CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. listopadu 2012

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Návrh zákona reaguje na vývoj na trhu zprostředkování pojištění v posledních letech, i na zkušenosti České národní banky s výkonem dohledu v tomto segmentu finančního trhu. Zároveň se tímto návrhem zákona do českého právního řádu částečně zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).

Návrh zákona nově upravuje především tři aspekty distribuce pojištění, a to kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů, požadavky na odbornost distributorů pojištění a pravidla jednání se zákazníkem.

Přijetím návrhu zákona dojde ke zjednodušení a zpřehlednění kategorií zprostředkovatelů pojištění ze současných pěti na dvě kategorie - samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. Novelou zároveň dojde také k úpravě procedury registrace pojišťovacích zprostředkovatelů. Tímto dojde i ke sbližování principů regulace distribuce s ostatními sektory finančního trhu.

Úprava pravidel jednání se zákazníkem směřuje k větší transparentnosti, zejména zlepšení informovanosti zákazníka o osobě zprostředkovatele a pojistném produktu, který je zákazníkovi nabízen. Novým prvkem, který novela přináší, je také rozšíření působnosti těchto ustanovení i na pojišťovny.

V souladu s praxí v řadě členských států Evropské unie zavádí předloha také kvalitativně nový způsob ověřování odborné způsobilosti prodejců pojištění. Povinností těchto osob – tj. jak samotných zprostředkovatelů, tak i zaměstnanců pojišťoven – bude jak před vstupem do odvětví, tak následně po uplynutí určité doby jejich působení v něm, úspěšně složit odbornou zkoušku zaměřenou na prokázání adekvátních odborných znalostí a dovedností. Tyto zkoušky budou zajišťovat zkušebny akreditované Českou národní bankou.

Návrh byl připraven Ministerstvem financí v návaznosti na dvouletou činnost pracovní skupiny k regulaci distribuce finančních služeb, jíž se vedle expertů Ministerstva financí účastnili také zástupci České národní banky, profesních asociací a spotřebitelských sdružení.

Bod č.24:
Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

Ministerstvo financí předkládá vládě Analýzu činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem (dále jen „Analýza“). Analýza byla vypracována ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu a obsahuje analýzu činnosti Celní správy ČR, orgánů ochrany veřejného zdraví, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, Policie České republiky a územních finančních orgánů.

Obsahem analýzy je výkon státní správy za období od ledna roku 2010 do října roku 2012 a identifikace nedostatků v oblasti postihování černého trhu s alkoholem. Dále zahrnuje návrhy nelegislativních opatření, která by měla tyto nedostatky napravit.

Jako hlavní opatření je identifikována nutnost zvýšit prioritu kontrol trhu s lihovinami pro budoucí období a zlepšit vzájemnou komunikaci všech zúčastněných orgánů. Dále byla identifikována řada opatření specifických pro jednotlivé státní orgány.

Materiál rovněž obsahuje některé legislativní náměty, které by mohly být dále zhodnoceny a případně rozpracovány, a to nad rámec prací na plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami.

Bod č.25:
Návrh na převod podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízko-příjmové země

Vláda České republiky schválila návrh na převod podílu ČR na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z prodeje zlata ve prospěch zdrojů, které jsou určeny pro zvýhodněné financování nízko-příjmových zemí.

V případě ČR se bude jednat o částku cca 2,95 mil. SDR, což odpovídá zhruba 90 mil. Kč. Tyto prostředky budou konkrétně použity k subvencování úroků z půjček poskytovaných nízko příjmovým zemím z fondu PRGT (Poverty Reduction and Growth Trust), který spravuje právě MMF. Toto rozhodnutí je v souladu s postojem EU k otázce podpory nízko-příjmových zemí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář