Novinky

2.čtvrtletí ´20

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2020.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. června 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/22 „Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů“
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“
 • Bod č. 8: Informace Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
 • Bod č. 9: Informace o plnění opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání
 • Bod č. 10: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
 • Bod č. 11: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. června 2020

 • Bod č. 8: Vyhodnocení IV. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 8: Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy
 • Bod č. 9: Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. června 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2020

Pro informaci:

 • Bod č. 7: Informace pro vládu České republiky o záměru obnovy licenční smlouvy Microsoft Enterprise
 • Bod č. 8: Informace o uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2020

 • Bod č. 6: Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2020

 • Bod č. 8: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2020

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019
 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. dubna 2020

 • Bod č. 4: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2020)
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020