Novinky

Materiály na jednání vlády dne 20. srpna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Návrh zákona
  • Dotace
  • Cenné papíry
  • Zaknihované cenné papíry
  • Usnesení vlády
  • Privatizace

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou předkládá vládě materiál „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů“.

Důvodem předložení je nutnost provedení některých technických změn v zákonu o oběhu bankovek a mincí, jež jsou odrazem zkušeností získaných během dosavadní aplikační praxe. Návrh zákona má snížit administrativní náročnost a náklady spojené s nakládáním a výměnou nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí.

Předloženým návrhem dochází rovněž ke zrušení devizového zákona. V důsledku liberalizace nákupu nemovitostí a přijetí zákona o směnárenské činnosti došlo v posledních letech k rapidnímu úbytku materie devizového zákona, který se tak stal v podstatě nadbytečným, s výjimkou úpravy nouzového stavu v devizovém hospodářství. Ustanovení o nouzovém stavu v devizovém hospodářství budou přesunuta do krizového zákona, kam svým obsahem věcně patří. Zrušení zbývajících ustanovení devizového zákona přispěje ke zjednodušení a zpřehlednění právního řádu v této oblasti.

Bod č. 14:
Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků“

Ministerstvo financí s Ministerstvem práce a sociálních věcí spolupředkládá vládě materiál „Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace Klokánků“. Důvodem předložení materiálu je snaha vyřešit aktuální potřebu chybějících finančních prostředků na provozní výdaje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánků ve výši 20 mil. Kč. Mimořádná dotace by byla určena na pokrytí běžných provozních výdajů Klokánků, jako jsou osobní náklady, náklady na energie, služby a další běžný provoz. Finanční prostředky je navrhováno zajistit z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa.

Bod č. 15:
Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál týkající se prodeje vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ve většině případů se jedná o majetek, který připadl ze zákonných důvodů státu - jde o tzv. odúmrtě (dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu). Předkládaný soubor cenných papírů je pro ÚZSVM nepotřebný.

Bod č. 16:
Aktualizace složení hodnotící komise, ustanovené Usnesením vlády ČR č. 7 ze dne 7.1.2015, k významné veřejné zakázce s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“

Ministerstvo financí předkládá vládě „Aktualizaci složení hodnotící komise, ustanovené Usnesením vlády ČR č. 7 ze dne 7.1.2015, k významné veřejné zakázce s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“. Důvodem předložení materiálu je personální změna na Ministerstvu financí, a to ukončení pracovního poměru zaměstnankyně, která byla za Ministerstvo financí jmenována náhradním členem hodnotící komise.

Bod č. 23:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 260)

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů“, který obsahuje návrhy rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým má příslušnost hospodařit PRIVUM, organizační složka státu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad a dále, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě znaleckých posudků a dále navýšených o ceny za zpracování těchto posudků. V některých případech byly kupní ceny stanoveny dle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a tyto byly potvrzeny Cenovým odborem ÚZSVM jako ceny v čase a místě obvyklé.

 

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2015)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Bod č. 3:
Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb“, kde vládu informuje o uzavřené veřejné zakázce na dodávku aplikace elektronické evidence tržeb mezi Generálním finančním ředitelstvím a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb. Cílem projektu Elektronické evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí v České republice prostřednictvím eliminace nekalé konkurenční výhody subjektů, které krátí daňovou povinnost prostřednictvím nevykazování plné výše tržeb v rámci podnikatelské činnosti při prodeji zboží a služeb a získání dodatečného výnosu daní a pojistných od subjektů, které tyto povinnosti krátí prostřednictvím nevykazování plné výše tržeb.

 

Nejčtenější