Novinky

2003

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2003.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1-1/2003

 1. Sdělení o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2002 a za zdaňovací období započatá po l. lednu 2002
 2. Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvku na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. l písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. l písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra
 3. Pokyn č. D - 250  - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 4. Pokyn č. D - 249  - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002
 5. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi ČSSR a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku (č. 17/1985 Sb.)
 6. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 7. Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 8. Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002
 9. Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1-2/2003

 1. Vyhláška č. 535/2002 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
 2. Vyhláška č. 537, ze dne 10. prosince 2002, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7-8/2003

 1. Zrušení registrace pojišťovacích makléřů
 2. Sdělení MF (doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)
 3. Pokyn č. D - 248  - Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)
 4. Sdělení o doplnění pravidel postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na základě usnesení vlády ze dne 16. července 2003 č. 725
 5. Státní dozor v pojišťovnictví - Výroční zpráva za rok 2002

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11-12/1/2003

 1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele")
 2. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9-10/2003

 1. Zveřejnění rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení registrace pojišťovacího a zajišťovacího makléře společnosti KOREKCE, s.r.o.
 2. Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků
 3. Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků
 4. Sdělení o doplnění pravidel postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na základě usnesení vlády ze dne 10.září 2003 č. 903
 5. Pokyn č. D-255  - o Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím
 6. Pokyn č. D-253  - Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí
 7. Sdělení k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty
 8. Sdělení Ministerstva financí k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajisťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí podle § 26 odstavce 3, písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 9. Sdělení Ministerstva financí k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajisťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí podle § 26 odstavce 3, písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví - Termínový kalendář výkazů
 10. Státní dozor v pojišťovnictví - Výroční zpráva za rok 2002 - opravy

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5-6/2003

 1. Zrušení registrace pojišťovacích makléřů
 2. Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Minsterstvo financí podle § 26 odstavce 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, na základě vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
 3. Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2002
 4. Sdělení MF (doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2/2003

 1. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2002 - opravené tiskopisy
 2. Sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (část VII. FIN2-04U)
 3. Změny a doplnění "Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra" (dále jen "Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi")
 4. Jak správně zaplatit daň
 5. Sdělení o uplatňování některých ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 6. Doplněk seznamu odpovědných pojistných matematiků
 7. Sdělení o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11-12/3/2003

 1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")
 2. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
 3. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")

  Seznam Českých účetních standardů
  Obsah ročníku 2003

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3-4/2003

 1. Pokyn č. D-236  - Sdělení k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.
 2. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 3. Pokyn č. D-245  - Sdělení k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti
 4. Sdělení MF (doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)
 5. Pokyn č. D-251  - Sdělení k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle úst. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Pokyn č. D-247  - Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů
 7. Pokyn č. D-252  - Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)
 8. Sdělení k postupu řešení důsledků metodické změny ve způsobu účtování kursových rozdílů od 1.1.2002
 9. Sdělení Ministerstva financí ze dne 5.12.2002 k předkládání výkazu "Fin Soc" o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003

  V čísle 2/2003 nedopatřením vypadlo pořadové číslo 12. Dále, tzn. v dalších měsíčních číslech nebo dvojčíslech, pořadová čísla platí tak, jak jsou za sebou vytištěna.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11-12/2/2003

 1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtuji podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")