Novinky

3.čtvrtletí ´07

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2007.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. září 2007

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 6: Návrh na změnu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. září 2007

 • Bod č. 3: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 11: Návrh postupu sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění a vyhodnocení dopadů tohoto sloučení do jednotlivých systémů
 • Bod č. 12: Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2006 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2006
 • Bod č. 13: Návrh postupu k zajištění transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha a dokončení stabilizace a privatizace společnosti České aerolinie a.s. 
 • Bod č. 14: Převod práva příslušnosti hospodařit s nemovitým a movitým majetkem státu z České konsolidační agentury na Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Bod č. 19: Prodej cenných papírů České konsolidační agentury s omezenou převoditelností
 • Bod č. 20: Návrh na vyjmutí majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. srpna 2007

 • Bod č. 13: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 "Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy"
 • Bod č. 30: Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. srpna 2007

 • Bod č. 25: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 • Bod č. 26: Převedení účelového rezervního fondu České konsolidační agentury na účelově určenou dotaci
  Pro informaci
 • Bod č. 4: Informace o průběhu první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy (usnesení vlády č. 1059 z 24.srpna 2005)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. srpna 2007

 • Bod č. 6: Návrh novely zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 18: Návrh usnesení vlády k zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 – 2013
 • Bod č. 29: Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky - soutěžního dialogu „Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny (IRS SP)“ včetně profesních charakteristik
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období od ledna do června 2007
 • Bod č. 13: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 10. července 2007 v Bruselu
 • Bod č. 14: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 13. července 2007
 • Vydáno

  Materiály na jednání vlády 25. července 2007

  • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“
  • Bod č. 5: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce 06/27 „Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie“
  • Bod č. 23: Prodej vybraných cenných papírů České konsolidační agentury
  • Bod č. 26: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnícího Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
  • Bod č. 30: Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.
  • Bod č. 32: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce 06/33 - Finanční prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska
   Pro informaci:
  • Bod č. 1: Informace k dokumentaci programu 212 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů.

  Vydáno

  Materiály na jednání vlády 18. července 2007

  • Bod č.21: Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů
  • Bod č.24: Návrh na uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných pro účely příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v kapitole Všeobecná pokladní správa pro rok 2007 do kapitol jednotlivých ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy na základě přehodnocení jejich požadavků a v souladu s předpoklady celkového čerpání prostředků rozpočtu předsednictví do konce roku 2007
  • Bod č.30: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 225)

  Vydáno

  Materiály na jednání vlády 11. července 2007

  • Bod č.8: Změna právních předpisů upravujících veřejné rozpočty k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce
  • Bod č.12: Návrh usnesení vlády k zajištění výkonu funkce auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu
  • Bod č.13: Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů
   Pro informaci:
  • Bod č.11: Informace o výběrových řízeních na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací připravovaných Ministerstvem financí
  • Bod č.13: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti