Novinky

1.čtvrtletí ´19

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2019.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. března 2019

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. března 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. března 2019

 • Bod č. 9: Jmenování zástupce Ministerstva financí do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. března 2019

 • Bod č. 8: Návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO
 • Bod č. 10: Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. července do 31. prosince 2018 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2019

 • Bod č. 10: Návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 28. ledna 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 15. lednu 2019
 • Bod č. 8: Záměr nadlimitní veřejné zakázky na základě uplatnění § 11 (vertikální spolupráce) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2019 – 2023 prostřednictvím státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. ledna 2019

 • Bod č. 3: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/24 „Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání“
 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“ 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2019

 • Bod č. 7: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 268)
 • Bod č. 14: Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. ledna 2019

 • Bod č. 11: Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise