Novinky

Materiály na jednání vlády 10. října 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Pokladní plnění
 • Zdravotní pojištění
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Veřejný sektor
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Ústavní zákon
 • Legislativa

Bod č. 2: 
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. K předložení návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti se vláda přihlásila ve svém programovém prohlášení ze 4. srpna 2010.
Svým usnesením č. 253 ze dne 11. dubna 2012 pak vláda uložila předsedovi vlády a ministru financí připravit zastřešující ústavní zákona a návrh prováděcího zákona, který by podléhal schválení podle čl. 40 Ústavy. Z tohoto zadání pak vycházely veškeré práce při návrhu ústavního zákona.

Základními pilíři celkové právní úpravy je:

 • konzistentní pokrytí celého vládního sektoru (veřejných institucí) numerickými fiskálními pravidly;
 • zakotvení maximálního limitu pro výši vládního dluhu, a to včetně opatření, jež je nutné realizovat v případě, že se bude vykazovaná úroveň vládního dluhu této hranici blížit;
 • zpřísnění rozpočtových pravidel pro územně samosprávné celky;
 • zřízení Národní rozpočtové rady ve formě funkčně, finančně a personálně nezávislé instituce, která bude monitorovat a vyhodnocovat plnění fiskálních cílů vlády.

Zároveň je návrhem ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti částečně promítnuta do českého právního řádu směrnice Rady (EU) o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, jež má být transponována do 31. prosince 2013.

Předpokládaná účinnost celé právní úpravy je k 1. lednu 2014, s výjimkou vybraných dílčích ustanovení.

Dokument ke stažení

Bod č. 3:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2012. Zahrnuje také výhled plnění státního rozpočtu do konce roku 2012. Povinnost zpracování Zprávy o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2012 a její předložení vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.

Bod č. 6:
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011

Předkládané dokumenty výročních zpráv a účetních závěrek roku 2011 i hodnotící zpráva přehledně popisují skutečné údaje o hospodaření zdravotních pojišťoven v r.2011. Proto je Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí doporučují předložit PSP ČR ke schválení.

Bod č. 9:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/21 – Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek závazků

Ministerstvo financí předkládá vládě „Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/21 „Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků“. Kontrola NKÚ byla zaměřena zejména na postup správce daně při evidenci a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, daňových pohledávek a závazků za období let 2008, 2009 a 2010.

Skutečnosti uvedené v závěrech NKÚ vznikly z velké míry jako důsledek postupné tvorby postupů účtování v období zahájení účtování a obdobích následujících. V průběhu kontroly se na odstranění nedostatků již začalo pracovat a některé byly odstraněny ještě před skončením kontroly. Charakter zjištění NKÚ v dotčených oblastech nevyžaduje přijetí jednorázových opatření z úrovně Ministerstva financí.

Bod č.10:
Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 „Peněžní prostředky poskytnuté ČEB, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát“

Nejvyšší kontrolní úřad uskutečnil kontrolní akci ve věci "Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s." (dále jen "ČEB"). Kontrolovanými subjekty bylo Ministerstvo financí a ČEB. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011. Kontrola byla prováděna na Ministerstvu financí od května do prosince 2011 a v ČEB od května 2011 do března 2012. Kontrola byla zaměřena zejména na dodržování zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o NKÚ. Zjištěné nálezy byly převážně technicko - organizačního charakteru, nebylo zjištěno porušení zákona č. 58/1995 Sb.

Ministerstvo financí navrhuje přijmout opatření v podobě novelizace vyhlášky č. 278/1998 Sb. - k provedení zákona 58/1995 Sb., která zpřísní zasílání povinných dat ČEB směrem k Ministerstvu financí k výkonu dotačních, evidenčních a kontrolních povinností.

Bod č.18:
Opatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení „Opatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec“. Opatření reagují na hodnocení Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely. Hodnotily se jednotlivé elementy mezinárodního standardu transparentnosti a výměny informací v daňových záležitostech.

 

 

Doporučované

Nejčtenější