabízených cenných papírů. Návrh zákona také nastavuje pravidla pro rozšiřování investičních doporučení a tím chrání investora před záměrným zkreslováním a jiným zneužíváním investičních doporučení, dále upravuje ochranu spotřebitele v případě nabízení některých bankovních služeb a spotřebitelského úvěru „na dálku“ – tedy pouze pomocí internetu, telefonu apod. Návrh také řeší některé otázky spojené s budoucím vznikem centrálního depozitáře cenných papírů, který by měl nahradit funkci Střediska pro cenné papíry a zlepšit tak proces evidence a vypořádání obchodů s cennými papíry. V neposlední řadě pak návrh řeší některé problémy spojené s interpretací nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

 

Vyhodnocení veřejné diskuse

Ministerstvo financí předložilo v březnu vládě návrh zákona, který novelizuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu a dalších třináct zákonů včetně občanského zákoníku. Hlavním důvodem vypracování novely je transpozice několika směrnic Evropských společenství v oblasti služeb na finančním trhu – především směrnice o prospektu cenného papíru, směrnice proti zneužívání kapitálového trhu a směrnice o nabízení finančních služeb na dálku.

Ministerstvo se snažilo při přípravě této novely postupovat co nejvíce transparentním způsobem - aby byla do procesu přípravy novely zahrnuta i veřejnost, byl návrh také umístěn na internetové stránky Ministerstva financí k veřejné diskusi. V rámci této diskuse jsme získali řadu velmi podnětných příspěvků, za které přispěvatelům velmi děkujeme. Stejným způsobem budeme zpřístupňovat i další zákony, na stránkách MF je dnes již například novela zákona o kolektivním investování.

Nejčastěji se příspěvky týkaly úpravy investičních zprostředkovatelů. Náměty v této oblasti směřovaly především ke sjednocení pravidel pro investiční a pojišťovací zprostředkovatele, aby se minimalizovaly jejich regulační náklady, a k návrhům na regulaci dalších oblastí finančního poradenství. Tohoto problému si je Ministerstvo vědomo a sblížení rozdílných úrovní regulace při poskytování různých finančních služeb je jednou z nových priorit Ministerstva. Budoucí úprava však nezáleží pouze na záměrech Ministerstva, ale musí respektovat také směrnice EU, které pro činnost investičních a pojišťovacích zprostředkovatelů stanoví poměrně striktní pravidla. V současné době začíná proces analýzy aktuální situace v ČR, porovnávání situace v jiných zemích a zároveň hodnocení možností, které stanoví v této oblasti evropské právo.

Jiný přispěvatel se tázal, proč ani nový zákon neumožňuje investičním zprostředkovatelům poskytovat investiční služby týkající se derivátů. Toto omezení vyplývá z práva EU. Do konce roku 2005 připraví MF další novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která bude transponovat nové zásadní směrnice EU v oblasti poskytování investičních služeb s předpokládanou účinností od ledna 2007. Ani tyto nové směrnice však neumožňují poskytování investičních služeb ohledně derivátů nezávislými investičními zprostředkovateli. Vedle tohoto typu investičních zprostředkovatelů však nové směrnice umožňují vytvoření institutu tzv. vázaných zástupců (vázaných investičních zprostředkovatelů), kteří nemají rozsah investičních nástrojů omezen, ale mohou poskytovat služby pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry, který bude za jejich činnost plně odpovědný.

Dalším podnětným příspěvkem bylo upozornění na problematickou aplikovatelnost ustanovení o zproštění oznamovací povinnosti podle § 122 odst. 11. Oznamovací povinnost je nově upravena ve směrnici 2004/109/ES (tzv. transparenční směrnice) a bude tak nově řešena ve výše uvedené další novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Na potřebu jasných pravidel poukazoval komentář týkající se nové možnosti složit makléřskou zkoušku před profesní organizací. Existují obavy, že nebude zaručena dostatečná náročnost zkoušky a z procesu, který má kontrolovat kvalitu makléřů, se stane formální operace. Tomuto stavu podle našeho názoru zabrání skutečnost, že o rovnocennosti zkoušky složené před profesní organizací sdružující účastníky kapitálového trhu rozhoduje Komise pro cenné papíry. Ze zákona byla navíc odstraněna původně zvažovaná možnost, že by bylo možno zkoušky skládat přímo u konkrétní finanční instituce, včetně vlastního zaměstnavatele.

Další příspěvky se týkaly drobných oprav zákona či vyjasnění formulací tak, aby byl zákon pro všechny účastníky trhu srozumitelnější. Poslední skupina připomínek byla obecnějšího charakteru a bude využita při dalších úpravách legislativy kapitálového trhu.

Děkujeme ještě jednou všem přispěvatelům, kteří přispěli do veřejné diskuse, a věříme, že tuto možnost podílet se na legislativním procesu budou nejen oni využívat i v rámci dalších veřejných diskusí k návrhům Ministerstva financí v oblasti finančního trhu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář