Novinky

4.čtvrtletí ´12

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2012.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. prosince 2012

 • Bod č. 3: Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Bod č. 4: Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
 • Bod č.20: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 22: Centrální registr administrativních budov
 • Bod č. 25: Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním vyšší kupní ceny za pozemky pro Muzeum umění Olomouc
 • Bod č. 34: Návrh usnesení vlády na jmenování zástupce finančního arbitra
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2012
 • Bod č. 10: Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Benley Investments Limited.“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. prosince 2012

 • Bod č. 9: Informace pro vládu České republiky o zákonu přijatém Spojenými státy americkými v rámci boje proti daňovým únikům „Foreign Account Tax Compliance Act“ a o možnostech dalšího postupu České republiky
 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 248)
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č.7: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 28. listopadu 2012

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 9: Návrh usnesení vlády k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu
 • Bod č. 20: Směrnice pro expertní jednání o návrhu nového znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (včetně nového znění Stanov Mezinárodní investiční banky)
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 "Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu"

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. listopadu 2012

 • Bod č. 2: Nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 10: Návrh na nabytí vybraných administrativních objektů na území statutárního města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státu
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Analýza nárůstu cen pohonných hmot

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. listopadu 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č.24: Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem
 • Bod č.25: Návrh na převod podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízko-příjmové země

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. listopadu 2012

 • Bod č. 2: Analýza řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtů
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Informace o stavu plnění "Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
 • Bod č.2: Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
 • Bod č.10: Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 31. října 2012

 • Bod č. 9: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 247)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. října 2012

 • Bod č. 7: Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Příprava veřejné zakázky „Právní služby při realizaci projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny“

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 17. října 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o směnárenské činnosti a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
 • Bod č. 5: Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012
 • Bod č.12: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. října 2012

 • Bod č. 2: Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
 • Bod č. 3: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012
 • Bod č. 6: Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011
 • Bod č. 9: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/21 – Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek závazků
 • Bod č.10: Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 „Peněžní prostředky poskytnuté ČEB, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát“
 • Bod č.18: Opatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. října 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
 • Bod č. 16: Návrh na změnu v monitoringu hospodaření obcí
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
 • Bod č. 28: Zvýšení kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu v rámci 14. všeobecné revize kvót
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2011