Novinky

4.čtvrtletí ´16

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 4. čtvrtletí 2016.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. prosince 2016

 • Bod č. 2.: Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 21: Návrh dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Veřejná zakázka “Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2016

 • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 23: Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016
 • Bod č. 34: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona (materiál č. 263)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 2: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 3: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - říjen 2016
 • Bod č. 4: Informace o přípravě účtenkové loterie

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády dne 5. prosince 2016

 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/17 – „Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 28. listopadu 2016

 • Bod č. 7: Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR
 • Bod č. 14: Vzorový návrh směrnice k jednání mezi Českou republikou a jinými státy o uzavření dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Bod č. 15: Návrh na vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o poskytnutí provozního úvěru společnosti OKD, a. s. v insolvenci od společnosti PRISKO a. s. včetně nastavených způsobů kontroly užití finančních prostředků poskytnutých v rámci úvěru

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2016

    Pro informaci:

 • Bod č. 4: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. listopadu 2016

 • Bod č. 14: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 – „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o pokroku v realizaci opatření legislativní a nelegislativní povahy s cílem zjednodušení implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020
 • Bod č. 3: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - září 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2016

 • Bod č. 3: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2015 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2015
 • Bod č. 4: Použití finančních prostředků Vládní rozpočtové rezervy roku 2016 na úhradu ztráty z podpořeného financování pro Českou exportní banku, a. s.
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o příjmech a výdajích zvláštních účtů Ministerstva financí pro správu prostředků po zaniklém Fondu národního majetku ČR za roky 2011 - 2015
 • Bod č. 2: Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2016 – 31. 3. 2017
 • Bod č. 11: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. října 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Strategie vlastnické politiky státu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2016

 • Bod č. 17: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2016
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - srpen 2016