Novinky

2009

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7/2009

 1. Sdělení ke zrušení Pokynu č. D – 108
Obsah ročníku 2009

 

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2009

 1. Pokyn č. D – 327 – Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 2. Pokyn č. D – 328 – Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
 3. Pokyn č. D – 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
 4. Pokyn č. D – 330, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
 5. Pokyn č. D – 331, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

Upozorňujeme na tiskovou chybu v tomto čísle FZ. Název Pokynu č. D-300 je uveden nesprávně. Správné číslo pokynu je Pokyn č. D-330. Uvedený obsah v příloze skutečně odpovídá pokynu č. D-330. Děkujeme za pochopení.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2009

 1. Pokyn č. D – 325 – Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4/2009

 1. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 3/2000)
 2. Pokyn č. D – 323 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 3. Pokyn č. D – 324 Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob (§ 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
 4. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 163/1996)
 5. Pokyn D – 326 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 75/2008)

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2009

 1. Pokyn č. D–322 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat
 3. Oprava Pokynu D–300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1-2/2009

 1. Pokyn D – 320 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008
 2. Pokyn D – 321 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 3. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ze dne 12.1.2009)
 4. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ze dne 16.1.2009)
 5. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 6. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
 7. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky - tiskové opravy