Novinky

1.čtvrtletí ´14

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2014.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. března 2014

 • Bod č. 8: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Bod č. 10: Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Vydáno

Materiály na jednání vlády 17. března 2014

Pro informaci:

 • Bod č. 1: „Informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého FNM ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a celkově od počátku privatizace“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. března 2014

 • Bod č. 12: Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky za Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. ledna 2014

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
 • Bod č.9: Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnoveni silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“, zadávané v rámci programu řešeni ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dilčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 10: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 253)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. ledna 2014

 • Bod č. 5: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
 • Bod č.11: Návrhy ke snížení legislativních a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020
 • Bod č. 12: Souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění rozpočtem nekrytých výdajů v programu 012V31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚZSVM, resp. podprogramu 012V31100 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů řízení ÚZSVM v roce 2014

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. ledna 2014

 • Bod č. 14: Analýza institutu povinnosti mlčenlivosti daňových poradců a jejího rozsahu včetně mezinárodní komparace s ohledem na doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Zpráva o plnění úkolů obsažených v Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření
 • Bod č. 11: Plnění usnesení vlády č. 651/2013 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“
 • Bod č. 14: Informace o postupu realizace projektu výstavby paroplynového cyklu elektrárny Khormala, Kurdistán, Irák při využití financování poskytnutého Českou exportní bankou, a.s. s pojištěním Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. ledna 2014

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
 • Bod č. 3: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2013