Novinky

Materiály na jednání vlády dne 6. května 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Privatizace
  • Makroekonomická predikce
  • Finanční arbitr

Bod č. 6:
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem financí předkládají vládě ke schválení Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice.


Bod č. 10:
Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2015 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246

Ministerstvo financí předkládá vládě seznam všech významných veřejných zakázek, které budou zahájeny v roce 2015. Seznam zakázek je za celý resort, tj. Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní tiskárnu cenin. Jedná se o čtyři zakázky.


Bod č. 11:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 259)

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál obsahující návrhy rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a Správa železniční dopravní cesty, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě znaleckých posudků a dále navýšených o ceny za zpracování těchto posudků.

V některých případech byly kupní ceny stanoveny dle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a tyto byly potvrzeny Cenovým odborem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako ceny v čase a místě obvyklé.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2015)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.


Bod č. 2:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2014

Ministr financí předkládá členům vlády České republiky pro informaci Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2014. Tato zpráva vypracovaná finančním arbitrem obsahuje v souladu se zákonem o finančním arbitrovi též informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti a o projednávaných případech.

Finanční arbitr je správní orgán, který je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Do jeho působnosti patří rozhodování sporů z oblasti platebního styku a elektronických peněz, spotřebitelských úvěrů, kolektivního investování, směnárenské činnosti a životního pojištění.

Doporučované

Nejčtenější