Novinky

2.čtvrtletí ´13

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2013.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. června 2013

 • Bod č. 5: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění a podpora provozu IS ARES" v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 15: Odvolání člena a jmenování členky Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. června 2013

 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 6: Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Georgem Nussbaumem"

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. června 2013

 • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016 a návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2014 a 2015
 • Bod č. 6: Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. května 2013

 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 18:
  Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012
 • Bod č. 1:
  Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. května 2013

 • Bod č. 18: Zvýšení účasti ČR v unijních projektech Twinning a TAIEX v zemích sousedství EU
 • Bod č. 28: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Sultanátem Omán o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
 • Bod č. 36: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 37: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  Pro informaci:
 • Bod č. 12: Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení zavádění legislativních změn do informačního systému finanční správy podle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013
 • Bod č. 13: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Snížení rozsahu dodávané funkcionality RISPR, včetně řešení ve funkční oblasti RISRE při současném navýšení objemu služeb funkční a technické podpory v rámci IISSP“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. května 2013

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 13: Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/9 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny“
 • Bod č. 14: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/01 „Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin"
 • Bod č. 15: Členství České republiky v mezinárodních organizacích
 • Bod č. 16: Metodika přípravy veřejných strategií
 • Bod č. 18: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 250)
 • Bod č. 19: Návrh na zcizení objektu občanské vybavenosti Březová č.p. 106
 • Bod č. 20: Informace o záměru prodeje majetkové účasti státu na podnikání společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 7: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. dubna 2013

 • Bod č. 2: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012
 • Bod č. 3: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 až 2016
 • Bod č. 11: Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.
 • Bod č. 12: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2013)
 • Bod č. 13: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2013
 •  

Vydáno

Materiály na jednání vlády 17. dubna 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Bod č. 3: Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách
 • Bod č. 17: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2012 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2012 do 31.12.2012 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. dubna 2013

 • Bod č. 20: Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Bod č. 21: Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách
 • Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2012
 • Bod č. 8: Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 (Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. dubna 2013

Pro informaci:

 • Bod č. 3: Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci