CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. července 2007

Bod č. 4:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“

Cílem kontroly bylo prověřit postupy Ministerstva financí při sestavování rozpočtu a při čerpání vybraných výdajů kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Kontrola byla prováděna v období od srpna 2006 do února 2007 a kontrolovaným obdobím byly roky 2004 a 2005, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Ministerstvo financí pokládá závěr NKÚ za korektní. Povinnosti správce kapitoly budou systémově posíleny tak, aby se zjištěným nedostatkům předcházelo. Na druhou stranu pokládá za nezbytné dodat, že rozsah kapitoly Všeobecná pokladní správa a jejích jednotlivých titulů často není návrhem Ministerstva financí, ale vůlí Poslanecké sněmovny.

Bod č. 5:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce 06/27 „Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie“

Kontrolní závěr NKÚ neobsahuje žádná zjištění, která by bylo možno hodnotit jako závažné systémové či metodické nedostatky kontrolované oblasti a která by signalizovala zvlášť závažná porušení právních předpisů.

Závěr uvádí, že nadále přetrvávají některé nedostatky, jež byly zjištěny při předchozí kontrolní akci č. 05/19 Správa daně z přidané hodnoty. V těchto případech se však jedná pouze o jednotlivá pochybení správce daně bez prokazatelného zkrácení daňových příjmů DPH a nikoliv o nedostatek systémový či metodický. V souladu se závěrem NKÚ ke kontrole č. 05/19 Správa daně z přidané hodnoty předložilo MF vládě ČR návrh zákona, kterým se ukládá povinnost podávat daňová přiznání k DPH a souhrnná hlášení v elektronické podobě. Vláda na svém zasedání dne 16.5.2007 uložení této povinnosti odmítla.

Zjištěné dílčí nedostatky v činnosti finančních úřadů neměly za následek přímé zkrácení daňových příjmů DPH a rovněž neznamenaly ani vznik konkrétní možnosti daňových úniků v oblasti DPH. Nápravu chybovosti při uplatnění nároku na odpočet daně a při zavádění údajů z daňových přiznání (DAP) do systému ADIS (automatický daňový a informační systém) navrhuje NKÚ vyřešit takto: Zavede se automatické každoroční porovnávání hodnot příslušných řádků DAP týkajících se daňové povinnosti a uplatnění odpočtu daně při pořízení zboží z jiného členského státu, což Ministerstvo financí plně podporuje.

Bod č. 23:
Prodej vybraných cenných papírů České konsolidační agentury

Česká konsolidační agentura (dále také „ČKA“) je při prodeji cenných papírů povinna k tomuto kroku obdržet předchozí souhlas vlády. Přijatou strategií ČKA je mj. i maximálně redukovat stávající portfolio majetkových účastí a cenných papírů s ohledem na blížící se ukončení činnosti ČKA k 31.12.2007.

Jedná se o nekotované cenné papíry z portfolia ČKA, které byly (až na dvě výjimky – akcie emitované společnostmi HUMANTRADE RT. NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNY a ZSE Praha a.s. – holding) na ČKA bezúplatně převedeny z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále „ÚZSVM).

Současně se vládě předkládá ke schválení  návrh na převod akcií emitovaných společností Agrobanka Praha, a.s., v likvidaci, které získala ČKA rovněž bezúplatně z ÚZSVM, na Českou národní banku (dále „ČNB“). Tato transakce má podle vyjádření ČNB sloužit ke sjednocení výkonu akcionářských práv a posílení vlivu ČNB jako jediného věřitele společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci.

Bod č. 26:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnícího Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika je povinna uvést všechny své mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s právem EU. Některé články současné dohody s Makedonií o podpoře a vzájemné ochraně investic obsahují některé nesrovnalosti, které by se tímto návrhem odstranily.

Jedná se o zúžení závazku poskytovat národní zacházení a doložku nejvyšších výhod, dále se mění úprava převodu plateb investora do zahraničí a vkládá nové ustanovení, na jehož základě bude moci ČR přijímat opatření na ochranu svých bezpečnostních zájmů, které zahrnují rovněž zájmy plynoucí z členství ČR v EU.

Bod č. 30:
Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Materiál navrhuje změny zástupců Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí ve zmiňované komisi. Předkládaným materiálem se dále navrhují změny v zastoupení jednotlivých institucí v hodnotící komisi.

V devítičlenné komisi se mj. zvyšuje počet zástupců Ministerstva financí ze dvou na tři, což se navrhuje kvůli klíčové úloze MF v celém procesu plnění závazků státu z uzavřených ekologických smluv. Dále se zavádí účast zástupce nabyvatele privatizovaného majetku, tedy právnické osoby, se kterou byla uzavřena ekologická smlouva o vypořádání ekologických závazků.

Bod č. 32:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce 06/33 - Finanční prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky poskytovanými České republice Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (dále jen FM EHP/Norska) z hlediska dodržování stanovených podmínek, účelovosti a efektivnosti využití těchto prostředků.

Kontrolní závěr NKÚ neosahuje žádná zjištění, která by bylo možno hodnotit jako závažné systémové nebo metodické nedostatky kontrolované oblasti, a které by signalizovaly ohrožení čerpání finančních prostředků z FM EHP/Norska.

Ve srovnání s dalšími zeměmi, které jsou příjemci finančních prostředků z FM EHP/Norska, je Česká republika na předním místě jak v celkovém počtu schválených žádostí, tak v celkovém podílu přidělených grantů v rámci dané alokace pro ČR. Dílčí nedostatky při přípravě a realizace FM EHP/Norska  jsou systematicky odstraňovány s cílem zajistit plné vyčerpání částky 105,850 mil. Eur  alokované pro Českou republiku.

Různé – pro informaci

Bod č. 1:
Informace k dokumentaci programu 212 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny územních finančních orgánů

Cílem všech podprogramů programu je zabezpečit podmínky pro činnost územních finančních orgánů, tj. zajistit pracovní podmínky pro zaměstnance a pracovníky těchto finančních orgánů. Jeden z podprogramů zahrnuje například financování provozu Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS).

Cíle dokumentace programu 212 110 obsahují stanovené indikátory a parametry realizace programu. Celkový objem prostředků potřebných pro realizaci tohoto programu činí částku  9 233 mil. Kč. Časový rozsah dokumentace je určen pro registraci akcí v termínu od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2007 a s dokončením registrovaných akcí do 31. prosince 2009.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář