CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. března 2012

Bod č. 2:
Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012

Ministerstvo financí očekává na základě nových odhadů základních makroekonomických ukazatelů (Makroekonomická predikce zpracovaná MF v lednu 2012) nepříznivý vývoj ve státním rozpočtu v roce 2012, kdy by mohl za předpokladu neprovedení jakýchkoli opatření  schválený deficit státního rozpočtu dosáhnout výše 128,6 mld. Kč. Z tohoto důvodu předkládá vládě ke schválení návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012.


Bod č. 9:
Analýza možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky

V souvislosti s realizací úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 předkládá Ministerstvo financí spolu se  spolupředkladateli Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra vládě České republiky Analýzu možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky. Cílem materiálu je navržení opatření pro zvýšení efektivity odčerpávání majetku pocházejícího z nelegitimních zdrojů. Mezi opatření vhodná k realizaci patří především zlepšení spolupráce mezi příslušnými státními orgány a zavedení legislativních nástrojů v daňové a občanskoprávní oblasti. Tato opatření by měla přispět ke zvýšení účinnosti odčerpávání výnosů z trestné činnosti, a tím i k jejímu potírání.


Bod č. 15:
Návrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení použití části vládní rezervy na rok 2012 do výše 107 mil. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí. Jedná se o zajištění podkladů zejména pro výkaznictví České republiky vůči Evropské unii a dalším mezinárodním institucím. V roce 2012 se tato povinnost týká cca 1350 vybraných účetních jednotek z řad organizačních složek státu, státních fondů, obcí, krajů a jimi zřizovaných příspěvkových organizací.


Bod č.21
Návrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rozšíření mandátu EBRD na oblast jižního a východního Středomoří

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí spolupředkládá vládě ke schválení návrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, která umožní Bance rozšířit svůj geografický mandát nově i na oblast jižního a východního Středomoří. Zájem získat statut země operací EBRD vyjádřil Egypt, Tunisko, Maroko a Jordánsko. Teritoriální rozšíření mandátu EBRD představuje historický milník v aktivní činnosti Banky a bylo navrženo tak, aby nemělo dopad na stávající země operací. Přijetí změny Dohody je bez dopadu na rozpočet ČR a představuje potenciál pro rozvoj obchodních příležitostí českých subjektů.


Pro informaci


Bod č. 8:
Informace pro vládu o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu a rozvoje informačních systémů daňové správy podle usnesení č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních systémů daňové správy dle  usnesení  vlády  č. 158  ze dne 22. února 2010“. K zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků na finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství je nezbytné zajistit úpravu a provoz těchto informačních systémů. Informační systémy jsou používány 15-ti tisíci pracovníky české daňové správy.


Bod č. 9:  
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek CS v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o přípravě nadlimitních veřejných zakázek celní správy ČR v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění.“ Jedná se o řadu aplikací, které zabezpečují mimo jiné i elektronickou komunikaci mezi  celními orgány, širokou odbornou veřejností, ostatními orgány státní správy a s celními orgány států EU. Úpravy stávajících aplikací jsou podmíněny technickou, technologickou návazností a platnými autorskými právy. Případná změna dodavatele by vedla k dodání produktů odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původními aplikacemi, nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.


Bod č.10
Příprava nadlimitních veřejných zakázek „Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro 2. čtvrtletí 2012 a služby pro realizaci rozšíření Centrálního systému účetních informací státu o sběr, kontroly a zpracování Pomocného analytického přehledu“ a „Rozšíření služeb IT specialistů pro potřeby implementace IISSP“

Ministerstvo financí informuje vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek "Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 2. čtvrtletí 2012" a "Rozšíření služeb IT specialistů pro potřeby implementace IISSP" v jednacím řízení bez uveřejnění. Ministerstvo financí navrhuje zajištění bázové podpory pro moduly IISSP v provozu zajistit pro 2. čtvrtletí 2012 formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, adresované IBM Česká republika, smluvnímu dodavateli IISSP i služeb podpory. Změna dodavatele služeb bázové podpory by způsobila Ministerstvu financí nepřiměřené technické obtíže vzhledem k praktické nemožnosti oddělení bázové podpory od vlastního řešení v oblasti Rozpočtového informačního systému.

Aktuální harmonogram implementace IISSP (v roce 2012 je plánován náběh modulu RIS-PR a zintenzivnění vývojových, testovacích, akceptačních a implementačních aktivit za oblast RIS-RE) generuje zvýšené požadavky MF na využití kapacity IT odborníků ze strany dodavatele IISSP. Rozšíření kapacity IT odborníků se navrhuje realizovat formou nadlimitní veřejné zakázky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář