CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 7. listopadu 2016

Bod č. 14:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 – „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko MF a Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce 15/21 – „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji se zaměřením na hydrické rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice byly poskytovány, čerpány a použity v souladu se stanovenými podmínkami, účelně a hospodárně. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Palivový kombinát Ústí, s. p. Kontrolovaným obdobím byly roky 2002 – 2015, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.

Pro informaci

Bod č. 2:
Zpráva o pokroku v realizaci opatření legislativní a nelegislativní povahy s cílem zjednodušení implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství předkládá vládě pro informaci Zprávu o pokroku v realizaci opatření legislativní a nelegislativní povahy s cílem zjednodušení implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020. Materiál se vztahuje k období od dubna 2015 a jeho cílem je informovat vládu o problematických aspektech čerpání ESI fondů a navržených řešeních.


Bod č. 3:
Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - září 2016

Materiál je předkládán vládě České republiky na základě povinnosti uvedené v usnesení vlády č. 414 ze dne 3. června 2015, které uložilo I. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí informovat měsíčně vládu o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb. Předkládaná informace je za měsíc září 2016.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář