CZ EN

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2007

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2007

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2007 do 30. června 2008

 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2007
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2007

Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2007

Vlastní přezkoumávání hospodaření krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2007 vykonávané Ministerstvem financí v období od 1. července 2007 do 30.června 2008 bylo zaměřeno na dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření, o hospodaření s majetkem a o účetnictví, dále na soulad hospodaření s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu, na dodržování účelu použití poskytnutých dotací a na další hlediska uvedená v ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 • Při přezkoumání hospodaření bylo celkem 71 chyby a nedostatků méně závažného charakteru (podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí ), z toho:
  • kraje - 53 chyb a nedostatků,
  • Regionální rady regionů soudržnosti - 18 chyb a nedostatků.
 • Nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek, zatímco v roce 2006 bylo těchto nedostatků zjištěno 14 (ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.).
 • V průběhu dílčích přezkoumání bylo napraveno 34 chyb a nedostatků, u 15 byla přijata systémová opatření a u 4 nebylo možné přijmout nápravná opatření.
 • Na možná rizika bylo upozorněno ve 4 případech.
 • Nejčastěji se chyby a nedostatky vyskytovaly v účetnictví, pohledávkách a závazcích a ve veřejných zakázkách.

Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2007

 • V roce 2007 byl celkový počet obcí 6 300 a počet dobrovolných svazků obcí (DSO) 788.
 • krajské úřady a Magistrát hl. města Prahy vykonaly v přenesené působnosti přezkoumání hospodaření u 5 463 obcí (včetně 35 městských částí hl. města Prahy – MČ) a u 541 DSO (19 DSO nepožádalo o přezkoumání krajský úřad ani auditora z důvodu nečinnosti a přezkoumání u nich nebylo vykonáno).
 • Přezkoumání hospodaření auditory, dle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. bylo vykonáno u 837 obcí a 255 DSO.
 • Podíl obcí přezkoumaných krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy je 87 % a podíl DSO 66,3 %. Počty obcí a DSO přezkoumávané krajskými úřady, Magistrátem hl. města Prahy a auditory jsou v porovnání let 2004 – 2007 téměř stabilizovány na stejné úrovni.
 • Zvyšuje se počet územních celků, u nichž nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky (v r. 2004 - 41 %; v r. 2007 – 63 %).
 • Snižuje se počet územních celků kde byly nedostatky méně závažné ( v r. 2004 – 24 %; v r. 2007 – 17 %) a závažné (v r. 2004 – 35 %; v r. 2007 – 20 %).
 • Hodnocení závažnosti je provedeno dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. Zjištěné chyby a nedostatky se nejčastěji vyskytovaly v účetnictví (cca 50 %), v nesprávném použití rozpočtové skladby (cca 20 %) a zbývající v inventarizaci majetku a závazků (cca 30 %).
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář