CZ EN

Pokyn CHJ 12 (pokyn je zrušen)

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento pokyn.

Pokyn CHJ č. 12 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci financování společné zemědělské politiky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Listopad 2009 – 2. novelizace.

Dokumenty ke stažení

 

Přílohy

Příloha č. 1 - Formulář individuálního měsíčního hlášení nesrovnalosti
Příloha č. 2 - Formulář souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí

Zdroj: MF - odbor 17 - Kontroly

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář