Novinky

4.čtvrtletí ´08

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2008.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. prosince 2008

 • Bod č. 10: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. .../2008 Sb.
 • Bod č. 24: Řešení dalšího postupu v přípravě protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků
 • Bod č. 27: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 40: Postup privatizace majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a.s.
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 21. listopadu 2008

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. prosince 2008

 • Bod č. 13: Schválení smlouvy o převodu vybraného majetku státu do vlastnictví statutárního města České Budějovice
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání smluv o změně a ukončení platnosti dohod  o podpoře a  vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie, výměnou nót

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. listopadu 2008

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Změna usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 687, o schválení koncesního projektu veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. listopadu 2008

 • Bod č. 7: Návrh daňového řádu ve vládě
 • Bod č. 9: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 21: Výběr majetku státu k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – státní zkušební ústavy v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, postup při jejich privatizaci

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. listopadu 2008

 • Bod č. 8: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Konvergenční program České republiky (listopad 2008)
 • Bod č. 16: Návrh monitoringu hospodaření obcí a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky č. 346 ze dne 14. dubna 2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby
 • Bod č.26: Prodej objektu Koupelní čp. 3274, Hodonín
 • Bod č. 28: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 4: Návrh plánu konkrétních kroků snižování administrativní zátěže podnikatelů PCV 02.01

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. listopadu 2008

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 9: Řešení dalšího postupu v přípravě protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků
 • Bod č. 16: Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů
 • Bod č. 25: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 230)
 • Bod č. 27: Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky "Žádost o povolení přesunu mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2008 v kapitole 397 - Operace státních finančních aktiv"
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 7. října 2008 v Lucemburku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. října 2008

 • Bod č. 3: Teze pro přípravu nového zákona o penzijním připojištění
 • Bod č. 21: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. října 2008

 • Bod č. 2: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2008
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 13: Akční plán plnění priorit a cílů Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství v České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o neformálním zasedání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech  12.-13. září 2008 v Nice ve Francii

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. října 2008

 • Bod č. 2: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2008
 • Bod č. 3: Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem
 • Bod č. 4: Řešení dalšího postupu v přípravě proti-korupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru  Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/15 "Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv"
 • Bod č. 5: Informace o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/35 "Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice"

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. října 2008

 • Bod č. 29: Strategie skupiny GALILEO REAL
 • Bod č. 30: Vodní stavby, a.s. - Dohoda o narovnání
 • Bod č. 31: Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2008