Novinky

1.čtvrtletí ´12

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2012.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. března 2012

 • Bod č. 4: Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
 • Bod č. 19: Informace pro vládu o realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Příprava sídla GSA v budově MF Janovského“
 • Bod č. 21: Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, za Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. března 2012

 • Bod č. 2: Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
 • Bod č. 10: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
 • Bod č. 4: Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. března 2012

 • Bod č. 2: Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
 • Bod č. 9: Analýza možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky
 • Bod č. 15: Návrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek
 • Bod č. 21: Návrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rozšíření mandátu EBRD na oblast jižního a východního Středomoří
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace pro vládu o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu a rozvoje informačních systémů daňové správy podle usnesení č. 158 ze dne 22. února 2010
 • Bod č. 9:  Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek CS v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č.10: Příprava nadlimitních veřejných zakázek „Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro 2. čtvrtletí 2012 a služby pro realizaci rozšíření Centrálního systému účetních informací státu o sběr, kontroly a zpracování Pomocného analytického přehledu“ a „Rozšíření služeb IT specialistů pro potřeby implementace IISSP“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. února 2012

 • Bod č. 4: Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
 • Bod č.13: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. února 2012

 • Bod č. 6: Optimalizace auditní činnosti v ČR pro Operační programy přeshraniční spolupráce 2007-2013 včetně souvisejících změn v usneseních vlády
 • Bod č. 11: Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. února 2012

 • Bod č. 14: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 244)
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2011

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. ledna 2012

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 11. ledna 2012

 • Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012
 • Bod č. 16: Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. ledna 2012

 • Bod č. 10: Informace o průběhu a výsledcích jednání o návrhu na sjednání nové dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, a návrh dalšího postupu České republiky ve věci platnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu
 • Bod č. 11: Změna usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 565, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Pro informaci:

 • Bod č. 1: Informace o Ekonomickém přehledu ČR 2011, zpracovaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj